Přehled právních předpisů souvisejících se zeměměřictvím a katastrem nemovitostí

Norma Číslo
Občanský zákoník, v platném znění č. 89/2012 Sb. odkaz se otevírá do nového okna
Správní řád, ve znění pozdějších předpisů č. 500/2004 Sb. odkaz se otevírá do nového okna
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů č. 183/2006 Sb. odkaz se otevírá do nového okna
Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů č. 403/1990 Sb odkaz se otevírá do nového okna
Zákon o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů č. 87/1991 Sb. odkaz se otevírá do nového okna
Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů č. 92/1991 Sb. odkaz se otevírá do nového okna
Zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů č. 172/1991 Sb odkaz se otevírá do nového okna
Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů č. 229/1991 Sb. odkaz se otevírá do nového okna
Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů č. 139/2002 Sb. odkaz se otevírá do nového okna
Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů č. 182/2006 Sb. odkaz se otevírá do nového okna
Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů č. 503/2012 Sb. odkaz se otevírá do nového okna
Zákon o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů č. 114/1992 Sb. odkaz se otevírá do nového okna
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů č. 334/1992 Sb. odkaz se otevírá do nového okna
Zákon o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů č. 338/1992 Sb. odkaz se otevírá do nového okna
Zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů č. 634/2004 Sb. odkaz se otevírá do nového okna
Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. odkaz se otevírá do nového okna
Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů č. 151/1997 Sb. odkaz se otevírá do nového okna
Zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů č. 26/2000 Sb. odkaz se otevírá do nového okna
Zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů č. 128/2000 Sb. odkaz se otevírá do nového okna
Zákon o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů č. 129/2000 Sb. odkaz se otevírá do nového okna
Zákon o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů č. 131/2000 Sb. odkaz se otevírá do nového okna
Zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů č. 157/2000 Sb. odkaz se otevírá do nového okna
Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů č. 219/2000 Sb. odkaz se otevírá do nového okna
Zákon o změnách některých zákonů souvisejících s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů č. 220/2000 Sb. odkaz se otevírá do nového okna
Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů č. 254/2001 Sb. odkaz se otevírá do nového okna
Zákon o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů č. 111/2009 Sb. odkaz se otevírá do nového okna
Vyhláška o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky č. 23/2007 Sb. odkaz se otevírá do nového okna
Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů č. 441/2013 Sb. odkaz se otevírá do nového okna
Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění pozdějších předpisů č. 326/2000 Sb. odkaz se otevírá do nového okna
Vyhláška o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů č. 503/2006 Sb. odkaz se otevírá do nového okna
Nařízení vlády o centrální adrese č. 168/2000 Sb. odkaz se otevírá do nového okna

Právní předpisy v oboru zeměměřictví a katastru

Aktuality

20.04.2017
Ve všech síťových službách ČÚZK a ZÚ bude k 1.7.2017 dokončen přechod ke standardnímu kódu EPSG 5514.

12.04.2017
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2017) je k dispozici ke stažení.

29.03.2017
Dne 29. 3. 2017 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 87/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 4. 2017. Diferenční znění (pracovní pomůcka) ke stažení.

17.03.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Analytik-programátor - informace zde.

17.03.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Administrace databází - informace zde.

17.03.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Administrace databází - informace zde.