Stanoviska k aplikaci vyhlášky č. 357/2013 Sb., v platném znění

V zájmu sjednocení a předvídatelnosti postupů zeměměřických a katastrálních orgánů zveřejňuje Český úřad zeměměřický a katastrální některá stanoviska, která zaujal v obecné rovině k aplikaci ustanovení katastrální vyhlášky. Jedná se zpravidla o anonymizované odpovědi na došlé dotazy k aplikaci právních předpisů nebo o přípisy vzniklé při metodické činnosti. Český úřad zeměměřický a katastrální není kompetentní k podávání výkladů obecně závazných právních předpisů, stanovisko tak nemá pro nikoho závazný charakter. Význam a rozsah uplatnění stanoviska pro konkrétní řešený případ je přitom třeba posuzovat vždy vzhledem k individuálním okolnostem.

Pro vyhledání stanoviska zadejte do vyhledávacího pole označení ustanovení ve tvaru „§ X odst. Y“ (např. § 81 odst. 3) nebo „X.Y“ (např. 16.19) v případě bodu přílohy. Pro vyhledání pomocí čísla jednacího zadejte text ve tvaru „ČÚZK-X/Y-Z“ (např. ČÚZK-05299/2014-22). K vyhledání stanoviska lze rovněž použít část textu z jeho názvu (např. GNSS).
Název stanoviska Číslo jednací Datum stanoviska
Vyjádření k aplikaci § 81 odst. 3 katastrální vyhlášky (PDF) ČÚZK-10145/2017-22 12.09.2017
Problematika vloženého bodu na neoznačené vlastnické hranici (PDF) ČÚZK-07304/2017-22 30.06.2017
Označování a přidělení kódu kvality u nových bodů (PDF) ČÚZK-06792/2017-22 26.06.2017
Využití jednoho záznamu podrobného měření změn pro zaměření více změn (PDF) ČÚZK-06253/2017-22 25.05.2017
Stanoviska k některým ustanovením novely katastrální vyhlášky (PDF) ČÚZK-05313/2017-22 24.05.2017
Stanovisko k aplikaci novely katastrální vyhlášky (PDF) ČÚZK-04825/2017-22 15.05.2017
Stanovisko k prokazatelnému vyrozumění vlastníka (PDF) ČÚZK-04727/2017-22 09.05.2017
Stanovisko k výkonu zeměměřických činností a ověřování jejich výsledků v souvislosti se zjišťováním hranic pozemků (PDF) ČÚZK-05355/2017-22 09.05.2017
Aplikace novely katastrální vyhlášky v praxi (PDF) ČÚZK-04718/2017-22 05.05.2017
Seznam souřadnic daných bodů (PDF) ČÚZK-04928/2017-22 03.05.2017
Stanovisko k dokumentaci o vytyčení hranice pozemků a napojení nové hranice (PDF) ČÚZK-05621/2017-22 03.05.2017
Dokládání vytyčovacích prvků v protokolu o výpočtech (PDF) ČÚZK-04568/2017-22 02.05.2017
Prezentace z odborného semináře k novele KatV v oblasti tvorby GP (ZIP) ČÚZK-04923/2017-22 25.04.2017
Vzor vyrozumění vlastníka o označení bodu na hranici pozemku (ZIP) ČÚZK-04923/2017-22 25.04.2017
Stanoviska k požadavkům na vyhotovování geometrických plánů (PDF) ČÚZK-01923/2017-22 24.02.2017
Vyjádření k postupu katastrálních úřadů při potvrzování geometrických plánů (PDF) ČÚZK-17662/2016-22 14.12.2016
Použití mapové značky pořadové číslo 2.20 v geometrickém plánu (PDF) ČÚZK-12716/2016-22 17.08.2016
Správní poplatek za podání žádosti o potvrzení geometrického plánu (PDF) ČÚZK-11578/2016-22 27.07.2016
Přesnost geometrického a polohového určení v katastru nemovitostí (PDF) ČÚZK-11329/2016-22 21.07.2016
Použití mapové značky pořadové číslo 1.05 v geometrickém plánu (PDF) ČÚZK-10737/2016-22 15.07.2016
Nesoulad rozměrů staveb v katastru nemovitostí (PDF) ČÚZK-09919/2016-22 15.06.2016
Problematika zpřesněného geometrického a polohového určení pozemku na základě původního výsledku zeměměřické činnosti (PDF) ČÚZK-09480/2016-22 10.06.2016
Problematika stejnopisu a konverze geometrického plánu (PDF) ČÚZK-09759/2016-22 10.06.2016
Problematika odvolání daru a přistoupení ke smlouvě (PDF) ČÚZK-08888/2016-22 10.06.2016
Předkládání návrhu změn v systému S-SK v rámci mapy KM-D (PDF) ČÚZK-08596/2016-22 01.06.2016
Geometrický plán na majetkoprávní vypořádání pro budoucí liniové stavby (PDF) ČÚZK-07801/2016-22 13.05.2016
Vyjádření k doplnění dokumentace o vytyčení hranice pozemků (PDF) ČÚZK-06173/2016-22 20.04.2016
Změna vnitřní kresby na hranici parcely v rámci tvorby geometrického plánu (PDF) ČÚZK-06047/2016-22 19.04.2016
Vytyčení bodu na dočasně označené vlastnické hranici (PDF) ČÚZK-06115/2016-22 07.04.2016
Sloučení části pozemku oprávněného ze služebnosti s pozemkem, v jehož prospěch předmětná služebnost nesvědčí (PDF) ČÚZK-03946/2016-22 01.04.2016
Zaměření navazujících kontrolních bodů (PDF) ČÚZK-03821/2016-22 09.03.2016
Podrobnosti dokumentace k určení rozsahu věcného břemene (PDF) ČÚZK-00715/2016-22 28.01.2016
Vyznačování mapové značky č. 1.09 v náčrtu ZPMZ (PDF) ČÚZK-16467/2015-22 05.01.2016
Dotaz k využití výsledků dřívějších měření a k obsahu protokolu o výpočtech ZPMZ (PDF) ČÚZK-17698/2015-22 30.11.2015
Navazující kontrolní body v případě liniových staveb (PDF) ČÚZK-14851/2015-22 04.11.2015
Dotaz k podmínkám využití druhu pozemku (PDF) ČÚZK-14316/2015-22 29.09.2015
Oprava chybného geometrického a polohového určení (PDF) ČÚZK-14181/2015-22 16.09.2015
Zrušení bodu na přímé hranici pozemku (PDF) ČÚZK-10290/2015-22 01.09.2015
Geometrický plán pro dělení pozemků jednoho vlastníka (PDF) ČÚZK-12431/2015-22 25.08.2015
Uplatnění § 81 odst. 5 katastrální vyhlášky při vymezení rozsahu věcného břemene odvozením od osy inženýrské sítě (PDF) ČÚZK-08441/2015-22 13.07.2015
Označování lomových bodů (PDF) ČÚZK-09613/2015-22 08.07.2015
Označování hranice obce při změně hranice v souvislosti s pozemkovými úpravami (PDF) ČÚZK-06065/2015-22 01.07.2015
Sjednocení postupu KP ve věci čísla geometrického plánu (PDF) ČÚZK-10121/2015-22 19.06.2015
Označování bodu napojení změny (PDF) ČÚZK-06846/2015-22 15.06.2015
Dokumentace ověření bodů geometrického základu (PDF) ČÚZK-18175/2014-22 20.01.2015
Postup při převzetí záznamu podrobného měření změn bez geometrického plánu (PDF) ČÚZK-13984/2014-22 18.09.2014
Obsah ZPMZ (PDF) ČÚZK-10314/2014-22 07.08.2014
Stanovisko k § 84 odst. 3 katastrální vyhlášky (PDF) ČÚZK-11555/2014-22 05.08.2014
Stanovisko k označování hranic pozemků (PDF) ČÚZK-08850/2014-22 05.08.2014
Hranice stanovená regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem (PDF) ČÚZK-10034/2014-15 03.07.2014
Vyhotovení geometrického plánu pro církevní restituce (PDF) ČÚZK-07414/2014-22 21.05.2014
Stanovisko k § 81 odst. 3 katastrální vyhlášky (PDF) ČÚZK-07353/2014-22 25.04.2014
Rozsah přezkumu při potvrzení geometrického plánu (PDF) ČÚZK-06527/2014-22 09.04.2014
Oměrné míry v zápisníku (PDF) ČÚZK-05299/2014-22 03.04.2014
Posouzení budovy ve smyslu kat. zákona (PDF) ČÚZK-04208/2014-22 24.03.2014
Geometrický plán bez dílů (PDF) ČÚZK-03793/2014-22 10.03.2014
Odpovědi na dotazy k používání technologie GNSS (PDF) ČÚZK-00488/2014-22 08.01.2014
Označování lomových bodů hranice pozemků při vytyčení (PDF) ČÚZK-24237/2013-22 06.12.2013
Stanoviska k aplikaci vyhlášky č. 26/2007 Sb.

Aktuality

15.11.2017
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2017) je k dispozici ke stažení.

13.11.2017
Zkoušky ÚOZI proběhnou ve dnech 29. a 30. listopadu 2017.

01.11.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Ředitel odboru správy dat.

17.10.2017
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2017) je k dispozici ke stažení.

12.10.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Analytik - programátor (13. platová třída).

12.10.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Analytik - programátor (12. platová třída).