Informace zveřejňované povinně podle zákona
č. 106/1999 Sb.

Označení a uvozovací text Obsah položky
1. Název

Český úřad zeměměřický a katastrální

2. Důvod a způsob založení Základní informace o ČÚZK
3. Organizační struktura Organizační struktura úřadu
Organizační struktura resortu
Poradci a poradní orgány
4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Pod sídlištěm 1800/9
Praha 8
182 11
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Pod sídlištěm 1800/9
Praha 8
182 11
4.3 Úřední hodiny všech úřadoven pro osobní návštěvu
4.4 Telefonní čísla
4.5 Číslo faxu
Kancelář předsedy 284 041 204
Samostatné oddělení kontroly a dohledu 284 041 201
4.6 Adresa internetové stránky
4.7 Adresa e-podatelny
4.8 Další elektronické adresy
ID datové schránky:uuaaatg
 
5. Případné platby lze poukázat
000000-0006828001/0710
IBAN CZ22 0710 0000 0000 0682 8001
- variabilní symbol ve tvaru: kalendářní rok a první čtyři číslice čísla jednacího (např. 20121204) nebo číslo faktury
- specifický symbol se neuvádí
6. IČ
00025712
7. DIČ
není plátcem DPH
8. Dokumenty
 
8.1 Seznam hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet
9. Žádost o informace
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 
10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti, stížnosti, návrhy nebo další podání se zasílají na adresu ČÚZK nebo je lze v písemné podobě podávat v podatelně ČÚZK v přízemí budovy zeměměřických a katastrálních úřadů Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8 - Kobylisy. Opravné prostředky proti rozhodnutím ČÚZK se podávají stejným způsobem ve lhůtách, které jsou v rozhodnutích uvedeny.
Elektronická podání ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce doručená ČÚZK se vyzvedávají ve dnech pondělí až čtvrtek vždy v 8,15 a ve 14,15 hodin, v pátek v 8,15 hodin. Elektronická adresa podatelny ČÚZK je cuzk@cuzk.cz.
Více informací o elektronickém podání.
Ústní podání do protokolu či osobně nahlížet do spisu lze činit u odboru kontroly a dohledu ČÚZK vždy v pondělí a ve středu od 8,00 do 17,00 hodin a v úterý a ve čtvrtek od 8,00 do 15,00 hodin.
11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí, které vydal ČÚZK v prvním stupni, lze podat rozklad. Rozklad lze podat osobně v podatelně nebo zaslat poštou na shora uvedenou poštovní adresu. Lhůta pro podání rozkladu činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Rozkladem lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Rozklad jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustný. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Pro podání rozkladu není stanoven žádný formulář.
12. Formuláře
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
14. Předpisy
 
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
14.2 Vydané právní předpisy
Pokyny ČÚZK číslo 1 - 45
Návody ČÚZK
Statuty a organizační řády úřadů
15. Úhrady za poskytování informací
 
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
-
16. Licenční smlouvy
 
16.1 Vzory licenčních smluv
-
16.2 Výhradní licence
-
17. Výroční zpráva podle zákona
č. 106/1999 Sb.
18. Informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb. Informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb.

Příjem oznámení státních zaměstnanců o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

V souladu s § 2 nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, určil předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního státního zaměstnance, který přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření (prošetřovatel). Současně byla zřízena schránka pro příjem oznámení v listinné podobě a adresa elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě.
Prošetřovatel Ing. Karel Kačer, interní auditor ČÚZK
Schránka umístěna v 5. patře budovy zeměměřických a katastrálních úřadů, Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8 (na chodbě u centrálních výtahů)
Elektronická adresa oznamovani.cuzk@cuzk.cz

Aktualizováno: 30.6.2015

Aktuality

22.08.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Ředitel sekce centrální databáze katastru nemovitostí.

15.08.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Analytik - programátor.

14.08.2017
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2017) je k dispozici ke stažení.

08.08.2017
Z důvodu závažné havárie na síťové infrastruktuře poskytovatele služby došlo dne 8. srpna 2017 k celodennímu omezení provozu mimopražských katastrálních pracovišť.
Provoz by měl být v plném rozsahu obnoven ve středu 9. srpna. Za způsobené problémy se uživatelům služeb katastru nemovitostí omlouváme.

01.08.2017
Dne 18. 7. 2017 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 214/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 9. 2017. Diferenční znění (pracovní pomůcka) ke stažení.

28.07.2017
Dnem 15.8.2017 nabývá účinnosti dodatek č. 1 k Návodu pro správu katastru nemovitostí.