Výpočet úplaty za poskytnutí hromadných dat

Úplata za hromadná data ve výměnném formátu se počítá podle počtu měrných jednotek souboru popisných informací (SPI):

Počet měrných jednotek SPI = počet parcel katastru nemovitostí (KN) + počet parcel ve zjednodušené evidenci (ZE) + počet listů vlastnictví (LV)

Slevy nebo přirážky:  

 1. Úplaty se zvyšují o cenu technického nosiče dat, pokud není dodán žadatelem.
 2. Úplata je nejméně 100 Kč.
 3. Základní úplata se vypočte takto:
Písm. Počet MJ SPI bez JPV
(základní úplata)
pevná částka SPI s JPV
(základní úplata)
pevná částka
a) do 10 000 vč. 0,80 Kč x počet MJ   2,00 Kč x počet MJ  
b) od 10 000 do 150 000 vč. 0,50 Kč x počet MJ + 8 000 Kč 1,60 Kč x počet MJ + 20 000 Kč
c) nad 150 000 0,30 Kč x počet MJ + 78 000 Kč 0,80 Kč x počet MJ + 244 000 Kč
 1. K základní úplatě se připočítá pevná částka.
 2. V základní úplatě podle položek jsou zahrnuta nejvýše tři další poskytnutí údajů nebo změnových vět v průběhu kalendářního roku, ve kterém bylo poskytnuto prvé předání. V každém dalším bezprostředně následujícím kalendářním roce po kalendářním roce, ve kterém bylo poskytnuto prvé předání dat, činí výše úplaty 20 % základní úplaty včetně příslušné pevné částky podle písmen b) nebo c) za nejvýše čtyři poskytnutí údajů nebo změnových vět stejného obsahu i stejného rozsahu. V prvém bezprostředně následujícím kalendářním roce činí výše úplaty 20 % základní úplaty jen v případě, že údaje byly poprvé poskytnuty v 1. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku. Jinak v tomto roce činí výše úplaty 15 % základní úplaty v případě, že údaje byly poprvé poskytnuty ve 2. čtvrtletí, 10 % v případě, že údaje byly poprvé poskytnuty ve 3. čtvrtletí, a 5 % v případě, že údaje byly poprvé poskytnuty ve 4. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku. Při pátém a dalším poskytnutí aktualizovaných údajů v kalendářním roce činí výše úplaty vždy 5 % základní úplaty včetně příslušné pevné částky podle písmen b) nebo c).
 3. Při rozšíření původního požadavku se navýšený počet MJ uhradí podle příslušné položky ve výši základní úplaty.
 4. Úplaty se na základě předchozí dohody uzavřené mezi Úřadem a ústředním orgánem státní správy při prvním poskytnutí snižují o 80 % v případě, pokud údaje poskytnuté z katastru slouží k vedení seznamu podle zvláštního předpisu *) a následnému ohlášení údajů z tohoto seznamu pro zápis do katastru.
 5. Pokud vytvoření souboru vyžaduje zvláštní konverze a programování, zvýší se úplata o 300 Kč za každou započatou hodinu práce.
 6. Při požadavku na odběr pouze vybraných údajů se výše úplaty stanoví procentním podílem ze základních úplat včetně příslušných pevných částek podle písmen b) nebo c) takto:
 7. - ve výši 55 % při výběru údajů o nemovitostech,
  - ve výši 5 % při výběru údajů o bytových jednotkách,
  - ve výši 10 % při výběru údajů o bonitních dílech parcel,
  - ve výši 40 % při výběru údajů o vlastnictví.
  _________________________________________________________________________
  *)Např. § 7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.
Vysvětlivky:
JPV = jiný právní vztah

Aktuality

14.01.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2019) je k dispozici ke stažení.

10.01.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

07.01.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Správce ISKN (11. platová třída).

13.12.2018
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2018) je k dispozici ke stažení.

06.12.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Analytik/analytička - programátor/programátorka.

30.11.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Metodik bezpečnosti.