Detailní stav digitalizace k.ú.

Detailní stav digitalizace k.ú.

Název číselníku SC_STAV_DIG_KU
Popis číselníku: číselník obsahuje všechna katastrální území s detailními informacemi o stavu a plánu digitalizace
Číselník ke stažení formát souboru CSV (ZIP) SC_STAV_DIG_KU ve formátu CSV (ZIP)
Datum aktualizace číselníku 18.07.2024
 
Položka Význam
KU_KODKód katastrálního území SC_SEZNAMKUKRA_DOTAZ.KU_KOD
KU_NAZEVNázev katastrálního území
KMDruh katastrální mapy:
V...vojenský újezd (mapy MO)
1...Cassini-Soldner Gusterberg
2...Cassini-Soldner Sv. Štěpán
3...Ostatní mapové podklady
4...Křovákovo zobrazení - Instrukce A
5...Křovákovo zobrazení - THM
6...Křovákovo zobrazení - ZMVM
7...Křovákovo zobrazení - FÚO
8...Křovákovo zobrazení - nové mapování (po 1.1.1993)
9...Křovákovo zobrazení - fotomechanický převod
MERMěřítko katastrální mapy:
1...1:1000
2...1:1250
3...1:1440
4...1:2000
5...1:2500
6...1:2880
7...1:5000
9...1:720
DIGStupeň digitalizace KM:
11...KMD/KM-D/DKM v části k.ú.
12...KMD/KM-D/DKM v celém k.ú.
41...KM-D v části k.ú.
42...KM-D v celém k.ú.
51...DKM v části k.ú.
52...DKM v celém k.ú.
61...KMD v části k.ú.
62...KMD v celém k.ú.
71...DKM/KM-D v části k.ú.
72...DKM/KM-D v celém k.ú.
81...DKM/KMD v části k.ú.
82...DKM/KMD v celém k.ú.
91...KMD/KM-D v části k.ú.
92...KMD/KM-D v celém k.ú.
PK_MMěřítko mapy pozemkového katastru:
1...1:1000
2...1:1250
3...1:1440
4...1:2000
5...1:2500
6...1:2880
7...1:5000
9...1:720
PAR_ZEKatastrální území s existencí ZE parcel:
1...existují
0...neexistují
PAR_PKKatastrální území s existencí PK parcel:
1...existují
0...neexistují
PAR_GPKatastrální území s existencí GP parcel:
1...existují
0...neexistují
PAR_GPKatastrální území s existencí GP parcel:
1...existují
0...neexistují
DOKONCENI_DIGPlánované dokončení digitalizace k.ú.
DRUHY_MAP_POPISDruh katastrální mapy s procentem zastoupení v k.ú.
DKM...digitální katastrální mapa
DKM-KPÚ...digitální katastrální mapa vyhotovená na podkladě výsledků pozemkových úprav
FOTO...Křovákovo zobrazení - fotomechanický převod
FÚO...mapa zpracovaná technologií fotogrammetrické údržby a obnovy
Ins. A...mapa v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) vyhotovená podle Instrukce A
jiné...jiné starší zobrazení (pruský katastr, aj.)
KM-D...katastrální mapa digitalizovaná v původním souřadnicovém systému gusterbergském nebo svatoštěpánském
KMD...katastrální mapa digitalizovaná v S-JTSK
Ost....mapa výše neuvedená
Příděly...přídělové plány
Scelení...scelovací mapy
S-SK GD...mapa v katastrálním souřadnicovém systému gusterbergském v dekadickém měřítku
S-SK GS...mapa v katastrálním souřadnicovém systému gusterbergském v sáhovém měřítku
S-SK ŠD...mapa v katastrálním souřadnicovém systému svatoštěpánském v dekadickém měřítku
S-SK ŠS...mapa v katastrálním souřadnicovém systému svatoštěpánském v sáhovém měřítku
THM-G...technickohospodářská mapa grafická
THM-V...technickohospodářská mapa číselná
VÚMO...vojenský újezd (mapy Ministerstva obrany)
ZMVM...základní mapa velkého měřítka

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.

03.07.2024
S účinností od 1. 7. 2024 byl zahájen ostrý provoz digitálních technických map krajů zastřešených informačním systémem digitální mapy veřejné správy, jehož správcem je Český úřad zeměměřický a katastrální.

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.