Informace o poskytování údajů katastru nemovitostí prostřednictvím dálkového přístupu pro vydávání ověřených výstupů z KN od 1. 7. 2006

Dne 10. února 2006 byl Parlamentem ČR schválen zákon č. 81/2006 Sb. (dále jen „zákon“), kterým se novelizuje zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. v §9 tohoto zákona je upraveno vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy. Dle zmíněných ustanovení vydávání ověřených výstupů provádí

  1. obecní úřady obcí s rozšířenou působností a obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí předpis Ministerstva vnitra účinný k 1.1.2007,
  2. notáři,
  3. držitel poštovní licence (dle zákona až od 1. 1. 2007),
  4. Hospodářská komora (dle zákona až od 1. 1. 2007).

Vydávání ověřených výstupů z katastru nemovitostí (dále jen „KN“) probíhá, ve smyslu výše uvedeného právního předpisu, prostřednictvím aplikace Dálkový přístup k údajům KN provozované Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Poskytování dálkového přístupu upravuje §55 zákona č. 256/2013 Sb. (katastrální zákon, v platném znění a §11 a násl. vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z KN, v platném znění  (dále jen „vyhláška“).

Žádost a způsob účtování

Výše uvedeným subjektům je na základě žádosti o založení zákaznického účtu pro dálkový přístup k údajům KN za účelem vydávání ověřených výstupů (dále jen „žádost“) zakládán zákaznický účet, a to i v případě, že danému subjektu již byl založen v minulosti jiný zákaznický účet. Důvodem je jiný způsob účtování, který je zákonem stanoven pro vydávání ověřených výstupů. Na rozdíl od zákaznických účtů pro subjekty s povinností za údaje KN hradit úplatu dle §11 vyhlášky a od zákaznických účtů pro subjekty s nárokem na bezúplatné poskytování údajů KN dle §13 (např. obce), je u zákaznických účtů založených pro vydávání ověřených výstupů stanovena úplata 50 Kč za výstup (tj. za výpis z KN bez ohledu na počet stran). Vydávání ověřených výstupů z KN započalo 1. 7. 2006.

Poskytované výstupy a další informace

V prvé fázi provozu aplikace DP je prostřednictvím DP poskytován pouze výpis z KN, který je opatřován elektronickou značkou a má charakter elektronické veřejné listiny. Od dubna 2007 je možné takto vydávat i kopie katastrálních map (v území s digitální katastrální mapou).

Aplikace pro poskytování ověřených výstupů se zásadně neliší od standardní aplikace DP. Pro začínající uživatele byla připravena příručka (viz Dokumenty ke stažení). v případě zájmu o školení tohoto produktu se můžete obracet na místně příslušné katastrální úřady, pro Prahu a Středočeský kraj se obracejte na Helpdesk Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, který je dostupný přes odkaz Kontaktní formuláře Helpdesku  (popřípadě na tel. 284044455 nebo emailovou adresu podpora@cuzk.cz).

Dokumenty ke stažení

Aktuality

13.12.2018
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2018) je k dispozici ke stažení.

06.12.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Analytik/analytička - programátor/programátorka.

30.11.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Metodik bezpečnosti.

29.11.2018
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 18. prosince 2018.

20.11.2018
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2018) je k dispozici ke stažení.

19.11.2018
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.