Vysvětlivky k položkám žádosti o dálkový přístup

Adresa

Pokud požadujete zasílat korespondenci a faktury – vyúčtování na jinou adresu, než je uvedena na žádosti jako sídlo společnosti, resp. trvalé bydliště, uveďte tuto kontaktní adresu do pole „Poznámky“.

Souhlas s inkasem vyúčtované částky

Souhlas s inkasem znamená, že žadatel dá své bance pokyn, aby umožňovala Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu (respektive ČNB, u které má ČÚZK veden účet) inkasování fakturované částky za údaje poskytnuté prostřednictvím dálkového přístupu. Jako účet, v jehož prospěch se bude inkasovat, uveďte číslo účtu u ČNB: 19-6828001/0710 .

Účtovací období

Vyúčtování poskytnutých výstupů DP se provádí v požadovaných časových intervalech počínaje dnem otevření zákaznického účtu. Pokud by však vyúčtovaná částka nedosáhla minimální výše 2000 Kč, odkládá se vyúčtování (fakturace) až do doby překročení uvedeného limitu, nejdéle však do 12 měsíců od posledního vyúčtování. Následující účtovací období začíná vždy dnem posledního provedeného vyúčtování.

Účel zpracování poskytnutých osobních údajů

Katastr nemovitostí zahrnuje také osobní údaje o oprávněných subjektech (vlastnících). Na základě pokynu Úřadu pro ochranu osobních údajů musí žadatel o založení zákaznického účtu pro dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí uvést účel, pro který bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat.

Název země zpracování poskytnutých osobních údajů

Na základě pokynu Úřadu pro ochranu osobních údajů musí žadatel o založení zákaznického účtu pro dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí uvést název země, ve které bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat.

Kontrola místa připojení - IP adresa

Pokud má počítač, ze kterého se připojujete k síti INTERNET, přidělenu poskytovatelem stabilní IP adresu, pak při jejím uvedení do žádosti lze zajistit, aby při každém připojení k DP (po zadání username a hesla v okně "Přístup pro registrované uživatele") systém zkontroloval, zda se uživatel přihlašuje právě z tohoto počítače. Jinak bude přístup odmítnut. Pokud má Vaše firma svou interní síť, pak touto adresou je IP adresa proxy serveru (nebo firewallu), jehož prostřednictvím se připojení k INTERNETU realizuje. Stabilní IP adresa ovšem vyžaduje připojení pevnou linkou. Počítače připojené prostřednictvím modemu po telefonních linkách tuto možnost obvykle nemají. Jestliže položku "IP adresa" v žádosti neuvedete, tato kontrola se neprovádí a uživatel, kterému svěříte Váš username a heslo, se bude moci přihlašovat k DP z kteréhokoliv počítače připojeného k INTERNETU.

IP adresy, které nelze použít pro kontrolu místa připojení, jsou v těchto rozsazích:

Podle normy RFC1918 jsou pro uzavřené podnikové sítě tyto IP:
Třída A 10.0.0.0 až 10.255.255.255
Třída B 172.16.0.0 až 172.31.255.255
Třída C 192.168.0.0 až 192.168.255.255

Aktuality

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.

10.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vedoucí oddělení řízení projektů, informatiky a koncepcí.

04.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce ISKN.

27.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.