Starý výměnný formát část 2

4.2. Druhy vět

4.2.1 Povinná část výměnného formátu DKM (KM-D)

Výměnný formát DKM (KM-D) povinně obsahuje tyto druhy vět:
 • &V - věta hlavičky souboru,
 • &R - věta rozsahu souboru,
 • &D - věta identifikace souboru,
 • &U - věta vrstvy,
 • &L - věta liniového elementu,
 • &T - věta textového elementu,
 • &K - koncová věta souboru.

4.2.2 Nepovinná část výměnného formátu DKM (KM-D)

Výměnný formát DKM nepovinně obsahuje tyto druhy vět:
 • &G - věta začátku geometrického plánu,
 • &S - věta začátku seznamu souřadnic,
 • &* - komentářová věta.

4.3 Řazení vět a syntaxe zápisu údajů

4.3.1 Řazení vět

Pro řazení vět platí tato pravidla :
 • Pořadí vět je:
  &V &R &D &U &L (nebo &T) ... &U &L (&T) ... &G &U &L (nebo &T) ...&S.... &S.... &K.
 • Věty &V, &R a &D jsou povinně první, druhou a třetí větou souboru, vyskytují se v něm pouze jednou a obsahují informace společné pro celý soubor.
 • Všechny prvky uvedené ve větách (&L, &T) následujících za větou &U patří do vrstvy v ní uvedené, a to až do dalšího výskytu věty &U.
 • Za větou vrstvy musí následovat alespoň jedna věta liniového nebo textového elementu.
 • Vět &L a &T může být libovolné množství.
 • Věta &G označuje začátek dat geometrického plánu. Tato data mohou být připojena pouze na konci dat DKM (KM-D). Všechny věty &U, &L a &T následující za větou &G popisují prvky patřící do téhož geometrického plánu a to až do dalšího výskytu věty &G nebo &K.
 • Věta &S obsahuje záhlaví seznamu souřadnic bodů určených (z měřených údajů) v rámci jednoho geometrického plánu. Věta &S a je následována obecným počtem řádků seznamu souřadnic.
 • Věta &K je povinná a označuje konec dat.
 • Komentářová věta &* může být umístěna kdekoliv před koncovou větou souboru.
Poznámka:
Ukázka výměnného formátu je uvedena v odst. 5.

4.3.2 Syntaxe vět

V syntaxi vět jsou nepovinné údaje uvedeny v hranaté závorce. Volba jedné z možností je uvedena ve složené závorce. Pořadí údajů identifikovaných pomocí "=" lze zaměnit. Formát zápisu údajů se uvádí podle Datového standardu státního informačního systému ČR [5]. Udává délku dat a jejich typ. Desetinná tečka je uvedena ve formátu přímo jako znak tečka. Způsob uvádění formátu číselných údajů (označených "n") je tento:
 • n"číslo" (např. n4) značí tolik číslic, kolik udává "číslo" (např. 0003), vedoucí nuly se uvádějí,
 • n.."číslo" (např. n..6) značí max. tolik číslic, kolik udává "číslo" (např. 6), vedoucí nuly se tedy neuvádějí.
Desetinné číslo se uvádí tak, že se uvede celá část, znak tečka a desetinná část.
Ve výměnném formátu DKM, pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou oba formáty číselných údajů zaměnitelné. V dalším textu je použit pouze formát n"číslo" nebo n"číslo".n"číslo" s tím, že v celé části čísla jsou vedoucí nevýznamné nuly povoleny, nejsou však povinné. Je-li hodnotou atributu "datum", je vždy uvedeno ve formátu "ddmmrrrr", kde dd je číslo dne, mm je číslo měsíce a rrrr je rok.

4.4 Popis jednotlivých povinných vět

4.4.1 Věta hlavičky souboru

&V název_souboru Yo Xo [charakteristika_kvality_bodu] [číslo_katastrálního_území]
Název_souboru musí být shodný se jménem souboru dat DKM (KM-D). Název souboru vyjadřuje rozsah dat souboru a jejich lokalizaci.

Má trojí možnou syntaxi:
a) Kyyyxxx kde K - značí, že soubor obsahuje DKM (KM-D) pro celé katastrální území identifkované:
    yyy - třímístným označením okresu (2. až 4. místo číselného kódu podle číselníku okresů ČSÚ), zarovnat
    xxx - pořadovým číslem katastrálního území v okrese (viz PORCIS, odst. 6.1).
b) Snnnnn kde S - značí, že soubor obsahuje DKM (KM-D) pro katastrální území identifikované:
    nnnnn - pětimístným označením katastrálního území v rámci státu podle standardu SIS k územní identifikaci [5], tj. prvých pět míst číselného kódu katastrálního území podle vyhlášky [1].
Pro přenos dat DKM do informačních systému mimo resort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního je způsob b) povinný.
c) Pxxxnnnn kde P - značí, že soubor obsahuje DKM (KM-D) geometrického plánu (resp. mapy části území),
    xxx - pořadové číslo katastrálního území v okrese (viz PORCIS, odst. 6.1),
    nnnn - číslo záznamu podrobného měření změn (ZPMZ).
Pokud nejde o geometrický plán lze použít i označení Paaaaaa s libovolnými alfanumerickými znaky.
Yo Xo :
Redukční konstanty pro souřadnice se uvádí v m. Formát je n6, n7. Redukce souřadnic se používá pro úsporu objemu dat a je vázána k parametru R ve větě &R.
Implicitní_charakteristika_kvality_bodu:
(Charakteristiky kvality bodů jsou stanoveny v tab.V.) Není-li na tomto místě uvedena žádná hodnota, platí kvalita 3. Implicitní charakteristika se vztahuje na všechny body polohopisu v souboru, pokud není u konkrétního bodu uvedeno explicitně jinak. Formát je n1.
Číslo_katastrálního_území:
Číselný kód katastrálního území podle ČSÚ. Formát je n6. Je uváděno pokud není obsaženo v názvu souboru.

4.4.2 Věta rozsahu souboru

&R Ymin Xmin Ymax Xmax měřítkový faktor [R]
Ymin, Xmin, Ymax, Xmax:
Souřadnicové limity souboru. Jsou to např. limity kladu mapových listů (měřítko je uvedeno v další položce), na kterých je katastrální území zobrazeno. Jde-li o malou část katastrálního území (např. geometrický plán), udávají tyto limity základní výřez pro zobrazení souboru. Všechny přenášené prvky by měly ležet uvnitř těchto limit. Formát je n6.n2, n7.n2.

Měřítkový_faktor:
definuje vztažné měřítko souboru pro velikost a umístění značek, textů a rozměry čárkovaných a střídavých čar. Velikost jejich rozměrů se udává v mm v tomto vztažném měřítku. Dovolená hodnota pro DKM je 1 000, pro KM-D je 2 000. Formát je n4 .
R:
Nepovinný parametr udávající, zda jsou souřadnice redukovány. Není-li tento parametr uveden, předpokládá se na vstupu úplná souřadnice. Je-li uveden, jsou souřadnice uváděné ve výkresu redukovány o hodnoty uvedené ve větě hlavičky souboru (&V).

4.4.3 Věta identifikace souboru

&D [A=...] D=... P=... V=... C=


Informace ve větě

D - datum vytvoření souboru. Formát je ddmmrrrr
A - datum, ke kterému byl obsah souboru aktuální. Značí, že jde o data vydaná z archivu Zeměměřického úřadu (která nejsou DKM ani KM-D). Při jakékoliv další úpravě dat musí být atribut A zrušen. Formát je ddmmrrrr .
P - způsob číslování parcel. Formát je n1. Hodnoty jsou:
  1 - parcely jsou číslovány v jedné číselné řadě bez ohledu na druh pozemku,
  2 - parcely jsou číslovány ve dvou číselných řadách, odděleně pro pozemkové a stavební parcely.
V - parcely jsou číslovány ve dvou číselných
  číslo verze výměnného formátu DKM. Formát je n1.n1.
Dosavadní vývoj verzí:
  1.0 - výměnný formát dle č.j. 5729/1993-22 ze dne 28. prosince 1993,
  1.1 - výměnný formát dle č.j. 5729/1993-22, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. srpna 1995, č.j. 1116/1995-22.
  1.2 - výměnný formát dle č.j. 5729/1993-22, ve znění dodatku č. 1, č.j.1116/1995-22 a dodatku č. 2, č.j. 1618/1997-22.
  1.3 - výměnný formát dle č.j. 5729/1993-22, ve znění dodatku č. 1 č.j.1116/1995-22, dodatku č. 2, č.j. 1618/1997-22, dodatku č. 3 č.j. 5270/1999-22.
C - identifikátor počtu míst použitých čísel bodů. Formát je n2. Dovolené hodnoty jsou:
  10 - v DKM jsou použita desetimístná čísla bodů podle dřívějších předpisů,
  12 - v DKM jsou použita dvanáctimístná čísla bodů.
  Desetimístná čísla bodů je povoleno používat pouze dočasně. V novém ISKN budou vydávána a přijímána výhradně dvanáctimístná čísla bodů.
S - charakteristika typu mapy a souřadnicového systému. Formát je n1. Dovolené hodnoty:
  0 - DKM v S-JTSK (je implicitní - neuvádí se),
  1 - KM-D vyhotovená v S-JTSK avšak nesplňující požadavek přesnosti pro DKM,
  2 - KM-D vyhotovená digitalizací původní mapy v souřad. systému gusterbergském,
  3 - KM-D vyhotovená digitalizací původní mapy v souřad. systému svatoštěpánském,
  4 - výstupní forma KM-D (typu 2 nebo 3) transformovaná do S-JTSK pro zvláštní účely,
  5 - geometrický plán v obecné místní soustavě.

4.4.4 Věta vrstvy

&U označení vrstvy
Označení vrstvy:
Vrstva se v DKM označuje dvojmístným číslem. Vrstvy DKM (jejich čísla a obsah) jsou uvedeny v tabulce I. Formát je n..2.

4.4.5 Věta liniového elementu

&L SP Y1 X1 [B=...] [C=...] ... [V=...] ……..[X=D]
  SP Y2 X2 [B=...] [C=...] ... [V=...]
  .
  SP Yn Xn [B=...] [C=...] ... [V=...]
SP - typ spojení může nabývat hodnot:
  P bez spojení (povinné u prvního bodu elementu),
  L úsečka,
  R kruhový oblouk,
  K kružnice daná středem a poloměrem,
  C interpolovaná křivka.
    Typ (geometrie) spojení SP se vztahuje ke spojnici končící v bodu (Yi,Xi). Kruhový oblouk je definován třemi za sebou následujícími body. Typ spojení R musí následovat za sebou v sudém počtu kromě kružnice dané třemi body, která se zadává takto:
    P Y1,X1 R Y2,X2 R Y3,X3 R Y1,X1. Interpolovaná křivka je definována min. třemi za sebou jdoucími body. Pokud křivkové spojení navazuje na přímku nebo kruhový oblouk v rámci jednoho liniového elementu, je křivka připojena tečně, kromě případu, kdy na tomtéž bodě předchází křivce spojení typu P.
Typ (geometrie) spojení SP se vztahuje ke spojnici končící v bodu (Yi,Xi). Kruhový oblouk je definován třemi za sebou následujícími body. Typ spojení R musí následovat za sebou v sudém počtu kromě kružnice dané třemi body, která se zadává takto:
Y1,X1 R Y2,X2 R Y3,X3 R Y1,X1. Interpolovaná křivka je definována min. třemi za sebou jdoucími body. Pokud křivkové spojení navazuje na přímku nebo kruhový oblouk v rámci jednoho liniového elementu, je křivka připojena tečně, kromě případu, kdy na tomtéž bodě předchází křivce spojení typu P.
Kromě začátku věty &L a případného pokračovacího řádku musí být typ spojení SP prvním údajem na řádku (každý bod začíná na novém řádku). Yi,Xi: Souřadnice jednotlivých bodů elementu. Formát je n6.n2, n7.n2.
Atributy bodu u liniového elementu (použití závisí na typu prvku):
B - Skupinové číslo bodu. Jsou-li body označeny dvanáctimístnými čísly je formát n8 (to jest: pro body ZBPP a zhušťovací body 0009eeee i 9eeee, pro body PBPP a pomocné body xxx00000 a pro podrobné body xxx0zzzz). Jsou-li body označeny desetimístnými čísly, je formát n6 (to jest: pro body ZBPP a zhušťovací body 09eeee i 9eeee, pro body PPBP a pomocné body pp0000 a pro podrobné body ppzzzz ).
  Je-li prvním bodem liniového elementu bod s číslem (C= ), je atribut B povinný. Hodnota B se dělí na následující řádky v rámci liniového elementu až do první změny (lze ji také opakovat.) Je-li uveden atribut B, musí být uveden také atribut C.
C - Vlastní číslo bodu. Formát je n4.
K - Kód liniového prvku. Formát je n5 (Tab. II.A) nebo n4 (liniové prvky, Tab. II.C). Implicitní hodnoty závisící na vrstvě jsou tyto:
vrstva implicitní hodnota
1 21900
4 21800
6 není definována
7 1029
10 1030
Povolené hodnoty jsou uvedeny v tabulkách II.A, III a IV a II.C - linie.
Kód se uvádí u prvního bodu liniového elementu, pokud není roven implicitní hodnotě, a při změně hodnoty.
M - Měřítkový faktor značky. Povolená hodnota je 0.67 až 1. Implicitní hodnota je 1.00, formát je n1.n2. (Uvádí se pouze tehdy, jestliže bodová značka má jinou velikost, než jak předpisuje vyhláška [1]).
R - Poloměr kružnice v m (pouze pro typ spojení K kde je povinný). Formát je n3.n2
S - Kód značky na bodě. Povolené hodnoty jsou uvedeny v Tab. II.B a Tab. II.C (bodové popisné prvky). Formát je n3 a n4. Implicitní hodnoty se nepřipouštějí.
T - Charakteristika kvality bodu. Povolené hodnoty 3 až 8 (Tab. V). Formát je n1. Pokud tato charakteristika není u bodu uvedena, platí pro něj implicitní hodnota definovaná ve větě hlavičky souboru (&V).
U - Úhel stočení značky [směrník podélné osy značky v levotočivé (matematické) soustavě os]. Povolené hodnoty jsou 0g až 400g, implicitní hodnota je 0. Formát je n3.n4.
V - trojmezí nebo jiný současný význam bodu. Formát je n3. Kód trojmezí je 110, ostatní kódy jsou dány tabulkou 9.2 vyhlášky [1].
X=D prvek je určen ke zrušení (převedení do minulého stavu). Je povolen pouze při předávání geometrických plánů, tj.v kontextu struktur následujících za větou &G,


4.4.6 Věta textového elementu

&T Y X 'text' [D=...] [F=...] [H=...] [K=...] [U=...]

Y, X: Souřadnice referenčního bodu textu. Pro parcelní čísla ve vrstvě 2 jsou to souřadnice definičního bodu parcely. Formát je n6.n2, n7.n2.
text: Řetězec max. 40 znaků na jednom řádku. Jako ohraničující znaky mohou být použity kromě apostrofu ` ‚ znak uvozovky " nebo procento %, použitý znak se nesmí vyskytovat uvnitř textu. Znaky národní abecedy jsou uvedeny v kódu LATIN 2.

Informace textového elementu :

D - Vztažný bod textu. Povolené hodnoty jsou 1 až 9, implicitní hodnota je 2, formát je n1.
  Tyto body určují polohu, do které je text umístěn vzhledem k referenčnímu bodu takto:
  1 ... vlevo dole,
  2 ... střed dole,
  3 ... vpravo dole,
  4 ... vlevo nahoře,
  5 ... střed nahoře,
  6 ... vpravo nahoře,
  7 ... vlevo uprostřed výšky,
  8 ... střed uprostřed výšky,
  9 ... vpravo uprostřed výšky.
F - Kód fontu. Povolené hodnoty jsou uvedeny v tabulce II.C. Formát je n1.
H - Výška písma v mm. Povolené hodnoty jsou uvedeny v tabulce II.C. Text zobrazovaný v grafickém výstupu lze podle potřeby zmenšit až o 1/3. Pro referenční parcelní čísla platí doplňující pravidla - viz odst.3.3 "Parcelní čísla". Formát je n1.n1.
K - Kód popisu mapy. Povolené hodnoty jsou uvedeny v tabulce II.C.Formát je n4.
U - Úhel stočení textu [směrník základny textu v matematické (levotočivé) soustavě os]. Rozsah hodnot je 0g až 400g. Implicitní hodnota je 0. Formát je n3.n4 .
X=D prvek je určen ke zrušení (převedení do minulého stavu). Je povolen pouze při předávání geometrických plánů, tj.v kontextu struktur následujících za větou &G,
Implicitní hodnoty: D=2, U=0
 
Implicitní hodnoty K, F a H závisí na vrstvě takto:
vrstva implicitní hodnota K implicitní hodnota F implicitní hodnota H
2 0018 1 1,7
7 nedef. *) *)
8 1016 2 1,7
*) Implicitní hodnoty F a H pro vrstvu 7 se odvozují od kódu K dle tabulky II.C. Jsou-li uvedeny explicitně mají přednost.

4.4.7 Věta konce dat souboru

&K


4.5 POPIS JEDNOTLIVÝCH NEPOVINNÝCH VĚT

4.5.1 Věta začátku geometrického plánu

&G G=...
Informace ve větě
G - číslo ZPMZ. Formát je n4 Věta značí začátek údajů obsahu geometrického plánu. Všechny liniové, bodové a textové prvky následující za touto větou popisují výhradně změněný (tj.budoucí) stav mapy. Jsou to tedy prvky nové nebo naopak ty stávající prvky, které jsou určeny ke zrušení. Pro jejich zápis platí pravidla popsaná v odst. 4.4.4, 4.4.5 a 4.4.6. Je-li geometrický plán přenášen současně s daty DKM (KM-D) nebo jejich částí, je uveden až po nich, tj. před koncem celého souboru. Přenáší-li se v jednom souboru více geometrických plánů, jsou vzájemně odděleny větou &G.

4.5.2 Seznam souřadnic

Dále popsaná datová struktura je určena pro předávání měřených nebo z měření vypočtených souřadnic bodů určených při zaměřování změn, zejména při vedení map typu KM-D. V těchto případech může být součástí geometrického plánu nebo naopak součástí dat KM-D vydávaných jako podklad pro zaměření a zpracování změn v katastru nemovitostí. Seznam souřadnic je možno přenášet také jako samostatný textový soubor (viz poznámka). Je-li seznam souřadnic součástí výměnného formátu DKM, začíná větou &S a končí výskytem další věty &S, &G nebo &K.

V tomto případě má věta záhlaví tvar:
&S zzzz [S=..]
- kde zzzz je číslo ZPMZ, ve kterém byly následující body určeny. Parametr S se uvede pouze v případě kdy souřadnice bodů jsou v jiné (např. místní) soustavě než vlastní mapa. (viz. parametr S ve větě &D).
Za větou záhlaví následují body seznamu souřadnic podle pravidel:
a) Každý bod seznamu souřadnic je zapsán na samostatném řádku.
b) Každý řádek seznamu souřadnic obsahuje vždy čtyři povinné údaje a jeden nepovinný. Číslo bodu, souřadnice y, souřadnice x, výška, [kód kvality].
c) Pro číslo bodu je povinná struktura podle Návodu [3], to jest:
  úplný tvar 12 místného čísla xxx0zzzzcccc
  (v případě bodů ZBP a zh. bodů: 9aabbcccc).
  Je-li v záhlaví uvedeno C=10 pak ppzzzzcccc.
d) Souřadnice jsou uvedeny závazně v pořadí y x , v metrech na dvě desetinná místa. (Souřadnicový systém je dán parametrem S ve větě záhlaví - implicitně S-JTSK).
e) Není-li kód kvality bodu uveden použije se implicitně kód 3.
f) Výšky bodů jsou nepovinné (pro účely KN se nevyužívají). Není-li výška bodu udána uvádí se povinně hodnotou 0,00 .
Poznámka:
Seznamy souřadnic mohou být předávány rovněž jako samostatné textové soubory. Soubor začíná vždy větou záhlaví a končí implicitně na konci fyzického souboru nebo explicitně výskytem věty &K.
Při tomto použití má věta záhlaví povinně tvar:
&S označení_souboru [C=..] [S=.] [D=…..]
Pro označení souborů se doporučuje použít jednu z variant:
Syyyxxx obecný seznam souřadnic bodů patřících k témuž k.ú. definovanému
  yyy - označení okresu (2. až 4. místo kódu podle ČSÚ),
  xxx - pořadové číslo kat. území v okresní databázi SPI.
Gxxxzzzz všechny body následujícího seznamu souřadnic patří do k.ú. s pořadovým číslem xxx a náčrtu ( ZPMZ) s číslem zzzz.
C - identifikátor počtu míst čísel bodů v seznamu (viz odst. 4.4.3), (v novém ISKN budou používána pouze dvanáctimístná čísla bodů)
S - charakterizuje souřadnicový systém (viz odst. 4.4.3).
D - datum vydání seznamu souřadnic (viz odst. 4.4.3).

4.5.3 Komentářová věta

&* libovolný text
- libovolný text (nepřekračující konec řádku). Při víceřádkovém komentáři se &* opakuje vždy na začátku každého nového řádku.
Komentářová věta je na vstupu ignorována; umožňuje dodat do výměnného formátu komentáře a poznámky.

5. UKÁZKA VÝMĚNNÉHO FORMÁTU DKM

&* Příklad fragmentu katastrální mapy ve výměnném formátu DKM
&* Katastrální území s uvedenými čísly neexistuje
&* Použita dvanáctimístná čísla bodů
&*
&V K109099 699000 999000 3 799998
&R 700000.00 1000000.00 701250.00 1001000.00 2000 R
&D D=17041995 P=1 C=12 V=1.3
&U 10
&L P 1000.00 1000.00
L 2250.00 1000.00
P 1000.00 2000.00
L 2250.00 2000.00
P 1000.00 1000.00
L 1000.00 2000.00
P 2250.00 1000.00
L 2250.00 2000.00
&U 1
&L P 1270.00 1160.00 B=09900001 C=0001
L 1261.37 1070.26 C=0020
L 1218.56 1074.74 C=0016
L 1200.14 1079.09 C=0015
L 1196.50 1108.50 C=0004
L 1196.00 1114.00 C=0003
L 1191.50 1150.00 C=0002
L 1227.00 1155.00 B=09900000 C=0923
L 1270.00 1160.00 B=09900001 C=0001
&L P 1261.37 1070.26 B=09900001 C=0020
L 1260.00 1054.00 C=0021
L 1255.51 1038.23 C=0022
L 1199.63 1044.85 C=0018
L 1200.14 1079.09 C=0015
&L P 1255.51 1038.23 B=09900001 C=0022
L 1250.00 1015.00 C=0023
L 1200.00 1020.00 C=0019
L 1199.63 1044.85 C=0018
&L P 1180.00 1080.00 B=09900002 C=0001
L 1179.24 1026.42 C=0002
L 1103.90 1032.50 C=0017
L 1107.90 1132.45 C=0019
L 1170.78 1146.95 C=0020
L 1180.00 1080.00 C=0001
&L P 1180.00 1020.00 B=09900002 C=0016
L 1103.90 1032.50 C=0017
P 1179.24 1026.42 C=0002
L 1180.00 1020.00 C=0016
&L P 1150.00 1080.00 B=09900002 C=0009
R 1160.00 1070.00 C=0003
R 1150.00 1060.00 C=0004
L 1125.00 1060.00 C=0005
L 1125.00 1080.00 C=0006
L 1140.00 1080.00 C=0007
R 1145.00 1085.00 C=0008
R 1150.00 1080.00 C=0009
&L P 1157.00 1130.00 B=09900002 C=0013
R 1150.00 1113.00 C=0014
R 1138.50 1129.00 C=0015
R 1157.00 1130.00 C=0013
&L P 1200.00 1020.00 B=09900001 C=0019
L 1180.00 1020.00 B=09900002 C=0016
&L P 1170.78 1146.95 B=09900002 C=0020
L 1191.50 1150.00 B=09900001 C=0002
&L P 1054.31 1092.10 B=09900002 C=0018 K=20500
L 1034.08 1116.29 B=09900000 C=0105 K=20502
L 1106.07 1149.34 B=09900002 C=0026 K=20502
L 1187.51 1163.37 B=09900000 C=0103 K=20502
L 1264.38 1172.84 B=09900001 C=0030 K=21900
L 1270.00 1160.00 C=0001
&L P 1103.90 1032.50 B=09900002 C=0017
L 1054.31 1092.10 C=0018
L 1107.90 1132.45 C=0019
&U 2
&T 1232.87 1084.25 ‚1' K=0028
&T 1239.45 1067.82 ‚4' K=0028
&T 1231.92 1035.41 ‚5'
&T 1129.10 1102.09 ‚15'
&T 1133.17 1073.51 ‚16' K=0028
&T 1148.71 1127.76 ‚17' K=0028
&T 1195.82 1085.61 ‚18'
&T 1085.60 1090.23 ‚22'
&T 1112.14 1147.02 ‚11'
&T 1170.78 1025.65 ‚161/1' H=1
&U 3
&L P 1230.04 1028.44 S=304
P 1163.49 1099.50 S=412
P 1129.10 1093.58 S=314
P 1085.60 1081.53 S=308
P 1223.63 1083.95 S=318
&U 5
&L P 1232.23 1077.80 S=402
P 1235.00 1105.00 S=402
P 1237.91 1060.79 S=402
P 1132.27 1066.86 S=402
P 1144.19 1070.61 S=409 U=102
P 1147.91 1121.23 S=402
&U 4
&L P 1252.00 1144.00 B=09900001 C=0008
L 1247.88 1087.77 C=0012
L 1216.00 1092.00 C=0011
L 1214.00 1110.00 C=0006
L 1213.00 1115.50 C=0005
L 1210.00 1140.00 C=0007
L 1252.00 1144.00 C=0008
&L P 1214.00 1110.00 B=09900001 C=0006 K=21810
L 1196.50 1108.50 C=0004
&L P 1196.00 1114.00 B=09900001 C=0003 K=21810
L 1213.00 1115.50 C=0005
&L P 1245.00 1100.00 B=09900001 C=0013
L 1225.00 1100.00 C=0014
L 1225.00 1110.00 C=0009
L 1245.00 1110.00 C=0010
L 1245.00 1100.00 C=0013
&L P 1125.00 1060.00 B=09900002 C=0005
L 1121.21 1059.99 C=0011
L 1121.05 1079.86 C=0010
L 1125.00 1080.00 C=0006
&L P 1260.00 1054.00 B=09900001 C=0021
L 1217.20 1058.73 C=0017
L 1218.56 1074.74 C=0016
&L K 1163.09 1096.91 B=09900002 C=0012 R=5.00
&U 6
&L P 1162.91 1044.48 B=09900002 C=0026 S=411
&L P 1273.76 1169.29 B=09900001 C=0031 K=50100
L 1211.48 1159.47 C=0032
C 1171.90 1153.51 B=09900002 C=0021
C 1133.50 1146.14 C=0022
C 1102.73 1137.31 C=0023
C 1079.22 1123.75 C=0024
L 1039.68 1091.75 C=0025
&L P 1192.02 1012.17 B=09900002 C=0027 S=601 K=60502
L 1187.39 1092.51 C=0028 S=601 K=60500
L 1175.05 1164.99 C=0029 S=601
&U 7
&T 1163.33 1015.06 ‚161/1' K=1018 D=2
&L P 1175.69 1021.92 S=1029 U=349
&T 1131.10 1166.72 ‚Za trati' D=1 K=1009
&T 1191.41 1105.37 ‚U kostela' D=1 K=1008 U=308
&L P 1122.00 1079.89 K=0408
L 1122.00 1060.00
P 1123.00 1079.93
L 1123.00 1060.00
P 1124.00 1079.96
L 1124.00 1060.00
&U 8
&L P 1187.51 1163.37 B=09900000 C=0103 S=101
P 1034.08 1116.29 C=0105 S=101
P 1227.00 1155.00 C=0923 S=103
P 1255.51 1038.23 B=09900001 C=0022 S=105
P 1250.00 1015.00 C=0023 S=105
P 1200.00 1020.00 C=0019 S=105
&T 1182.29 1168.88 ‚103' D=9 K=1016
&T 1027.03 1120.84 ‚105' D=9 K=1016
&K
 

&* Příklad 2 - výřez části katastr. mapy KM-D s geometrickým plánem
&*
&V P0151234 36800 -165600 8 761893
&R 36807.15 -165652.10 36912.07 -165564.76 2000
&D D=08111999 V=1.3 P=2 C=12 S=2
&U 1
&L P 36812.00 -165617.20 B=01500063 C=53
L 36856.83 -165632.98 C=66
L 36893.72 -165649.55 B=01500068 C=104
&L P 36858.64 -165628.97 B=01500063 C=65
L 36890.28 -165643.35 B=01500067 C=1
&L P 36858.64 -165628.97 B=01500063 C=65 S=105
L 36867.23 -165612.96 C=64 S=105
&L P 36858.64 -165628.97 B=01500063 C=65 S=105
L 36831.74 -165616.14 C=69 S=105
&L P 36821.55 -165581.29 B=01500063 C=80
L 36823.11 -165575.45 C=61
&L P 36824.89 -165568.69 B=01500063 C=84
L 36823.11 -165575.45 C=61
&L P 36814.38 -165607.77 B=01500063 C=73
L 36815.09 -165605.85 C=85
&L P 36814.38 -165607.77 B=01500063 C=73
L 36821.21 -165611.70 C=72
L 36826.81 -165613.79 C=71
L 36831.74 -165616.14 C=69 S=105
&L P 36821.55 -165581.29 B=01500063 C=80
L 36818.93 -165596.80 C=82
L 36815.09 -165605.85 C=85
&L P 36823.11 -165575.45 B=01500063 C=61
L 36838.59 -165587.93 C=70
L 36831.74 -165616.14 C=69 S=105
&L P 36824.89 -165568.69 B=01500063 C=84
L 36858.95 -165586.77 B=01500068 C=118
L 36893.40 -165589.88 C=109
&L P 36890.28 -165643.35 B=01500067 C=1 S=105
L 36906.69 -165607.23 C=2 S=105
L 36897.05 -165594.64 C=4 S=105
&L P 36867.23 -165612.96 B=01500063 C=64 S=105
L 36897.05 -165594.64 B=01500067 C=4 S=105
&L P 36893.40 -165589.88 B=01500068 C=109
L 36897.05 -165594.64 B=01500067 C=4 S=105
&U 2
&T 36868.26 -165634.52 '1160/2' H=1.2 U=373.44
&T 36871.19 -165594.39 '949/1'
&T 36884.32 -165617.82 '949/3'
&T 36821.66 -165600.49 '62' K=0029
&T 36842.06 -165580.61 '952'
&U 3
&L P 36872.32 -165599.70 S=316
&L P 36841.90 -165585.99 S=307
&U 4
&L P 36821.55 -165581.29 B=01500063 C=80
L 36827.75 -165583.42 C=92
L 36824.28 -165593.85 C=93
L 36822.24 -165598.46 C=94
&L P 36815.09 -165605.85 B=01500063 C=85
L 36821.90 -165609.38 C=86
L 36823.37 -165606.50 C=99
L 36825.30 -165607.55 C=98
L 36828.39 -165601.40 C=97
L 36822.24 -165598.46 C=94
L 36818.93 -165596.80 C=82
&U 5
&L P 36823.03 -165589.22 S=402
&L P 36821.14 -165605.55 S=402
&G G=1234
&U 1
&L P 36867.23 -165612.96 B=01500063 C=64
L 36858.52 -165593.41 B=01501234 C=1 S=105
L 36838.59 -165587.93 B=01500063 C=70 S=105
&L P 36858.52 -165593.41 B=01501234 C=1 S=105
L 36858.95 -165586.77 B=01500068 C=118
&L P 36867.23 -165612.96 B=01500063 C=64 X=D
L 36858.11 -165607.86 C=63
L 36854.39 -165600.98 C=62
L 36838.59 -165587.93 C=70
&L P 36854.39 -165600.98 B=01500063 C=62 X=D
L 36858.95 -165586.77 B=01500068 C=118
&U 2
&T 36856.19 -165616.01 '96' K=0029
&T 36847.83 -165608.12 '949/2' X=D
&U 3
&L P 36848.03 -165612.70 S=304 X=D
&U 4
&L P 36856.87 -165623.41 B=01501234 C=2
L 36849.02 -165619.83 C=3
L 36851.78 -165614.47 C=4
L 36854.53 -165615.57 C=5
L 36858.79 -165606.62 C=6
L 36863.61 -165608.96 C=7
L 36856.87 -165623.41 C=2
&U 5
&L P 36855.67 -165620.72 S=402
&S 1234 S=5
015000630064 4.75 .61 0.00 3
015000630065 0.00 0.00 0.00 3
015000630069 -18.54 23.34 0.00 3
015012340001 15.50 32.00 0.00 3
015012340002 0.85 5.77 0.00 3
015012340003 -4.63 12.44 0.00 3
015012340004 0.20 16.04 0.00 3
015012340005 2.19 13.84 0.00 3
015012340006 9.95 20.02 0.00 3
015012340007 13.25 15.80 0.00 3
&K
 

ODDÍL DRUHÝ - Soubor popisných informací katastru nemovitostí

6. ZÁKLADNÍ VÝMĚNNÝ FORMÁT A STRUKTURA SOUBORU POPISNÝCH INFORMACÍ

Předmětem výměny dat jsou databázové soubory (formát .DBF).
Jedná se o soubory pro všechna katastrální území:
 • NYSKATAL.DBF,
 • NYSOBORG.DBF,
 • NYSCOBCE.DBF

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.

27.05.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 12. června 2019

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.