Starý výměnný formát část 3

a o soubory za jednotlivá katastrální území:
  • NYSUVxxx.DBF,
  • NYSPAxxx.DBF,
  • NYSVLxxx.DBF,
  • NYSTXxxx.DBF,
  • NYSBOxxx.DBF.
xxx ...vyjadřuje pracovní číslo katastrálního území v okrese (odst. 6.1).

6.1 Soubor NYSKATAL.DBF - údaje o katastrálních územích

Struktura:
Pol. název položky typ délka
1 KATUZ Character 5
2 IDENTCIS Character 6
3 PORCIS Character 3
4 NAZEV Character 30
5 DISK Character 4
6 DATZM Date 8
7 POLVZ Character 6
Délka věty: 62B
1. K ATUZ - pořadové číslo obce v okrese (první 3 místa) a pořadové číslo katastrálního území (KÚ) v obci (poslední 2 místa). Věta o okrese má K ATUZ = 0, věta o obci má poslední dvě místa nulová.
2. IDENTCIS - identifikační číslo K Ú podle Jednotného číselníku prostorových jednotek Českého statistického úřadu (ČSÚ). Ve větě o okrese je IDENTCIS čtyřmístné číslo okresu, obec má IDENTCIS v intervalu od 500011 do 599999 a K Ú má identifikační číslo v rozmezí 600016 až 999997.
3. PORCIS - pracovní číslo K Ú je třímístné pořadové číslo K Ú v okrese bez ohledu na příslušnost k obci a slouží k označení souborů jednotlivých K Ú.
4. NAZEV - název K Ú (nebo okresu, obce).
5. DISK - pro věty okresu neobsazeno, pro věty obcí příslušnost obce k finančnímu úřadu a pro věty K Ú označení, zda jsou data uložena na pevném disku.
6. DATZM - datum poslední změny údajů o obci či K Ú.
7. POLVZ - nejvyšší použité číslo položky v K Ú, která byla použita pro změnu ostatních údajů v souboru popisných informací:
první 4 místa ... položka výkazu změn,
poslední 2 místa ... dvojčíslí roku změny.
 

6.2 Soubor NYSOBORG.DBF - rejstřík občanů a organizací

Struktura:
Pol. název položky typ délka
1 IDENT Numeric 11
2 UVCHAR Numeric 1
3 NAZEV Character 60
4 DATPZ Date 8
Délka věty: 80B
1. IDENT - jednotný identifikátor (rodné číslo fyzické osoby nebo identifikační číslo právnické osoby) [3], [4]. V případě, že jednotný identifikátor nebyl vyšetřen, je nahrazen fiktivní hodnotou. Fiktivní rodné číslo je jedenáctimístné s konstantou 9 na prvním místě, číslem okresu na dalších čtyřech místech a pořadovým číslem v okrese na zbývajících šesti místech. Fiktivní identifikační číslo je desetimístné s konstantou 9 na prvním místě a číslem okresu na dalších čtyřech místech, následuje speciální konstanta a ve zbývajících čtyřech místech je pořadové číslo v okrese.
2. UVCHAR - kód charakteristiky vlastníka rozlišuje jednak fyzické osoby s rodným číslem od ostatních subjektů s číslem identifikačním a dále u fyzických osob rozlišuje jednotlivce od manželů, u právnických osob osoby, které hospodaří s majetkem České republiky nebo jej mají ve správě od ostatních právnických osob:
  1 orgán státní správy a jím zřízená právnická osoba, která má právo hospodaření s národním majetkem České republiky,
  2 ostatní právnické osoby,
  3 občan - jednotlivý,
  4 občané - manželé v bezpodílovém spoluvlastnictví,
  5 občané - manželé v podílovém spoluvlastnictví,
  6 občan podnikající jako fyzická nebo právnická osoba,
  7 orgán státní správy a jím zřízená právnická osoba, která má právo hospodaření s majetkem ČSFR,
  8 právnická osoba, která má majetek České republiky ve správě (Pozemkový fond České republiky, Fond dětí a mládeže).
  Pozn.: kódy charakteristiky vlastníka 5, 6 a 7 se již nově nepřidělují.
Databázové soubory je však mohou obsahovat.
3. NAZEV - jméno nebo název a adresa vlastníka velkými písmeny.
4. DATPZ - datum poslední změny údajů v souboru NYSOBORG.DBF.

6.3 Soubor NYSCOBCE.DBF - katalog částí obcí

Struktura:
Pol. název položky typ délka
1 KODCOB Character 6
2 PRIZNAK Character 1
3 NAZEV Character 40
4 OKRES Character 4
5 IDENTCIS Character 6
6 PORCOB Character 2
7 DATZM Date 8
Délka věty: 67B
1. K ODCOB - číselný kód části obce včetně kontrolní číslice dle standardu státního informačního systému k územní identifikaci.
2. PRIZNAK - příznak příslušnosti stavby k části obce patřící k jiné obci než k té, které patří katastrální území, ve kterém stavba leží.
3. NAZEV - název části obce.
4. OKRES - kód okresu podle Jednotného číselníku prostorových jednotek ČSÚ.
5. IDENTCIS - identifikační číslo obce podle Jednotného číselníku prostorových jednotek ČSÚ (blíže v popisu souboru NYSKATAL.DBF, odst. 6.1), k níž část obce přísluší.
6. PORCOB - dvoumístné pořadové číslo části obce v obci (má vedoucí nulu ne mezeru). U části obce, která má shodný název s názvem K Ú, je shodné s pořad. číslem tohoto K Ú v obci.
7. DATZM - datum poslední změny údajů v souboru NYSCOBCE.DBF.

6.4 Soubor NYSUVxxx.DBF - vlastníci, nájemci a jiní oprávnění

Struktura:
Pol. název položky typ délka
1 ELLVCIS Numeric 5
2 VLPOR Numeric 3
3 SEKTOR Numeric 2
4 PSEK Numeric 1
5 UVCHAR Numeric 1
6 IDENT Numeric 11
7 SIDLO Numeric 7
8 PODIL Numeric 9
9 UVPOLVZ Numeric 6
10 DRUHLV Numeric 1
Délka věty: 46B
1. ELLVCIS číslo listu vlastnictví (LV) nebo evidenčního listu (EL). LV se číslují v rámci katastrálního území v číselné řadě počínaje číslem 1. Čísla 99990 až 99999 jsou vyhrazena pro vyznačení těch fyzických nebo právnických osob, v jejichž prospěch jsou v katastru zapsána jiná práva (např. služebnost) a nejsou současně vlastníky nebo nájemci nemovitosti. EL se číslovaly také v rámci katastrálního území, a to ve společné řadě s čísly LV.
2. VLPOR pořadové číslo spoluvlastníka rozlišuje spoluvlastníky téže nemovitosti, kteří jsou označeni shodným číslem listu vlastnictví nebo rozlišuje vlastníky jednotlivých bytů a nebytových prostorů nebo osoby oprávněné z věcných břemen a označené číslem LV 99990 až 99999.
3. SEKTOR rezerva
4. PSEKT rezerva
5. UVCHAR charakteristika vlastníka (viz popis souboru NYSOBORG.DBF, odst. 6.2).
6. IDENT jednotný identifikátor (blíže v popisu souboru NYSOBORG.DBF, odst. 6.2).
7. SIDLO rezerva
8. PODÍL spoluvlastnický podíl vyjadřuje míru, jakou se daný spoluvlastník podílí na právech a povinnostech vyplývající ze spoluvlastnictví nemovitosti. Spoluvlastnický podíl je vyjádřen devítimístným číslem:
první 4 místa ... čitatel zlomku,
posledních 5 míst ... jmenovatel zlomku.
9. UVPOLVZ položka výkazu změn, kterou byl některý údaj o vlastníkovi naposledy měněn:
první 4 místa ... číslo položky,
poslední 2 místa .. dvojčíslí roku změny.
10. DRUHLV druh listu vlastnictví:
    0... pro zápis vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, 1 ... 7 ... LV pro vyjádření evidence duplicitního zápisu vlastnictví k téže parcele, 8 ... 9 ... LV s druhem LV=1, jehož údaje byly převedeny do počítač. souborů
    1... pro zápis vlastnických a jiných věcných práv k bytům a nebytovým prostorům,
    7... LV pro vyjádření evidence duplicitního zápisu vlastnictví k téže parcele,
    8... LV s druhem LV=0, jehož údaje byly převedeny do počítač. souborů,
    9... LV s druhem LV=1, jehož údaje byly převedeny do počítač. souborů,

6.5 Soubor NYSPAxxx.DBF - parcely

Struktura:
Pol. název položky typ délka
1 PARSKUP Numeric 1
2 PARCIS Numeric 5
3 PARPOD Numeric 3
4 PARDIL Numeric 1
5 VYMERA Numeric 9
6 KVALITA Numeric 1
7 DRUHPOZ Numeric 2
8 NEMOCHR Numeric 3
9 NEMVYUZ Numeric 3
10 BONITA Numeric 5
11 CPCE Numeric 6
12 ELCIS Numeric 5
13 LVCIS Numeric 5
14 VLVZTAH Numeric 1
15 MAPA Character 5
16 UMIST Numeric 1
17 POM Numeric 1
18 PPOLVZ Numeric 6
Délka věty: 63B
1. PARSKUP druh číslování parcel rozlišuje skupiny
    1,2 ... parcely katastru nemovitostí (KN) (při dvojí číselné řadě parcel:
1 - stavební, 2 - pozemkové, při společné číselné řadě parcel:
2 - stavební i pozemkové),
    3 ... parcely evidence nemovitostí, které v terénu zanikly,
    4,5 ... parcely bývalého pozemkového katastru (4 - stavební, 5 - pozemkové),
    6,7 ... parcely podle přídělového plánu nebo jiného podkladu
(6 - stavební, 7 - pozemkové),
    8,9 ... parcely z jiného K Ú (již neexistujícího) (8 - stavební, 9 - pozemkové).
    Parcely s druhem číslování 1 a 2 jsou parcely se všemi údaji katastru nemovitostí, parcely s druhem číslování 3 až 9 jsou parcely v půdních celcích, které jsou zobrazeny v jiném podkladu než v katastrální mapě a jsou evidovány zjednodušeným způsobem [1].
2. PARCIS kmenové parcelní číslo.
3. PARPOD poddělení čísla parcely.
4. PARDIL díl parcely. Dílem jsou označeny části pozemků, které jsou evidovány ve vlastnictví různých vlastníků tak, jak byly převzaty z evidence nemovitostí. Dílem bývaly označeny zejména části pozemku, které se odlišovaly v druhu pozemku nebo ve způsobu využití. Díly parcely se již nově nevytvářejí.
5. VYMERA výměra parcely nebo dílu parcely v m2.
6. KVALITA kvalita určení výměry vyjadřuje způsob určení výměry parcely. Pro parcely s druhem číslování (PARSKUP) 1 a 2:  
    0 ... výměra vypočtená graficky,
    1 ... výměra vypočtená jiným číselným způsobem,
    2 ... výměra vypočtená ze souřadnic
v S-JTSK.
    U parcel s druhem číslování (PARSKUP) 3 až 9 je v této položce uvedeno číslo 1, 3 nebo 4:
    1 ... celá parcela,
    3 ... parcela nebo díl parcely bez výměry
    4 ... skupina parcel.
7. DRUHPOZ druh pozemku [1].
8. NEMOCHR způsob ochrany nemovitostí vyznačuje vztah parcely k vybraným způsobům ochrany
z oblasti přírody, kultury nebo zdravotnictví, ochranu značky geodetického bodu na parcele a ochranu zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa [1]. U parcel s druhem číslování (PARSKUP) 3 až 9 je v této položce uvedeno pracovní číslo (PORCIS) jiného (neexistujícího) K Ú.
9. NEMVYUZ způsob využití nemovitostí blíže specifikuje využívání pozemku v rámci druhu pozemku [1].
10. BONITA kód bonitované půdně ekologické jednotky.
11. CPCE číslo popisné nebo evidenční je číslem budovy, které ji jednoznačně určuje v rámci obce nebo její části. Pokud je v K Ú více částí obce se samostatnými číselnými řadami, je příslušnost k části obce vyjádřena dvoumístným číslem před číslem popisným nebo evidenčním:
první 2 místa ... příslušnost k části obce,
poslední 4 místa ... vlastní číslo popisné (evidenční).
Rozlišení čísla popisného od evidenčního je v nejnižším řádu kódu způsobu využití nemovitosti [1]. U parcel s druhem číslování (PARSKUP) 3 až 9 je místo čísla popisného uvedeno parcelní číslo parcely K N, do níž je parcela sloučena:
první 2 místa ... poddělení čísla parcely K N,
poslední 4 místa ... kmenové číslo parcely K N.
12. ELCIS číslo evidenčního listu (blíže v popisu souboru NYSUVxxx.DBF, odst. 6.4).
13. LVCIS číslo listu vlastnictví (blíže v popisu souboru NYSUVxxx.DBF, odst. 6.4).
14. VLVZTAH rozlišení právního vztahu k nemovitostem.
15. MAPA označení listu katastrální mapy. Udává list mapy, na němž je parcela zobrazena buď celá nebo z větší části. Mapy souvislého zobrazení v měřítku 1:2880 jsou číslovány v rámci K Ú čísly od 1 do 20 podle jejich umístění v triangulačním listu. Mapy v S-JTSK mají pro měřítko 1:5000 dvoumístné číslo, pro měřítko 1:2000 třímístné číslo a pro měřítko 1:1000 čtyřmístné číslo, přičemž může být významná nula i na začátku.
16. UMIST rezerva na umístění parcely.
17. POM rezerva - odkaz na pomocnou evidenci.
18. PPOLVZ položka výkazu změn, kterou byl některý údaj parcely naposledy měněn:
první 4 místa ... položka výkazu změn,
poslední 2 místa ... dvojčíslí roku změny.
 

6.6 Soubor NYSVLxxx.DBF - podrobnější údaje o právních vztazích

Struktura:
Pol. název položky typ délka
1 DLVCIS Numeric 5
2 DOPLPOR Numeric 4
3 DOPLKOD Numeric 3
4 DOPLUDAJ Numeric 11
5 LISTDRUH Numeric 2
6 LISTCIS Numeric 7
7 DOPLVZ Numeric 7
8 DOPLZM Numeric 1
Délka věty: 40B
1. DLVCIS příslušnost k listu vlastnictví vyjádřená jeho číslem (o čísle listu vlastnictví blíže v souboru NYSUVxxx.DBF, odst. 6.4).
2. DOPLPOR pořadové číslo podrobnějšího údaje na listu vlastnictví.
3. DOPLKOD kód podrobnějšího údaje, který rozlišuje a standardizuje jednotlivé zápisy. Bližší údaje jsou v tabulce VIII.
4. DOPLUDAJ číselný doplněk, který ke kódu podrobnějšího údaje umožňuje uvést doplňující číselnou hodnotu (číslo parcely, jednotný identifikátor, číslo listu vlastnictví, částku v K č nebo pořadové číslo údaje).
5. LISTDRUH kód druhu listiny, podle níž byl právní vztah zapsán do katastru nemovitostí (podrob.viz tabulka IX).
6. LISTCIS číslo listiny:
prvních 5 míst ... číslo listiny,
poslední 2 místa ... dvojčíslí roku.
7. DOPLVZ položka výkazu změn, kterou byl některý údaj naposledy měněn:
první 4 místa ... položka výkazu změn,
poslední 2 místa ...dvojčíslí roku změny.
8. DOPLZM rezerva.

Aktuality

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.

04.10.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

04.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička-projektant/ka.

27.09.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.