Podání návrhu na vklad v elektronické podobě

Návrh na vklad je možné podat v elektronické podobě pouze tehdy, pokud existuje v elektronické podobě vkladová listina. Návrh na vklad, ke kterému není připojena vkladová listina, totiž podle § 15 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nevyvolá žádné právní účinky, takže vkladovou listinu nelze dodatečně doplnit.
 
Vkladová listina může v elektronické podobě originálně vzniknout nebo do ní být převedena z listinné podoby.

Převod vkladové listiny z listinné do elektronické podoby

Pokud vkladová listina vznikne originálně v listinné podobě a následně je do elektronické podoby převedena, musí být tento převod proveden autorizovanou konverzí podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. V opačném případě by nebyla zachována důkazní hodnota listiny. Pokud má být autorizovaně zkonvertována do elektronické podoby soukromá listina, typicky smlouva, je nezbytné před provedením autorizované konverze nechat podpisy na této listině úředně ověřit. Pokud by se tak nestalo, bylo by pro navrhovatele velmi obtížné splnit povinnost prokázat pravost podpisů, která plyne z § 7 odst. 2 katastrálního zákona. Nesplnění této povinnosti je důvodem k zastavení vkladového řízení, při zastavení řízení se správní poplatek nevrací.
 
Autorizovanou konverzi provádějí kontaktní místa veřejné správy (notáři, krajské úřady, matriční úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis, zastupitelské úřady určené ministrem zahraničních věcí; Ministerstvo zahraničních věcí zveřejní seznam takových zastupitelských úřadů na svých internetových stránkách, držitel poštovní licence, Hospodářská komora České republiky a další osoby, kterým byla Ministerstvem vnitra udělena autorizace) a advokáti za podmínek stanovených zákone o advokacii.

Vytvoření vkladové listiny přímo v elektronické podobě

Vkladová listina může vzniknout přímo v elektronické podobě, pokud jsou splněny určité podmínky. U nejčastějších vkladových listin, kterými jsou smlouvy, se jedná o tyto podmínky:
  • listina je ve formátu Portable Document Format (PDF) nebo Portable Document Format for the Longterm Archiving (PDF/A),
  • listina je všemi smluvními stranami elektronicky podepsána; k podpisu lze použít zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaný elektronický podpis,
  • elektronické podpisy musí být vloženy do dokumentu a musí k nim být připojeny certifikáty, na kterých jsou tyto podpisy založeny,
  • kvalifikované certifikáty, na kterých jsou elektronické podpisy založeny, musí obsahovat IK MPSV nebo jiný jednoznačný identifikátor podepisující osoby nebo musí být možné prokázat pravost elektronických podpisů některým z postupů podle § 64 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (Upozornění – u některých způsobů prokázání pravosti podpisu je nutné se osobně dostavit na příslušné katastrální pracoviště),
  • listina je opatřena kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem, přičemž toto časové razítko bylo připojeno poté, co byly připojeny všechny elektronické podpisy, nebo společně s připojením posledního elektronického podpisu.

Podání návrhu na vklad v elektronické podobě

Pokud existuje vkladová listina v elektronické podobě, je možné podat na jejím základě v elektronické podobě návrh na vklad. Návrh na vklad v elektronické podobě lze doručit elektronickou poštou (e-mail) na elektronickou adresu podatelny nebo do příslušné datové schránky.

Seznam elektronických adres podatelen a ID datových schránek

Pokud bude návrh na vklad v elektronické podobě zasílán elektronickou poštou na elektronickou adresu podatelny, musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem a splňovat obecné požadavky pro elektronické podání. Datová zpráva zaslaná elektronickou poštou na elektronickou adresu podatelny musí mít vždy alespoň dvě přílohy – návrh na vklad jako samostatnou elektronicky podepsanou přílohu a vkladovou listinu jako samostatnou přílohu (k náležitostem vkladové listiny v elektronické podobě viz výše).
 
Pokud bude návrh na vklad v elektronické podobě zasílán prostřednictvím datové schránky navrhovatele, nemusí být elektronicky podepsán, neboť se na něj vztahuje fikce podpisu podle § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Datová zpráva zaslaná do datové schránky pak musí mít vždy alespoň dvě přílohy – návrh na vklad jako samostatnou nepodepsanou přílohu a vkladovou listinu jako samostatnou přílohu (k náležitostem vkladové listiny v elektronické podobě viz výše).
 
Upozornění: Před podáním návrhu na vklad se ujistěte, že výše uvedené požadavky jsou splněny; v případě zamítnutí návrhu na vklad nebo zastavení vkladového řízení nelze vrátit správní poplatek!

Aktuality

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.

10.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vedoucí oddělení řízení projektů, informatiky a koncepcí.

04.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce ISKN.

27.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.