Pokyny ČÚZK č. 1 - č. 45

Pokyny č. 1 - 6, 9, 11, 15 - 18, 20, 25 - 27, 29, 30, 33, 37, 41, 44 a 45 jsou zrušeny a nahrazeny Návodem pro správu katastru nemovitostí č.j. ČÚZK-03030/2016-22 ze dne 10. 2. 2016.

 • Pokyny č. 1 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 2 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 3 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 4 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 5 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 6 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 7 s účinností k 1. 6. 1999 zrušeny
    (PDF)
 • Pokyny č. 8 s účinností k 30. 1. 1995 zrušeny
    (PDF)
 • Pokyny č. 9 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 10 s účinností k 11. 9. 1998 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 11 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 12 s účinností k 16. 1. 2005 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 13 s účinností k 1. 1. 2014 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 14 s účinností k 1. 1. 2014 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 15 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 16 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 17 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 18 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 19 s účinností k 1. 1. 2014 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 20 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 21 s účinností k 1. 1. 2014 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 22 Mze-ÚPÚ ze dne 26.8.1999 č.j. 1547/99-5010 a ČÚZK ze dne 26.8.1999, č.j. 2846/1999-23 pro zavedení údajů o vztahu bonitovaných půdně ekologických jednotek k parcelám do katastru nemovitostí České republiky, pro jejich vedení a pro aktualizaci bonitovaných půdně ekologických jednotek. Přílohy k pokynům č. 22.
   (PDF)
 • Pokyny č. 23 s účinností k 1. 1. 2014 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 24 s účinností k 1. 1. 2014 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 25 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 26 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 27 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 28 s účinností k 1. 1. 2014 zrušeny
   (PDF)
  Pokyny č. 29 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 30 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny   č.  31   (úplné  znění)   Českého   úřadu   zeměměřického   a   katastrálního   ze  dne  25.  března   2004, č.j. 1381/2004-22 k činnostem katastrálních úřadů souvisejícím se sladěním územní působnosti podle usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2003 č. 993 k Souhrnné analýze sladění územní působnosti orgánů státu v území se správními obvody obcí s rozšířenou působností a s územními obvody vyšších územních samosprávných celků, ve znění
  dodatku č. 1 ze dne 19. dubna 2004 č.j.  2117/2004-22,
  dodatku č. 2 ze dne 10. května 2004 č.j.  2672/2004-22,
  dodatku č. 3 ze dne 1. července 2004 č.j.  3510/2004-22.
   (PDF)
 • Pokyny č. 32 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 28. dubna 2004, č.j.  1014/2004-22 pro skenování katastrálních map a grafických operátů dřívějších pozemkových evidencí, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 2. 2005 č.j. 613/2005-22
  dodatku č. 2 ze dne 8. 3. 2005 č.j. 1503/2005-22
  dodatku č. 3 ze dne 7. 4. 2006 č.j. 1223/2006-22
  dodatku č. 4 ze dne 16. 5. 2006 č.j. 2321/2006-22
   (PDF)
 • Pokyny č. 33 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 34 s účinností k 1. 1. 2014 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 35 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 16. ledna 2007, č.j.  ČÚZK 190/2007-22, k postupu katastrálních úřadů při kontrole úplnosti souborů pozemkových knih.
   (PDF)
 • Pokyny č. 36 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, ze dne 25. května 2007, č.j.  ČÚZK 888/2007-22, k realizaci zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), v katastru nemovitostí.
   (PDF)
 • Pokyny č. 37 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 38 s účinností k 8. 11. 2010 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 39 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 30. listopadu 2009, č.j.  ČÚZK 5234/2009-22 k realizaci zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), v katastru nemovitostí, ve znění
  dodatku č. 1 č.j.  6300/2009-22,
  dodatku č. 2 č.j.  11788/2010-22,
  dodatku č. 3 č.j.  31387/2012-22.
   (PDF)
 • Pokyny č. 40 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 8. listopadu 2010, č.j.  ČÚZK 7314/2010-22 pro evidování pozemků tvořících koryto vodního toku v katastru nemovitostí, ve znění
  pokynů č. 41 ze dne 1.10.2012 č.j. ČÚZK 26730/2012-22.
   (PDF)
 • Pokyny č. 41 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 42 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, ze dne 10. ledna 2013 č.j. ČÚZK 662/2013-22 pro zápis příslušnosti Státního pozemkového úřadu hospodařit s majetkem státu a pro realizaci převodů zemědělských a lesních pozemků, ve znění
  dodatku č. 1 č.j. ČÚZK-04694/2014-22
  dodatku č. 2 č.j. ČÚZK-16101/2014-22
  dodatku č. 3 č.j. ČÚZK-13979/2016-22.
   (PDF)
 • Pokyny č. 43 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 2. prosince 2013 č.j. ČÚZK-12990/2013-22 pro zápis změn v katastru nemovitostí a stanovení některých souvisejících postupů katastrálního úřadu v důsledku probíhajících pozemkových úprav podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
  dodatku č. 1 č.j. ČÚZK-03295/2014-22
  dodatku č. 2 č.j. ČÚZK-13983/2016-22
  dodatku č. 3 č.j. ČÚZK-18244/2016-22.
   (PDF)
 • Pokyny č. 44 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)
 • Pokyny č. 45 s účinností k 1. 4. 2016 zrušeny
   (PDF)

   

Aktuality

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.

10.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vedoucí oddělení řízení projektů, informatiky a koncepcí.

04.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce ISKN.

27.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.