Informační list kamerového systému

INFORMAČNÍ LIST KAMEROVÉHO SYSTÉMU
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj
Katastrální pracoviště Znojmo

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)

Nacházíte se v budově, ve které je umístěný kamerový systém. V této souvislosti o Vás zpracováváme tyto osobní údaje.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů
Fyzická podoba.

Účel zpracování údajů
Sledování vymezených zájmových prostor.

Právní základ pro zpracování údajů
Zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu vlastníka budovy (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení). Tento oprávněný zájem spočívá v prevenci a ochraně majetku před krádežemi, ochraně osob a ochraně před protizákonnou či trestnou činností. Zpracování se děje takovým způsobem, aby nebyly porušovány zájmy a základní práva a svobody návštěvníků budovy.

Přesné vymezení oprávněných zájmů správce nebo třetích osob vyžadujících ochranu kamerovým systémem
Ochrana osob, ochrana majetku před krádeží, poškozením a vandalismem, prevence před protizákonnou či trestnou činností, plnění požadavků zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, dozor nad technologiemi, prostředek pro trvalou strážní službu.

Zdroj, ze kterého údaje pocházejí
Kamerový systém.

Délka uchování kamerového záznamu
Záznam se uchovává po dobu 2 kalendářních dní.

Příjemci údajů
Údaje se předávají pouze v případě ohrožení bezpečnosti objektu, klientů nebo zaměstnanců v případě vyšetřování protiprávního jednání příslušným kontrolním orgánům, Policii ČR, soudům apod. na základě jejich vyžádání v souladu se zákonem.

Předání údajů do třetích zemí
Tyto údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Kontaktní adresa správce:
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, tel.: +420 542 521 111, e-mail: ku.projihomkraj@cuzk.cz , ID datové schránky: e33adqt, IČO: 00213730.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
Pro potřeby případného oznámení o porušení práv subjektů údajů uvádíme kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů - kontakt: Mgr. Lubomír Váňa, DiS., tel.: 284 041 251, e-mail.: lubomir.vana@cuzk.cz

Poučení
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.