Věcná a územní působnost katastrálních úřadů

Katastrální úřad je (věcně příslušný) správní úřad, který vykonává státní správu katastru nemovitostí (dále jen "katastr") včetně zápisů práv k nemovitostem do katastru. Působnost katastrálních úřadů je vymezena zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, kterým byly katastrální úřady zřízeny.

Věcná působnost KÚ

  1. vykonávají státní správu katastru nemovitostí České republiky,
  2. vykonávají správu zhušťovacích bodů a podrobných polohových a výškových bodových polí,
  3. projednávají porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí České republiky podle zvláštního zákona,
  4. schvalují změny pomístního názvosloví a zabezpečují činnosti spojené se standardizací geografického názvosloví,
  5. schvalují změny hranic katastrálních území,
  6. vykonávají správu základních státních mapových děl stanovených Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním,
  7. plní další úkoly na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky, kterými je pověří Český úřad zeměměřický a katastrální.

Územní působnost jednotlivých KÚ

Územní působnost, stejně jako informace o sídle katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště a o úředních dnech a hodinách naleznete na jednotlivých stránkách katastrálních úřadů a pracovišť. Písemná podání doručená poštou nebo osobně přijímá podatelna katastrálního úřadu po celou pracovní dobu ve všech pracovních dnech.

Datum poslední aktualizace: 27.05.2020