Informace podle článku 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“)

Pokud se nacházíte v prostorách snímaných kamerovým systémem:

  • v Liberci v přízemí budovy Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
  • v prostoru parkoviště u garáží ve Voroněžské ulici,
  • případně v prostoru parkoviště ve dvoře v Bažantí ulici,
  • v České Lípě v přízemí budovy Katastrálního pracoviště Česká Lípa, Střelnice 2956 (vchod, vstupní hala, chodba,  podatelna, přepážka poskytování informací z katastru nemovitostí),
  • v prostoru parkoviště u budovy Katastrálního pracoviště Česká Lípa, Střelnice 2956,
  • v okolí budovy Katastrálního pracoviště Česká Lípa zejména na pozemcích parcelní číslo 5771/34 a 5770/208 v katastrálním území Česká Lípa,  

Zpracováváme o Vás tyto osobní údaje:

Kategorie zpracovávaných osobních údajů
Fyzická podoba a zvukový záznam na kamerách v přízemí budovy Katastrálního pracoviště Česká Lípa

Účel zpracování
Sledování vymezených prostor.

Právní základ pro zpracování
Zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu vlastníka budovy (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení). Tento oprávněný zájem spočívá v prevenci a ochraně majetku před krádežemi, ochraně osob a ochraně před protizákonnou či trestnou činností. Zpracování se děje takovým způsobem, aby nebyly porušovány zájmy a základní práva a svobody návštěvníků budovy.

Zdroj, ze kterého údaje pocházejí
Kamerový systém.

Plánovaná doba zpracování  
Záznamy se uchovávají po dobu 7 kalendářních dní.

Příjemci údajů
Údaje se předávají pouze v případě ohrožení bezpečnosti objektu, klientů nebo zaměstnanců v případě vyšetřování protiprávního jednání příslušným kontrolním orgánům, Policii ČR, soudům apod. na základě jejich vyžádání v souladu se zákonem.

Předání údajů do třetích zemí  
Tyto údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Správce údajů
Správcem osobních údajů získaných s využitím kamerového systému je Katastrální úřad pro Liberecký kraj (kontaktní údaje pro budovu Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj a kontaktní údaje pro budovu Katastrálního pracoviště Česká Lípa https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Liberecky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Ceska-Lipa/O-uradu/Kontakty.aspx)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pro Katastrální úřad pro Liberecký kraj byl jmenován pověřenec společný pro všechny úřady v rezortu katastru nemovitostí a zeměměřictví (kontaktní údaje pověřenec).

Poučení
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Datum poslední aktualizace: 10.09.2019