Zpracování osobních údajů

Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“), známé pod zkratkou GDPR (z anglického General Data Protection Regulation), které stanovuje jednotný právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU.

Nařízení se vztahuje i na vedení osobních údajů v katastru nemovitostí. Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) je v postavení správce osobních údajů evidovaných v katastru, katastrální úřady jsou zpracovateli osobních údajů evidovaných v katastru. Vedení osobních údajů v katastru se řídí katastrálním zákonem, který stanoví, že katastr nemovitostí je veřejný seznam. Správce ani zpracovatel tedy nemusí žádat o souhlas s vedením osobních údajů, neboť je jeho zákonnou povinností tyto údaje zpracovávat a zveřejňovat. Osobní údaje se z katastru také nikdy nebudou vymazávat, neboť katastrální úřady jsou povinny vést historii právních vztahů k nemovitostem v celé kontinuitě (od založení evidence nemovitostí).

V katastru se vedou osobní údaje vlastníků a jiných oprávněných osob v rozsahu stanoveném katastrálním zákonem, přičemž o fyzické osobě se do katastru zapisuje jméno, příjmení, rodné číslo (nemá-li je, pak datum narození), adresa trvalého pobytu (a nemá-li ji, adresa bydliště). Vzhledem k tomu, že v katastru je zapsána celá řada osob, které mají stejné jméno, příjmení a datum narození jako jiná v katastru zapsaná osoba (cca 6 000 duplicit a dokonce asi 150 triplicit), přičemž adresa není z řady důvodů spolehlivým identifikačním údajem, je pro jednoznačnou identifikaci vlastníka nezbytné i vedení rodného čísla. Rozsah osobních údajů zapisovaných do KN je tedy přiměřený účelům, pro které je katastr vedený, a v souvislosti s nařízením tak nedojde k žádné jeho změně.

S ohledem na zajištění shody Nařízení a zpracování osobních údajů v podmínkách ČÚZK bylo nutné učinit některé změny v oblasti poskytování údajů z katastru. Tyto změny se netýkají poskytování  jednotlivých údajů, jako například výpisů z katastru nemovitostí. Nic nebylo změněno ani pro uživatele  aplikací Dálkový přístup nebo Nahlížení do katastru nemovitostí.

Na základě novely vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, došlo s účinností od 1. 1. 2019 ke změně pouze při poskytování údajů katastru nemovitostí v souborové formě (údaje hromadného charakteru ve výměnném formátu katastru - VFK). Změna se týká souborových dat, která obsahují osobní údaje (nikoliv tedy např. výměnného formátu digitální katastrální mapy). Údaje souboru popisných informací ve výměnném formátu obsahují pouze šifrovaný interní identifikátor fyzické osoby (byla provedena tzv. pseudonymizace). Uživatelé výměnného formátu získají na základě tohoto identifikátoru údaje o konkrétním vlastníkovi nebo jiném oprávněném novou webovou službou dálkového přístupu. Posouzení zákonnosti a přiměřenosti rozsahu takto získaných osobních údajů bude povinností koncových uživatelů. Užití této funkce webové služby bude auditováno pro potřeby provádění kontrolních činností (např. dozorovým úřadem). (např. dozorovým úřadem).

Katastrální úřad může osobní údaje zpracovávat v různých souvislostech, zejména pokud:
Pro různé výše uvedené situace (účely zpracování) jsou potřebné různé osobní údaje, které se uchovávají po různě dlouhou dobu a jsou s nimi spojená různá práva. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů proto najdete u každého účelu zpracování samostatně.
 

Aktuality úřadu

Katastrální úřad v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.