Mapy velkých měřítek - tištěné produkty

Mapami velkých měřítek na území České republiky jsou mapy katastrální a Státní mapa 1 : 5 000 (SM 5). Obě tato mapová díla pokrývají celé státní území. Katastrální mapy poskytují katastrální úřady (informace o poskytování údajů z KN jsou zde).
Seznam mapových značek mapy SM5 ke stažení ve formátu PDF zde.

Objednávkový formulář tištěných produktů

Státní mapa 1 : 5 000

Státní mapa 1 : 5 000 je státním mapovým dílem velkého měřítka. Zobrazuje území České republiky v souvislém kladu mapových listů na 16 301 mapovém listě. Rozměry mapového pole se zobrazeným územím 5 km2 jsou 50 x 40 cm. Rozměry a označení mapových listů jsou odvozeny z listů státní mapy měřítka 1 : 50 000, rozdělených na 10 sloupců a 10 vrstev, název listu je doplněn čísly sloupce a vrstvy.

Interval vrtevnic je 1, 2, a 5 m. Pouze u SMO5 a SM 5 R se můžeme setkat i s intervalem vrstevnic 2,5 m.

Mapa obsahuje polohopis, výškopis a popis.

Předmětem polohopisu jsou body bodových polí, hranice parcel, druhy pozemků a způsoby jejich užití, stavby, správní a katastrální hranice, chráněná území a další prvky polohopisu. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi s popisem nadmořských výšek a terénní tvary a popis sestává z geografických názvů, názvů veřejných prostranství a druhových názvů. Mapové listy jsou doplněny rovinnou pravoúhlou souřadnicovou sítí (S-JTSK). Dnes existují 4 verze
Státní mapy 1 : 5 000
  • Státní mapa 1 : 5 000 – odvozená (SMO 5)
  • Státní mapa 1 : 5 000 (SM 5)
  • Státní mapa 1 : 5 000 – rastrová (SM 5 R)
  • Nová podoba Státní mapy 1 : 5 000 (SM 5 N) s výplněmi nebo bez výplní ploch

Státní mapa 1 : 5 000 – rastrová je k dispozici z celého území ČR, na území, kde již existuje nová podoba Státní mapy 1 : 5 000 není k dispozici Státní mapa 1 : 5 000 – odvozená ani Státní mapa 1 : 5 000.

Státní mapa 1 : 5 000 - odvozená

ukázka Státní mapy 1 : 5 000 - odvozené Základním polohopisným grafickým podkladem byly katastrální mapy, výškopisným podkladem zpravidla Základní mapa České republiky 1 : 10 000. Polohopisný obsah mapy byl doplněn dalšími prvky z dostupných grafických podkladů, především z leteckých snímků. Od roku 2001 je SMO 5 postupně nahrazována Státní mapou 1 : 5 000 a od roku 2009 novou podobou Státní mapy 1 : 5 000 v návaznosti na digitalizaci souboru geodetických informací katastru nemovitostí

Státní mapa 1 : 5 000

ukázka Státní mapy 1 : 5 000 Státní mapa 1 : 5 000 (SM 5) se zpracovávala od roku 2001 a postupně nahrazovala stávající analogovou Státní mapu 1 : 5 000 – odvozenou. Vznikala pouze na území, kde existovala digitální katastrální mapa (DKM) nebo katastrální mapa digitalizovaná (KM–D). SM 5 je tvořena třemi složkami:
  • katastrální složkou, jejímž podkladem je DKM nebo KM–D
  • výškopisnou složkou, která vychází z vektorového souboru vrstevnic Základní báze geografických dat České republiky – ZABAGED®
  • topografickou složkou, kterou tvoří ortofoto

Státní mapa 1 : 5 000 – rastrová

ukázka Státní mapy 1 : 5 000 - rastrové Státní mapa 1 : 5 000 – rastrová (SM 5 R) se zpracovávala v letech 2003 až 2007. Vznikla skenováním tiskového podkladu polohopisu z posledního vydání SMO 5. Je tvořena třemi složkami:
  • katastrální složku tvoří rastrový obraz polohopisu posledního vydání Státní mapy 1 : 5 000 – odvozené (SMO 5)
  • výškopisnou složku tvoří rastrový obraz výškopisu posledního vydání SMO 5
  • topografickou složku tvoří ortofoto

Nová podoba Státní mapy 1 : 5 000

ukázka Nové podoby Státní mapy 1 : 5 000 Tento produkt představuje novou podobu Státní mapy 1 : 5 000 ve vektorové formě, jejíž předností je aktuálnost a barevné zpracování. Nová podoba SM 5 je koncipována jako automatická vizualizace vybraných typů objektů odvozených či převzatých z dat katastrálních map, ZABAGED® , Geonames a databáze bodových polí. Nová podoba Státní mapy 1:5 000 je opakovaně generována dvakrát ročně pouze na části území ČR, kde je již dostupná vektorová forma katastrální mapy. K tisku jsou určeny jen mapové listy s úplným pokrytím plochy mapového listu a jsou tištěny pouze na základě konkrétního požadavku zákazníka.


Tiskový výstup je možné objednat v E-shopu Geoportálu ČÚZK, e-mailem, objednávkovým formulářem tištěných produktů nebo osobně na prodejně map.

Zpět na stránku Základní sortiment prodejny map.

Aktuality

15.11.2021

Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021)16.09.2021
Na kartografické konferenci v Ostravě byly v rámci 23. ročníku soutěže Mapa roku 2020 udělovány ceny za nejlepší kartografická díla vydaná na území České republiky. Hodnotící komise České kartografické společnosti udělila Zvláštní ocenění Zeměměřickému úřadu za vývoj uživatelsky hodnotných webových mapových aplikací.