Aktuality a sdělení Ústředního archivu zeměměřictví a katastru

Březen 2023 – aplikace Archiv doplněna o podkladové navigační mapy Slovenské republiky
Díky tomu je nyní možné vyhledávat a prohlížet mapové archiválie ÚAZK i z tohoto území. Zobrazí se nejen toposekce a speciální a generální mapy z třetího vojenského mapování, ale i poválečné vojenské topografické mapy v systému S-1952 všech měřítek.

Únor 2023 – aplikace Vademecum nebude po určitou dobu aktualizována
V souvislosti s přechodem na novou verzi archivní databáze bude potřeba vyvinout i novou verzi její publikační platformy Vademecum. Proto budou data stávajícího Vademeca nadále publikována, ale až do ukončení vývoje nové verze nebudou aktualizována.
 
Říjen 2022 – zpřístupněny další mapy původem ze třetího vojenského mapování
Aplikace Archiv https://ags.cuzk.cz/archiv/ byla doplněna o další velkou sadu archiválií – Generální mapu 1 : 200 000. Jednotlivé mapové listy jsou publikovány v mnoha postupných vydáních v rozsahu let 1891 až 1955.

Duben 2021 – badatelna opět otevřena
Od pondělí 12. dubna je badatelna archivu opět otevřena, pondělí a středa 8-17 hodin, úterý a čtvrtek 8-14 hodin.

Březen 2021 – od 1. 3. badatelna opět uzavřena
V případě neodkladných požadavků kontaktujte vedoucího archivu RNDr. Miroslava Kronuse, miroslav.kronus@cuzk.cz, tel. 284 041 681.

Únor 2021 – otevření badatelny archivu od 15. 2.
Badatelna archivu je nově otevřena v těchto úředních hodinách: po, st 8-17, út, čt 8-14.

Říjen 2020 – uzavření badatelny od 23. 10.
V souvislosti s nepříznivým vývojem pandemické situace je badatelna Ústředního archivu zeměměřictví a katastru od 23. října až do odvolání uzavřena. Pro komunikaci prosím používejte e-mail na vedoucího archivu: miroslav.kronus@cuzk.cz.

Září 2020 – změna aplikace Archivní mapy
Aplikace Archivní mapy je z důvodu přechodu na jinou technologii a sjednocení s dalšími aplikacemi Zeměměřického úřadu nahrazena novou aplikací Archiv, https://ags.cuzk.cz/archiv/. Ta nyní publikuje jak archivní mapy ÚAZK, tak i letecké měřické snímky. Souběžný provoz staré i nové aplikace bude ukončen 3. listopadu 2020, poté bude v provozu již jen aplikace nová. ÚAZK tímto děkuje tvůrci původní aplikace Ing. Stanislavu Meissnerovi za mnohaletou spolupráci a společnou popularizaci mapových fondů ÚAZK.

Červenec 2020 – knihovna archivu ve Vademecu
Aplikace Vademecum ÚAZK byla doplněna o data oborové knihovny archivu. Ta je tematicky zaměřená zejména na obory geodézie, kartografie a katastru. Publikace a periodika si lze vyžádat k prezenčnímu studiu v badatelně archivu, výpůjční služba není zavedena.

Březen až květen 2020 – dočasné uzavření badatelny
V souvislosti s opatřeními přijatými vládou ČR byla badatelna Ústředního archivu zeměměřictví a katastru od 16. března uzavřena. Znovu otevřena byla dne 11. května.

Prosinec 2019 – další novinky v Archivních mapách
Aplikace byla doplněna o další dávku originálních map stabilního katastru Čech (opět přibližně 7 500 skenů) a o další dvě překryvné vrstvy spojených a georeferencovaných archiválií – o ostrůvkovité oblasti originálních map stabilního katastru velkých měst v Čechách a o téměř celoplošnou (ale patrnou až při větším přiblížení navigační mapy) Státní mapu odvozenou 1:5000 v prvním vydání. Doplněny byly i elektronické verze panelů dalších několika výstav uskutečněných v přepážkové hale budovy katastru v Kobylisích.

Březen 2019 – rozšíření nabídky SMO-5 v Archivních mapách o mapy se sítí systému S-1952 v rámu
Do aplikace Archivní mapy byla doplněna Státní mapa 1 : 5 000 - odvozená se sítí systému S-1952 v rámu. Toto druhé doplněné vydání Státní mapy 1 : 5 000 - odvozené mělo v rámu vyznačenu síť rovinných souřadnic Gauss-Krügerova zobrazení v systému S-1952, který byl utajován, proto byly v ÚAZK tyto mapové listy řazeny v samostatném souboru.

Březen 2019 – další originální mapy stabilního katastru v Archivních mapách
Do aplikace Archivní mapy byla doplněna další dávka nově naskenovaných mapových listů Originálních map stabilního katastru. Skenování probíhá postupně podle abecedního pořadí původních německých názvů katastrálních území stabilního katastru, proto dochází k nerovnoměrnému ostrůvkovitému pokrytí naskenovaných oblastí.

Prosinec 2018 – rozšíření nabídky SMO-5 v Archivních mapách
Do aplikace Archivní mapy byla doplněna všechna postupná vydání Státní mapy odvozené 1:5000. Až dosud byly tímto způsobem publikovány pouze listy prvního vydání z padesátých let 20. století. Rozšíření o následná vydání této mapy přináší možnost detailního studia vývoje území v přibližně desetiletých odstupech. Mapy jsou publikovány pro zhruba 90 % území státu, zbytek bude doplněn po ukončení jejich skenování v první polovině roku 2019.

Leden 2018 – Vademecum – nová webová aplikace ÚAZK
Na adrese http://uazk.cuzk.cz/ publikoval archiv v testovacím provozu aplikaci Vademecum, která umožňuje postupným procházením struktury archivu nebo zadáním jednoduchého dotazu získat detailní informace o obsahu jednotlivých fondů a sbírek. Aplikace je vyvíjena ve spolupráci s firmou Bach systems.
 
Říjen 2017 – publikovány originální a evidenční mapy stabilního katastru
Do aplikace Archivní mapy byly přidány další dvě významné sady archiválií stabilního katastru – první část originálních map stabilního katastru Čech (archivní jednotka ÚAZK/B2/a/4) a všechny v ÚAZK uložené mladší katastrální mapy evidenční z období 1826 až 1956 (archivní jednotka ÚAZK/B2/a/14). Další originální mapy stabilního katastru Čech a poté i Moravy a Slezska budou přidávány postupně v závislosti na průběhu skenovacích prací.
 
Prosinec 2016 – mapa kultur stabilního katastru doplněna do aplikace Archivní mapy
Tato součást vceňovacího operátu stabilního katastru zachycuje v přibližném měřítku 1:36 000 plošný rozsah jednotlivých existujících kultur v Čechách v rozpětí let 1837-1844. Barevně jsou rozlišeny role (bíle), pastviny, louky a zahrady (zeleně v různé sytosti), vinice a chmelnice (růžově s odlišením značkou), lesy (šedě). Mapa obsahuje i vyznačení bonitních tříd v rozsahu I-IV (chybí v některých katastrálních územích a často i u lesů). Detailně je znázorněn průběh hranic katastrálních obcí (tečkované černě se žlutou lemovkou), krajských (tehdejších 16 krajů, červeně), zemských (zeleně a žlutě) a dominií (karmínově). Dalším obsahem jsou panské dvory, mlýny a jiné hospodářské objekty jako papírny, cihelny apod.
 
Prosinec 2016 – sjednocení s aplikací Archiv LMS
Bylo provedeno sjednocení vzhledu a funkčnosti aplikace Archivní mapy s aplikací Archiv LMS.
 
Červenec 2016 – další výstavy na webu Archivní mapy
Možnost projít si dvě výstavy, které byly v první polovině roku instalovány v přepážkové hale budovy zeměměřických a katastrálních úřadů v Kobylisích.
 
Září 2015 – nová verze prohlížečky Archivní mapy
Zjednodušená verze prohlížečky umožňuje získat veškeré dostupné mapové archiválie jedním kliknutím do navigační mapy. Odpadá tedy nutnost předem vybírat a definovat, které druhy map mají být zobrazeny. Na rozdíl od stejnojmenné kompozice v Geoprohlížeči je tato doplněna i o další volitelné překryvné vrstvy, jako například klady listů různých starých mapování nebo průběh hranic katastrálních území stabilního katastru. Archiválie, jejichž výběr není možný „nad mapou“, budou nadále dostupné prostřednictvím odkazu na příslušný modul původní prohlížečky (týká se Sbírky map do roku 1850 a také archivních ročníků odborného časopisu Geodetický a kartografický obzor a jeho předchůdců od roku 1913).
 
Srpen 2014 – mapová kompozice Archivní mapy přidána do Geoprohlížeče
Do Geoprohlížeče na Geoportálu ČÚZK (http://geoportal.cuzk.cz/) byla přidána nová mapová kompozice umožňující prohlížení archiválií. V menu Změnit mapu byla doplněna nová ikona Archivní mapy. Kompozice obsahuje Základní mapy ČR pro navigaci. Při užití funkce Aktivní vrstva jsou zobrazeny mapové archiválie zachycující místo kliknutí do mapy.
 
Duben 2014 – indikační skici Klatovska na webu
Bývalý Klatovský kraj byl posledním územím, pro které dosud nebyly vedle císařských povinných otisků k dispozici i indikační skici, uložené v Národním archivu. V dubnu byly i tyto skeny zařazeny do aplikace Archivní mapy a obě zásadní mapová díla stabilního katastru jsou nyní dálkově dostupná v celém dochovaném rozsahu. Celý projekt společného zpřístupnění těchto map Ústředním archivem zeměměřictví a katastru a Národním archivem je tak v podstatě úspěšně dokončen. Za poskytnutá data a více než tři roky trvající spolupráci pracovníkům Národního archivu děkujeme.
 
Prosinec 2013 – zpřístupněny další indikační skici
Ve spolupráci s Národním archivem v Praze byly v aplikaci Archivní mapy doplněny indikační skici stabilního katastru o další bývalý kraj – Budějovický. Spolu s císařskými povinnými otisky jsou tak na jedné webové stránce k dispozici indikační skici Národního archivu, Moravského zemského archivu v Brně a Zemského archivu v Opavě pro celé území ČR s výjimkou dosud do ÚAZK nepředaných skenů indikačních skic bývalého Klatovského kraje.
 
Říjen 2013 – odstávka aplikace Archivní mapy ve dnech 18. a 19. října 2013
Vzhledem k plánovanému přerušení dodávky elektrického proudu v budově bude ve dnech 18. a 19. října 2013 po určitou dobu odstavena aplikace http://archivnimapy.cuzk.cz a dostupné nebudou ani další webové stránky a služby archivu.
 
Září 2013 – výstava map ÚAZK se stěhuje z Varšavy do Lodže
Úspěšná a několikrát prodloužená výstava starých i nových map ze sbírek a fondů ÚAZK je od 16. 9. 2013 k vidění v Univerzitní knihovně v Lodži.
 
Květen 2013 až prosinec 2013 – generální inventura archivu
V souvislosti s tzv. Generální inventurou archivů České republiky, kterou na letošní rok vyhlásil Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR, sdělujeme, že provoz badatelny zůstává i po dobu provádění generální inventury bez omezení, otevírací doba pro veřejnost se nemění.
 
Březen 2013 – ÚAZK vystavuje mapy ve Varšavě
Dne 6. 3. 2013 byla ve Varšavě otevřena výstava o minulosti a současnosti české, moravské a slezské kartografické tvorby. Výstavu připravil ÚAZK ve spolupráci s velvyslanectvím České republiky v Polsku a s firmou Warszawskie Przedsiebiorstwo Geodezyjne S.A., která poskytla krásné a reprezentativní prostory ve svém Muzeu geodézie, ul. Nowy Swiat 2. Výstavu v den vernisáže doplnil i česko-polský odborný seminář v prostorách velvyslanectví ČR. Výstava potrvá do poloviny května, vystavené mapy doplněné podrobnými popisy jsou ke studiu k dispozici na stránkách prohlížení archiválií ÚAZK.
 
Únor 2013 – publikovány všechny v archivu uložené Mapy evidence nemovitostí 1:2880
Stejně jako v případě map prvního vydání Státní mapy 1:5000 – odvozené byly po několikaměsíční zkušební prezentaci přibližně čtvrtiny mapových listů doplněny všechny dochované nomenklatury této mapy ze šedesátých až osmdesátých let dvacátého století, opět pokrývající téměř celé území ČR.
 
Říjen 2012 - první vydání Státní mapy 1:5000 – odvozené publikováno v úplnosti
Po zkušební prezentaci přibližně třetiny mapových listů v závěru loňského roku byly nově doplněny všechny dochované nomenklatury prvního vydání této mapy, pokrývající téměř celé území ČR. Nabídka naskenovaných a na internetu prezentovaných archiválií ÚAZK je tak doplněna o 15 900 map z padesátých let 20. století. Četná další vydání této mapy jsou ke studiu dostupná v badatelně ÚAZK.
 
Listopad 2011 – zveřejněny indikační skici dalších 8 historických krajů
Díky spolupráci s Národním archivem byly v rámci map stabilního katastru zveřejněny indikační skici dalších krajů: Berounského, Boleslavského, Bydžovského, Čáslavského, Chrudimského, Kouřimského, Prácheňského a Žateckého.
 
Listopad 2011 – druhý ročník semináře o digitalizaci map
4. listopadu 2011 uspořádal ÚAZK spolu s Kartografickou společností ČR a Katedrou mapování a kartografie Stavební fakulty ČVUT druhý ročník semináře Digitalizace mapových sbírek a archivů. Stejně jako v případě loňského semináře jsou prezentace vystaveny na www.czechmaps.cz.
 
Září 2011 – nová verze internetové prohlížečky archiválií
Souběžně s verzí stávající byl zahájen zkušební provoz nové verze, která přináší zásadní vylepšení způsobu prohlížení a vyhledávání archiválií. Obsahuje navíc i speciální mapy 1:75 000 třetího vojenského mapování, mapy v systému S-1952 všech měřítek (od 1:5000 po 1:500 000), první vydání Státní mapy 1:5000 - odvozené (pro část území) a mapy evidence nemovitostí 1:2880 (pro část území).
 
Srpen 2011 – Geodetický a kartografický obzor dokompletován
Na http://archivnimapy.cuzk.cz přibylo posledních 6 ročníků odborného a vědeckého měsíčníku Geodetický a kartografický obzor (2005-2010). Podklady poskytl za redakční radu GaKO p. Petr Mach, děkujeme.
 
Květen 2011 – další ročníky Geodetického a kartografického obzoru na webu
Na http://archivnimapy.cuzk.cz přibyly další 4 ročníky odborného a vědeckého měsíčníku Geodetický a kartografický obzor (2001-2004). Podklady opět poskytl Ing. Jozef Marek, Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, Bratislava, kterému děkujeme!
 
Květen 2011 – indikační skici vystaveny na webu spolu s císařskými povinnými otisky
Ve spolupráci s Národním archivem v Praze, Moravským zemským archivem v Brně a Zemským archivem v Opavě a po delším zkušebním provozu byla na http://archivnimapy.cuzk.cz zveřejněna k prohlížení i významná část indikačních skic stabilního katastru. Tyto mapy jsou uloženy ve výše uvedených archivech a spolu s originálními mapami stabilního katastru a císařskými povinnými otisky jde o zásadní mapový soubor katastrálního mapování na našem území. Badatelé nyní dostávají možnost během okamžiku porovnat císařský povinný otisk s příslušnou indikační skicou. Prozatím jsou k dispozici indikační skici z cca 20% území Čech a více než 50% území Moravy a Slezska, další budou přidávány postupně. Indikační skici z území Moravy jsou zobrazovány ve webové aplikaci Moravského zemského archivu v Brně, data z Čech a Slezska byla pro tento účel do Zeměměřického úřadu předána Národním archivem v Praze a Zemským archivem v Opavě. Všem uvedených archivům za tuto spolupráci děkujeme.
 
Říjen 2010 – seminář o digitalizaci map
22. října 2010 uspořádal ÚAZK spolu s Kartografickou společností ČR a Katedrou mapování a kartografie Stavební fakulty ČVUT seminář na téma Digitalizace mapových sbírek a archivů. Řada archivních i nearchivních institucí na něm představila své stávající digitalizační projekty i vize do budoucna. Prezentace ze semináře jsou vystaveny na www.czechmaps.cz.
 
Listopad 2009 – zveřejněna prezentace odcizených map
V aplikaci Prohlížení archiválií ÚAZK je zveřejněna prezentace map, které mohly být odcizeny v jiných archivech a knihovnách. Policie ČR tímto způsobem žádá o spolupráci při pátrání po případných majitelích. Prezentace má umožnit všem knihovnám, archivům, muzeím, zámkům a dalším obdobným institucím pohodlné prostudování map a posouzení, zda některá z nich nepatří do jejich sbírek, ze kterých mohla být odcizena.
 
Listopad 2009 – další ročníky Geodetického a kartografického obzoru na webu
V aplikaci Prohlížení archiválií ÚAZK zpřístupnil Zeměměřický úřad další ročníky odborného a vědeckého měsíčníku Geodetický a kartografický obzor a jeho předchůdců (Zeměměřičský Věstník) až po rok 2000. Podklady opět poskytl Ing. Jozef Marek, Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, Bratislava, kterému tímto děkujeme!
 
Červenec 2009 – nový ceník
V souvislosti s novelou vyhlášky č.645/2004 je ode dne 1.7.2009 v platnosti nový Ceník služeb a reprodukčních poplatků. Dochází k velmi výraznému zlevnění veškerých dat (rastrových souborů) ze systematického skenování archivu. Tedy například císařských povinných otisků map stabilního katastru a dalších žádaných archiválií, poskytovaných veřejnosti prostřednictvím internetového obchodu. Cena za jeden mapový list je nyní pouhých 25 Kč místo původních 150 Kč.  Vedle toho dochází i k výraznému zlevnění některých služeb v badatelně, například barevného kopírování a skenování.
 
Červenec 2009 – další ročníky Geodetického a kartografického obzoru vystaveny na internetu
Pokračuje zveřejňování starých ročníků resortního geodetického časopisu. Opět zásluhou Ing. Jozefa Marka ze Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov jsou zveřejněny ročníky 1955-1975, tedy již Geodetický a kartografický obzor. 
 
Červenec 2009 – den otevřených dveří v Libočanech
V neděli 12.7.2009 bude pro veřejnost opět částečně zpřístupněn zámek v Libočanech u Žatce, který využívá ÚAZK jako svůj depozitář.
 
Červen 2009 – výkazy s porovnáním ploch 1845 a 1948 kompletně zpřístupněny
Skenování těchto výkazů, které bylo zahájeno v září roku 2008, je dokončeno a všechny dochované výkazy jsou vystaveny na internetu.
 
Březen 2009 – Zeměměřičský Věstník 1913-1955 vystaven na internetu
Zeměměřičský Věstník (později Zeměměřičský Obzor - Zeměměřictví) je přímý předchůdce dnešního odborného a vědeckého měsíčníku Geodetický a kartografický obzor. Prozatím zpřístupňujeme ročníky 1913 až 1955. Za poskytnutí podkladů děkujeme Ing. Jozefu Markovi ze Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov.
 
Leden 2009 – začínáme nahrazovat chybějící císařské povinné otisky
Nedochované císařské povinné otisky jsou postupně nahrazovány rovnocennou náhradou, zpravidla tzv. originální mapou stabilního katastru.
 
Prosinec 2008 – skenování císařských povinných otisků Moravy a Slezska dokončeno
Uzavírá se tak skenování dochovaných císařských povinných otisků jako celku. Císařské otisky, které ještě na internetu nelze najít, se nedochovaly a budou v roce 2009 nahrazeny rovnocennou náhradou, zpravidla tzv. originální mapou stabilního katastru nebo nekolorovaným otiskem.
 
Září 2008 – začínáme skenovat a na webu zpřístupňovat výkazy s porovnáním ploch 1845 a 1948
Výkazy, které umožňují porovnat výměru druhů pozemků (role, louky, zahrady, pastviny, lesy, zastavěné plochy, neplodná půda aj.) v roce 1845 a v roce 1948 v jednotlivých katastrálních územích, slouží v ÚAZK jako doplňkový zdroj informací o stabilním katastru a o následném vývoji půdního fondu. Přistoupili jsme nyní k jejich postupné digitalizaci a zároveň i průběžnému zpřístupňování v internetové aplikaci Prohlížení archiválií ÚAZK. Naleznete je v části věnované císařským povinným otiskům stabilního katastru. Postupně tak bude možné ke každému katastrálnímu území jednoduše zobrazit vedle císařského povinného otisku i příslušný výkaz (zpravidla jednostránkový, ale v případech změn rozsahu katastrálního území i vícestránkový). Digitalizace probíhá po jednotlivých okresech, zkušební provoz začínáme s daty katastrálních území středočeských okresů Benešov, Beroun, Kladno a Kutná Hora, další okresy budou připojovány postupně. Dokončení skenování a úplné zpřístupnění výkazů očekáváme v roce 2009.
 
Červenec 2008 – den otevřených dveří v Libočanském zámku
V neděli 6.7.2008 bude pro veřejnost opět částečně zpřístupněn zámek v Libočanech u Žatce, který využívá ÚAZK jako svůj depozitář.
 
Červen 2008 – císařské povinné otisky Moravy a Slezska vystaveny na internetu
Dosud bylo naskenováno a nyní je i k bezplatnému prohlížení zveřejněno cca 75% (více než 11 tisíc) mapových listů z Moravy a Slezska, všechny dochované listy budou k dispozici do konce roku 2008. Uzavře se tak skenování a úplné zpřístupnění tohoto rozsáhlého a jedinečného archivního souboru (spolu s mapami Čech téměř 50 000 listů). V roce 2009 bude ještě následovat doplnění map rovnocennou náhradou (zpravidla tzv. originální mapou stabilního katastru) v těch katastrálních územích, pro která se císařské povinné otisky nedochovaly.
 
Prosinec 2007 – naskenované mapy ze Sbírky map a plánů do roku 1850 zpřístupněny na internetu
Na http://archivnimapy.cuzk.cz je lze detailně prohlížet, v Obchodního modulu Geoportálu Zeměměřického úřadu je možné objednat data nebo tisky. Skenování a průběžné zpřístupňování této sbírky bude pokračovat i v roce 2008.
 
Prosinec 2007 – omezení provozu v badatelně archivu dne 31.12.2007
Dne 31.12.2007 (pondělí) nebudeme moci z důvodu uzavření pokladny vyhotovovat kopie, archiválie budou předkládány pouze k nahlédnutí. Provoz badatelny bude ukončen ve 14 hodin. Badatelům se za tato omezení omlouváme.
 
Listopad 2007 –  začínáme skenovat císařské povinné otisky stabilního katastru Moravy a Slezska
Zároveň je dokončováno skenování map z území Čech. Císařské otisky z Čech, které ještě na internetu nelze najít (souvisle např. v oblasti Šumavy), se nedochovaly a budou po dokončení skenování map Moravy a Slezska (které má nyní prioritu) nahrazeny rovnocennou náhradou, zpravidla tzv. originální mapou stabilního katastru nebo nekolorovaným otiskem.
 
Listopad 2007 – naskenované tisky topografických sekcí třetího vojenského mapování zpřístupněny na webu
Soubor z let 1872-1953 tvoří mapové listy různých vydání toposekcí (měř. 1:25 000) původem ze třetího vojenského mapování. Na http://archivnimapy.cuzk.cz je lze detailně prohlížet, v Obchodního modulu Geoportálu Zeměměřického úřadu je možné objednat data nebo tisky. Tento mapový soubor je skenován souběžně s císařskými povinnými otisky z důvodu dlouhodobého zhoršování fyzického stavu toposekcí následkem časté manipulace v rámci badatelské agendy. Již nyní je na internetu vystaveno přes 1000 mapových listů a skenování dalších bude ještě pokračovat.
 
Červenec 2007 – den otevřených dveří v Libočanském zámku
V neděli 1.7.2007 bude pro veřejnost částečně zpřístupněn zámek v Libočanech u Žatce, který využívá ÚAZK jako svůj depozitář.
 
Červen až září 2007 – výstava Sedlčany a mapa
Od 13.6. do 14.9 2007 proběhne v Městském muzeu v Sedlčanech výstava Sedlčany a mapa (30 let kartografického pracoviště v Sedlčanech), na které ÚAZK představí ukázky ze svých fondů a sbírek. Výstava bude zaměřena nejen na kartografické znázornění tohoto středočeského regionu v minulosti i v současnosti, ale i na historii a vývoj kartografie na našem území. 
 
Říjen 2006 – císařské povinné otisky stabilního katastru lze na webu bezplatně prohlížet
Aplikaci, která umožňuje detailní prohlížení dosud naskenovaných císařských otisků, naleznete na http://archivnimapy.cuzk.cz.
 
Srpen 2006 – císařské povinné otisky stabilního katastru lze objednat na webu
Data nebo tisky z dat tohoto souboru je nyní možné objednat prostřednictvím Obchodního modulu Geoportálu Zeměměřického úřadu. Prozatím se jedná o mapy v rozsahu zhruba čtvrtiny území Čech. Skenování probíhá postupně v pořadí podle názvu katastrálního území, zpřístupněné mapy proto pokrývají celé území Čech ostrůvkovitě. Do konce letošního roku plánujeme takto zpřístupnit téměř polovinu území Čech. Zbývající část Čech a mapy z území Moravy budou skenovány v dalších etapách tohoto projektu.
 
Červenec 2006 - rozšíření služeb archivu
Od 1.7.2006 jsou služby poskytované archivem rozšířeny o barevné kopírování (formát A4 za 48 Kč a A3 za 72 Kč) a o vyhotovování digitálních kopií (rastrových souborů) skenováním. Skenujeme až do velikosti výřezu A3, ve formátu JPEG a v rozlišení 200, 300, 400 nebo 600 dpi. Cena je 150 Kč za rastrový soubor bez ohledu na velikost výřezu a rozlišení. Data předáváme na CD.
 
Říjen 2005 - zahájení skenování map stabilního katastru
V roce 2005 bylo v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru zahájeno systematické skenování císařských povinných otisků 1:2880 (inventární jednotka B2/a/6). Jedná se o ručně kolorované otisky originálních map stabilního katastru. Byly určeny k archivaci v Centrálním archivu pozemkového katastru ve Vídni, odkud byly v rámci tzv. archivní rozluky převzaty po vzniku Československé republiky. Zachycují stav krajiny a sídel v době svého vzniku, tedy v rozpětí let 1824-1843. Na rozdíl od vlastních originálních map stabilního katastru (inventární jednotka B2/a/4) v nich není proveden zákres pozdějších změn.
Tyto mapy patří v ÚAZK dlouhodobě mezi nejžádanější archiválie. Jejich naskenováním (ve formátu JPEG s rozlišením 300 dpi) chceme nejen vyjít vstříc poptávce laické i odborné veřejnosti, ale zároveň do budoucna i ochránit jejich dosud dobrý fyzický stav před důsledky časté nucené manipulace. Vzhledem k jejich počtu (území České republiky pokrývá téměř 50 000 listů) se bude jednat o nákladný a časově náročný projekt. Jeho dokončení předpokládáme v roce 2007. O termínu, kdy bude možné zahájit poskytování naskenovaných souborů veřejnosti, budeme na tomto místě s předstihem informovat.

Poslední aktualizace: 13.02.2023
Poslední revize: 13.02.2023

Autor: 63

Aktuality

18.09.2023

Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2023)
 
je k dispozici ke stažení.01.07.2023
Publikace otevřených dat ČÚZK od 1. 7. 2023
Na základě novely zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, zveřejňuje Zeměměřický úřad od 1. 7. 2023 údaje ZABAGED®, ortofota České republiky, státního mapového díla, databázového souboru geografického názvosloví a bodových polí bezplatně jako otevřená data.
 Resort ČÚZK nyní poskytuje ve formě otevřených dat, bezplatně, na základě jednotné licence Creative Commons CC BY 4.0., veškerá prostorová data (s výjimkou leteckých měřických snímků a archiválií). Jejich přehled je uveden na Geoportále ČÚZK, v záložce Data.

01.07.2023
Nové produkty státního mapového díla
Na základě novely zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a dle  Nařízení vlády č. 159/2023 Sb. byla zveřejněna nová řada Základních topografických map (ZTM).
Podrobné informace o nových mapách v digitální formě jsou uvedeny na Geoportále ČÚZK, v oddíle Státní mapové dílo, údaje o jejich tištěné podobě pak v části Tištěné mapy.
V souladu s uvedeným zákonem je digitální forma nového státního mapového díla (SMD) poskytována podle pravidel pro otevřená data.