Historie Názvoslovné komise ČÚZK

Názvoslovná komise (NK) byla zřízena rozhodnutím předsedy tehdejšího Českého úřadu geodetického a kartografického 12. 8. 1971. Sekretariát NK byl zřízen v tehdejší Kartografii, n. p., nyní tvoří oddělení Zeměměřického úřadu. Ve své činnosti NK navazuje na Názvoslovnou komisi (kartografickou) při Ústřední správě geodézie a kartografie (od r. 1954, reorganizace v r. 1959), Názvoslovnou komisi ministerstva stavebního průmyslu při Státním zeměměřickém a kartografickém ústavu (od r. 1951), Názvoslovnou komisi pro pomístní názvosloví při Vojenském zeměpisném ústavu (od r. 1946) a na Komisi pro revizi pomístního názvosloví při Národní radě badatelské (od r. 1931).

V počátcích své činnosti se NK zaměřila na vypracování „Návodu pro úpravu geografického názvosloví na území ČR“, na publikování soupisu tzv. vžitých českých názvů zeměpisných (tj. českých exonym), na zpracování geomorfologického členění státu a na vydání české verze „Slovníku technických termínů používaných OSN při standardizaci geografického názvosloví“ a „Mezinárodního slovníku geografických termínů užívaných na obecněgeografických mapách“. Zpracovány byly rovněž další názvoslovné soupisy a publikace, jako např. „Vybrané vodní toky ČSR“, „Seznam hlavních názvů tvarů mořského dna“ aj. Sluší se připomenout jména některých tehdejších členů NK, kteří se těchto prací zúčastnili.

Podle svého statutu z 25. 3. 1997 NK spolupracuje ve věcech standardizace se zeměměřickými a katastrálními orgány, ministerstvy a ústředními orgány státní správy ČR, pracovišti Akademie věd ČR a vysokých škol a jinými vědeckými a odbornými institucemi. NK projednává otázky spojené se stanovením a uplatňováním zásad pro úpravu a užívání geografického názvosloví v kartografických dílech vydávaných v ČR a vyjadřuje se k návrhům geografických jmen uváděných v Základní mapě ČR 1 : 10 000. V rámci lingvisticko-geografické skupiny OSN států středovýchodní a jihovýchodní Evropy pro standardizaci geografického názvosloví NK spolupracuje se zahraničními partnerskými organizacemi a účastní se činnosti Skupiny expertů OSN pro standardizaci geografického názvosloví. Plodem této aktivity bylo v letech 2002 – 2007 pověření ČÚZK předsednictvím Skupiny států východní, střední a jihovýchodní Evropy. Výkonným orgánem NK je její sekretariát. Pracovníci sekretariátu NK ČÚZK se mimo autorské a redakční zpracování názvoslovných seznamů a publikací významně podílejí na standardizaci geografického názvosloví. Produktem standardizační činnosti sekretariátu NK je od roku 1997 Geonames, databáze geografických jmen Zeměměřického úřadu, od roku 2009 nově koncipovaná, která je pravidelně aktualizována.

 

Zpět na O standardizaci geografických jmen a NK ČÚZK

Aktuality

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.

10.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vedoucí oddělení řízení projektů, informatiky a koncepcí.

04.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce ISKN.

27.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.