Organizační struktura

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

Nemoforum bylo založeno zástupci zakládajících subjektů v říjnu 1999 jako účelové sdružení podle § 829-841 Občanského zákoníku podpisem Smlouvy o sdružení N E M O F O R U M. Nemoforum nemá právní subjektivitu a není způsobilé k právům a povinnostem. Účastníky Nemofora mohou být orgány veřejné správy, profesní svazy, komory či sdružení a vysoké školy, přičemž každý účastník jmenuje jednoho svého zástupce jako člena Pléna Nemofora. Členem sdružení se nemůže stát fyzická osoba či jednotlivá firma.

V únoru 2002 byl schválen Dodatek č. 5 ke Smlouvě o sdružení Nemoforum obsahující možnost navrhovat kandidáty na funkci předsedy Nemofora i z okruhu mimo účastnické instituce.

Plénum Nemofora je nejvyšším orgánem sdružení. Tvoří jej zástupci všech účastnických organizací a je rozděleno na dvě platformy:

  • Veřejná platforma - sdružuje organizace státní správy a místní samosprávy,
  • Profesní platforma - zahrnuje profesní asociace, svazy, komory, či sdružení a vysoké školy.
Plénum Nemofora má 22 členů (2019) a tvoří je 10 členů z institucí Veřejné platformy, 11 členů z organizací Profesní platformy a nezávislá předsedkyně. V době vzniku Nemofora mělo Plénum 13 členů. Plénum se schází k jednáním obvykle dvakrát ročně.

Výkonným orgánem je pětičlenná Rada Nemofora, která je volena ze zástupců Veřejné i Profesní platformy a je řízena předsedou Nemofora. Rada Nemofora se schází podle potřeby, přibližně 3 až 4x ročně.

Po založení Nemofora byly k hlavním tématickým okruhům ustaveny pracovní skupiny z odborníků delegovaných účastnickými organizacemi Nemofora.

Sekretariát Nemofora, zřízený při Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním, zajišťuje administrativní, organizační a propagační podporu činnosti sdružení.

Aktuality resort

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.