Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

Kontroly přenesené působnosti

Od 1. 7. 2014 probíhají kontroly krajských úřadů, Magistrátu hlavního města Prahy a magistrátů územně členěných statutárních měst v oblasti zápisu údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), které jsou součástí kontrol výkonu přenesené působnosti na obcích (městských částech/městských obvodech).

Povinnosti obcí v oblasti zápisu údajů do ISÚI/RÚIAN upravuje zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Editoři zapisují údaje do RÚIAN prostřednictvím informačního systému územní identifikace (ISÚI). Způsob postupu při zápisu údajů do RÚIAN je dále stanoven vyhláškou č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

ČÚZK vyhotovil Standard pro oblast kontroly zápisu údajů do ISÚI/RÚIAN, který by měl sloužit jako návod k provedení kvalitní kontroly obcí ze strany krajských úřadů a zajištění sjednocení výkonu kontroly v rámci celé České republiky.


Praktické školení RÚIAN pro zaměstnance krajských úřadů, Magistrátu hlavního města Prahy a magistrátů územně členěných statutárních měst, kteří se zabývají kontrolou zápisu údajů do RÚIAN na obcích (městských částech/městských obvodech).