English version of this page

Zákaznické účty a uživatelská oprávnění

Přístup k internetovým aplikacím: Dálkový přístup (DP), Webové služby dálkového přístupu (WSDP), Webové služby pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů (WSGP) je možný pouze prostřednictvím zákaznických účtů a uživatelských oprávnění pro jednotlivé aplikace. Tyto účty zřizuje poskytovatel (Český úřad zeměměřický a katastrální) na základě příslušné žádosti.

Typy účtů

V současné době jsou nabízeny tři typy účtů, jimž odpovídají i tři varianty aplikace DP a WSDP a jeden typ účtu pro WSGP:

Běžné (placené) účty: používají úplnou verzi aplikace DP, disponující všemi funkcemi bez omezení. Každý odebraný výstup (sestava) je zaúčtován podle platného ceníku. Vyčerpané částky jsou v dohodnutých intervalech zákazníkům fakturovány obvyklým způsobem. Tento typ účtu je možné založit pouze právnickým či fyzickým podnikajícím osobám. Fyzické osoby mohou stejné výstupy získat bez registrace prostřednictvím aplikace Dálkový přístup pro neregistrované (DPN).

Účty pro bezúplatný dálkový přístup: používají modifikovanou verzi aplikace DP, určenou pro výkon působnosti orgánů veřejné správy. Vyčerpané částky jsou registrovány, avšak nefakturují se. Tyto účty mohou být zřízeny pouze samosprávným orgánům obcí, měst, krajů, organizačním složkám státu, notářům, soudním exekutorům, insolvenčním správcům a Státnímu fondu podpory investic. Podrobněji – viz Informace o bezúplatném přístupu do KN pro orgány veřejné správy.

Účty pro účely vydávání ověřených výstupů z KN: používají redukovanou verzi aplikace DP, umožňující pouze výstupy, které mají charakter veřejné elektronické listiny a jsou určeny pro ověření. Výstupy jsou účtovány podle zvláštního předpisu. Tyto účty mohou být založeny pouze subjektům, které mají dle zákona oprávnění ověřovat výstupy z informačních systémů státní správy (obecní úřady, notáři, Česká pošta a Hospodářská komora). Podrobněji – viz Informace o vydávání ověřených výstupů z KN.

Účty pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů (GP): používají programové rozhraní pro přístup k datům KN umožňující vyhotovitelům geometrických plánů požádat o podklady pro vyhotovení GP prostřednictvím sítě internet a ověřovatelům GP dává možnost poslat ověřený GP přímo na příslušné katastrální pracoviště k potvrzení. Podrobněji – viz Webová služba pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů.


Podání žádosti

Žádost o založení zákaznického účtu a přidělení uživatelského oprávnění se podává na příslušném formuláři odpovídajícím požadovanému typu účtu a aplikaci. Potřebné formuláře lze zde stáhnout (viz níže). Upřesnění některých položek žádosti poskytují vysvětlivky. V případě nejasností se obracejte na Kontakty. Založení zákaznického účtu je bezplatné. Po vyplnění žádosti ji žadatel předá poskytovateli jedním z akceptovatelných způsobů:

 1. osobně nebo poštou na adresu:

  Český úřad zeměměřický a katastrální
  Odbor správy dat, Oddělení služeb uživatelům
  Pod sídlištěm 1800/9
  18211 Praha 8

  • je nutné úředně ověřit podpis na dokumentu „Žádosti“,
 2. prostřednictvím datové schránky IDDS uuaaatg:
  • totožnost se považuje za prokázanou, je-li dokument „Žádosti“ zaslán prostřednictvím datové schránky žadatele (v případě fyzických osob pouze prostřednictvím datové schránky fyzické osoby, v případě právnických osob pouze prostřednictvím datové schránky právnické osoby),
  • „Žádost“ nesmí být vytištěna, fyzicky podepsána a naskenována, více viz níže autorizovaná konverze,
 3. e-mailem na adresu cuzk@cuzk.cz:
  • „Žádost“ musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem (který mimo jiné obsahuje tzv. identifikátor MPSV),
  • „Žádost“ nesmí být vytištěna, fyzicky podepsána a naskenována, více viz níže autorizovaná konverze.

Dokument „Žádosti“ při podání datovou schránkou nebo prostřednictvím elektronické pošty musí být vytvořen převodem ze vstupního dokumentu (např. v Adobe Acrobat Reader), nesmí být získán jako grafický obraz (a to jak softwarově – pomocí grafického editoru, virtuální tiskárny např. PDFCreator nebo prostřednictvím naskenování listinné podoby dokumentu). Výjimkou jsou dokumenty, které vznikly provedením autorizované konverze podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (konverzi provádí za poplatek např. pracoviště Czech POINTu) – tyto dokumenty jsou vždy sken listinné podoby dokumentu. Dokumenty, které vznikly provedením autorizované konverze, musí být ve formátu PDF verze 1.7 a vyšší.

Potvrzení o přijetí a zpracování žádosti bude žadateli cca do 14 dní zasláno s číslem zřízeného zákaznického účtu a číslem jednacím. Tím bude také uzavřen smluvní vztah o poskytování služeb na daném účtu. Současně žadatel obdrží uživatelské jméno umožňující vytvoření hesla pro vstup do systému pomocí metody hesla SMS („Přístup pro registrované uživatele“ - "Vytvořit/obnovit zapomenuté heslo“). Přidělené uživatelské jméno je po celou dobu životnosti účtu neměnné. Vytvořené heslo musí splňovat podmínky viz Bezpečnost a hesla. Pro prvotní aktivaci zákaznického účtu (první přihlášení) slouží spolu se zaslaným uživatelským jménem kontaktní údaje (e-mail a telefon). Telefonní číslo musí být mobilního telefonu ze zemí EU a uživatel na něj obdrží SMS s kódem pro první přihlášení. Po úspěšné aktivaci účtu může uživatel telefonní číslo v administraci odstranit a pro obnovu zapomenutého hesla využívat druhou možnost, kterou je bezpečnostní kód. 

U placených služeb (DP a WSDP) bude po uplynutí účtovacího období vystavena a zaslána faktura v hodnotě odpovídající rozsahu  výstupů  odebraných  uživatelem  v  daném  období.  Tuto  fakturu  je třeba uhradit na příjmový účet ČUZK u ČNB číslo 19-6828001/0710. Pokud nebude faktura ve stanovené lhůtě uhrazena, poskytovatel dočasně zákaznický účet zablokuje. Aktuální stav svého zákaznického účtu DP, včetně přehledu zaúčtovaných výstupů, si může uživatel sám v DP kdykoliv bezplatně zjistit pomocí funkce Výpis stavu zákaznického účtu.

Zrušení nebo zablokování zákaznického účtu

Uživatel může kdykoliv písemně požádat o zablokování nebo zrušení svého zákaznického účtu. Současně může dojít k automatickému blokování účtu, pokud nebude účet využíván (nedojde k přihlášení) déle než 18 měsíců, a to z důvodů kybernetické bezpečnosti. Při zablokování účtu bude potom každý pokus o přihlášení se k danému účtu odmítnut s informací o zablokování účtu. Zablokovaný účet se neruší a je možno jej na požádání opět odblokovat a to zasláním formuláře o prokázání totožnosti uživatele účtu. Při zrušení zákaznického účtu bude provedeno závěrečné vyúčtování a podle stavu účtu případně vystavena závěrečná faktura. Zrušený účet nelze obnovit – je nutné zažádat o zřízení nového účtu výše popsaným způsobem.

Pokud uživatel nechce nebo nemůže využívat přístup k výstupům z katastru nemovitostí prostřednictvím svého zákaznického účtu, může využít aplikaci Dálkový přístup pro neregistrované uživatele DPN. Aplikace DPN poskytuje stejné výstupy jako aplikace Dálkový přístup do katastru nemovitostí a to za stejných podmínek. Prokázání totožnosti je realizováno prostřednictvím Identity občana a platbu je možné provést on-line platební bránou.

 

Formuláře žádostí o zřízení účtu (přidělení oprávnění)

Aplikace s průvodcem pro přípravu žádosti o účet DP nebo WSDPotevře se nové okno

Interaktivní aplikace, kterou doporučujeme využít pro vytvoření žádosti o založení účtu Dálkového přístupu do KN (DP) nebo účtu pro Webové služby dálkového přístupu do KN (WSDP). Oproti ručnímu vyplňování nabízí celou řadu automatizovaných kroků, nápověd a kontrol.

Formuláře žádostí o zřízení účtu

Formuláře pro ruční vyplnění žádosti o založení účtu pro případy, kdy nebude využita interaktivní aplikace.

Prokázání totožnosti podle GDPR

Prokázání totožnosti podle GDPR nebo změna kontaktních údajů ve formátu PDF

Formulář pro uživatele k prokázání totožnosti  v souvislosti s nařízením GDPR nebo k doplnění či změně kontaktních údajů.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 115 kB Aktualizace 03.11.2022
Datum poslední aktualizace: 19.04.2024