Zákaznické účty a uživatelská oprávnění

Přístup k internetovým aplikacím: Dálkový přístup (DP), Webové služby dálkového přístupu (WSDP) je možný pouze prostřednictvím zákaznických účtů a uživatelských oprávnění pro jednotlivé aplikace. Tyto účty zřizuje poskytovatel (Český úřad zeměměřický a katastrální) na základě příslušné žádosti.

Typy účtů

V současné době jsou nabízeny tři typy účtů, jimž odpovídají i tři varianty aplikace DP (a WSDP):

Běžné (placené) účty: používají úplnou verzi aplikace DP, disponující všemi funkcemi bez omezení. Každý odebraný výstup (sestava) je zaúčtován podle platného ceníku. Vyčerpané částky jsou v dohodnutých intervalech zákazníkům fakturovány obvyklým způsobem. Tento typ účtu může být založen komukoliv.

Účty pro bezúplatný dálkový přístup: používají modifikovanou verzi aplikace DP, určenou pro výkon působnosti orgánů veřejné správy. Vyčerpané částky jsou registrovány, avšak nefakturují se. Tyto účty mohou být zřízeny pouze samosprávným orgánům obcí, měst, krajů, organizačním složkám státu, notářům a soudním exekutorům. Podrobněji – viz Informace o bezúplatném přístupu do KN pro orgány veřejné správy.

Účty pro účely vydávání ověřených výstupů z KN: používají redukovanou verzi aplikace DP, umožňující pouze výstupy, které mají charakter veřejné elektronické listiny a jsou určeny pro ověření. Výstupy jsou účtovány podle zvláštního předpisu. Tyto účty mohou být založeny pouze subjektům, které mají dle zákona oprávnění ověřovat výstupy z informačních systémů státní správy (obecní úřady, notáři, Česká pošta a Hospodářská komora). Podrobněji – viz Informace o vydávání ověřených výstupů z KN.

Účty pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů (GP): používají programové rozhraní pro přístup k datům KN umožňující vyhotovitelům geometrických plánů požádat o podklady pro vyhotovení GP prostřednictvím sítě internet a ověřovatelům GP dává možnost poslat ověřený GP přímo na příslušné katastrální pracoviště k potvrzení. Podrobněji – viz Webová služba pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů.


Podání žádosti

Žádosti o založení zákaznického účtu a přidělení uživatelského oprávnění se podává na příslušném formuláři odpovídajícím požadovanému typu účtu a aplikaci. Potřebné formuláře lze zde stáhnout (viz níže). Upřesnění některých položek žádosti poskytují vysvětlivky. v případě nejasností se obracejte na Kontakty. Založení zákaznického účtu je bezplatné. Po vyplnění a podpisu zašle žadatel žádost na adresu poskytovatele nebo do datové schránky:

Český úřad zeměměřický a katastrální
Odbor správy dat
Oddělení služeb uživatelům
Pod sídlištěm 9/1800
182 11 Praha 8

Potvrzení o přijetí a zpracování žádosti, bude žadateli zasláno s číslem zřízeného zákaznického účtu a číslem jednacím. Tím bude také uzavřen smluvní vztah o poskytování služeb na daném účtu. Současně žadatel obdrží uživatelské jméno a výchozí heslo, umožňující vstup do systému („Přístup pro registrované uživatele“). Přidělené uživatelské jméno je po celou dobu životnosti účtu neměnné. Heslo slouží pouze k prvnímu přihlášení, kdy je uživatel musí nahradit vlastním privátním heslem (viz Bezpečnost a hesla).

U placených služeb (DP a WSDP) bude po uplynutí účtovacího období vystavena a zaslána faktura v hodnotě odpovídající rozsahu  výstupů  odebraných  uživatelem  v  daném  období.  Tuto  fakturu  je třeba uhradit na příjmový účet ČUZK u ČNB číslo 19-6828001/0710. Pokud nebude faktura ve stanovené lhůtě uhrazena, poskytovatel dočasně zákaznický účet zablokuje. Aktuální stav svého zákaznického účtu DP, včetně přehledu zaúčtovaných výstupů, si může uživatel sám kdykoliv bezplatně zjistit pomocí funkce Výpis zákaznického účtu.

Zrušení nebo zablokování zákaznického účtu

Uživatel může kdykoliv písemně požádat o zablokování nebo zrušení svého zákaznického účtu. Poskytovatel ověří zpětným dotazem správnost požadavku a provede neprodleně příslušná opatření. Při zablokování účtu bude potom každý pokus o přihlášení se k danému účtu odmítnut s poukazem na zablokování účtu. Účet se neruší a je možno jej na požádání opět odblokovat. Při zrušení zákaznického účtu bude provedeno závěrečné vyúčtování a podle stavu účtu případně vystavena závěrečná faktura. Zrušený účet nelze obnovit – je nutné zažádat o zřízení nového účtu výše popsaným způsobem.

Formuláře žádostí o zřízení účtu (přidělení oprávnění)

Pro aplikaci DP:

Typ uživatele Formulář  
Běžný (platící)  (RTF) pro žadatele, kteří nemohou použít žádost pro bezúplatné nebo ověřující uživatele
Bezúplatný  (RTF) pouze pro žadatele s nárokem na poskytnutí bezúplatného dálkového přístupu dle právního předpisu
Ověřující  (RTF) pouze pro žadatele oprávněné  vydávat ověřené výstupy z KN dle zákona č. 81/2006 Sb.
Osoby se zdravotním postižením  (RTF) pro žadatele se zdravotním postižením, kterým je na základě této žádosti poskytována nadstandartní podpora spočívající zejména v rozšířených konzultačních službách a ve vzdálené asistenci ovládání osobního počítače při využívání služeb poskytovaných ČÚZK; podmínkou poskytnutí nadstandardní podpory je souhlas žadatele se zpracováním citlivého osobního údaje o tom, že žadatel je osobou s takovým zdravotním postižením, které mu bez zvláštní pomoci brání nebo významně ztěžuje používání dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí.
Pokud nadstandardní podporu nepotřebujete nebo nechcete využívat, použijte formulář pro běžného uživatele.
Přidělení oprávnění pro Sbírku listin  (RTF) pro současné uživatele Dálkového přístupu, kteří chtějí prostřednictvím Dálkového přístupu získat podobu nabývacích titulů a dalších dokumentů ze sbírky listin katastru nemovitostí (listiny).

Pro aplikaci WSDP:

Typ uživatele Formulář  
Běžný (platící)  (RTF) pro žadatele, kteří nemohou použít žádost pro bezúplatné nebo ověřující uživatele
Bezúplatný  (RTF) pouze pro žadatele s nárokem na poskytnutí bezúplatného dálkového přístupu dle právního předpisu
Czech POINT  (RTF) pouze pro žadatele oprávněné vydávat ověřené výstupy z KN dle zákona č. 81/2006 Sb.

Pro aplikaci WSGP:

Typ uživatele Formulář  
WSGP  (RTF) pouze pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů.

Oprávnění pro aplikaci WSDP nelze kombinovat s žádným jiným a vyžaduje tedy samostatný účet.