Praxe a stáže

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj umožňuje studentům absolvování odborných praxí/stáží a to na základě smlouvy se vzdělávací institucí (školou).
 
S požadavkem na absolvování krátkodobé neplacené praxe studentů středních a vyšších odborných škol, kteří musí splnit určitý rozsah odborné praxe jako podmínku pro řádné ukončení studia, je možné se obracet elektronicky na ředitele katastrálního úřadu prostřednictvím podatelny katastrálního úřadu: (ku.projihomkraj@cuzk.cz).
 
Po podpisu smlouvy bude studentovi určen garant odborné praxe a útvar, ve kterém bude praxe absolvována podle tematického zaměření studia. Součástí dokumentace k absolvované praxi jsou také plán praxe a její vyhodnocení ze strany garanta odborné praxe. Každý student je ze strany KÚ proškolen v oblasti PO a BOZP. Dále je prokazatelně seznámen s povinností jednat v souladu s plánem odborné praxe a podle pokynů garanta odborné praxe.
 
Studentům vysokých škol jsou umožnovány bezplatné stáže, jejichž cílem je rozvíjet jejich schopnosti a také uplatnit a prohloubit ve škole získané znalosti a dovednosti. Stážisté vykonávají stáž podle předem stanoveného plánu, ve kterém jsou specifikovány prováděné činnosti i časový rozvrh stáže.
 
KÚ se může se studenty dohodnout na konzultacích jejich bakalářských nebo diplomových prací vztahujících se k problematice katastru nemovitostí.