Katastr nemovitostí a ochrana osobních údajů

Ode dne 25. května 2018 se použije nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“), známé pod zkratkou GDPR (z anglického General Data Protection Regulation), které stanovuje jednotný právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU.

Nařízení se vztahuje i na vedení osobních údajů v katastru nemovitostí. Český úřad zeměměřický a katastrální je v postavení správce osobních údajů evidovaných v katastru, katastrální úřady jsou zpracovateli osobních údajů evidovaných v katastru. Vedení osobních údajů v katastru se řídí katastrálním zákonem, který stanoví, že katastr nemovitostí je veřejný seznam. Správce ani zpracovatel tedy nemusí žádat o souhlas s vedením osobních údajů, neboť je jeho zákonnou povinností tyto údaje zpracovávat a zveřejňovat. Osobní údaje se z katastru také nikdy nebudou vymazávat, neboť katastrální úřady jsou povinny vést historii právních vztahů k nemovitostem v celé kontinuitě (od založení evidence nemovitostí).

V katastru se vedou osobní údaje vlastníků a jiných oprávněných osob v rozsahu stanoveném katastrálním zákonem, přičemž o fyzické osobě se do katastru zapisuje jméno, příjmení, rodné číslo (nemá-li je, pak datum narození), adresa trvalého pobytu (a nemá-li ji, adresa bydliště). Vzhledem k tomu, že v katastru je zapsána celá řada osob, které mají stejné jméno, příjmení a datum narození jako jiná v katastru zapsaná osoba (cca 6 000 duplicit a dokonce asi 150 triplicit), přičemž adresa není z řady důvodů spolehlivým identifikačním údajem, je pro jednoznačnou identifikaci vlastníka nezbytné i vedení rodného čísla. Rozsah osobních údajů zapisovaných do KN je tedy přiměřený účelům, pro které je katastr vedený, a v souvislosti s nařízením tak nedojde k žádné jeho změně.

S ohledem na zásadu přiměřenosti je nutné učinit některé změny v oblasti poskytování údajů z katastru. Tyto změny se nebudou týkat poskytování  jednotlivých údajů, jako například výpisů z katastru nemovitostí. Nic se nezmění ani pro uživatele  aplikací Dálkový přístup nebo Nahlížení do katastru nemovitostí.

Změní se pouze poskytování údajů katastru nemovitostí v souborové formě (údaje hromadného charakteru ve výměnném formátu katastru - VFK). Změna se bude týkat souborových dat, která obsahují osobní údaje (nikoliv tedy např. výměnného formátu digitální katastrální mapy). Nově budou údaje souboru popisných informací ve výměnném formátu obsahovat pouze šifrovaný interní identifikátor fyzické osoby (bude provedena tzv. pseudonymizace). Uživatelé výměnného formátu pak získají na základě tohoto identifikátoru údaje o konkrétním vlastníkovi nebo jiném oprávněném novou webovou službou dálkového přístupu. Posouzení zákonnosti a přiměřenosti rozsahu takto získaných osobních údajů bude povinností koncových uživatelů. Užití této funkce webové služby bude auditováno pro potřeby provádění kontrolních činností (např. dozorovým úřadem).

Rozsah uvedených úprav neumožňuje jejich realizaci již k datu účinnosti nařízení. Po přechodné období do podzimu 2018 bude ČÚZK poskytovat veškeré služby ve stávající podobě. Podrobnější údaje týkající se zpracování osobních údajů orgány katastru a zeměměřictví najdete pod následujícími odkazy:

Aktuality

16.09.2019

Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2019)07.02.2019
14. listopadu 2017 proběhla pod patronací ZÚ odborná konference Stabilní katastr 1817-2017. V nedávné době jsme vydali sborník z této konference, který v digitální podobě nabízíme široké veřejnosti. Stejně tak nabízíme i prezentace, které na konferenci zazněly.