Informace zveřejňované povinně podle zákona
č. 106/1999 Sb.

Označení a uvozovací text Obsah položky
1. Název

Katastrální úřad pro Pardubický kraj

2. Důvod a způsob založení Základní informace o katastrálních úřadech
3. Organizační struktura Organizační struktura úřadu
Organizační struktura resortu
4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Info na hlavní stránce úřadů:
Katastrální úřad pro Pardubický kraj

Katastrální pracoviště Chrudim
Katastrální pracoviště Pardubice
Katastrální pracoviště Svitavy
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
viz 4.1
4.3 Úřední hodiny všech úřadoven pro osobní návštěvu
viz 4.1
4.4 Telefonní čísla
viz 4.1
4.5 Číslo faxu
viz 4.1
4.6 Adresa internetové stránky
viz 4.1
4.7 Adresa e-podatelny
viz 4.1
4.8 Další elektronické adresy
viz 4.1
5. Případné platby lze poukázat
Správní poplatky: 3711-11922561/0710 Ostatní platby: 19-11922561/0710
6. IČ
00213721
7. DIČ
není plátcem DPH
8. Dokumenty
 
8.1 Seznam hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet
9. Žádost o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti, návrhy a další podání se zasílají na adresu příslušného katastrálního pracoviště. V písemné podobě je lze podávat v podatelně příslušného katastrálního pracoviště nebo ve společné podatelně Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj a Katastrálního pracoviště Pardubice v přízemí budovy Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Čechovo nábřeží 1791, 530 86 Pardubice. Opravné prostředky proti rozhodnutí příslušného katastrálního pracoviště se podávají způsobem uvedeným v rozhodnutí. Stížnosti se zasílají na adresu Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj nebo je lze učinit osobně v sídle úřadu ve druhém patře budovy Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Čechovo nábřeží 1791, 530 86 Pardubice. Podání lze taktéž učinit prostřednictvím datové schránky Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, případně prostřednictvím datové schránky příslušného katastrálního pracoviště. Elektronická podání ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, viz odkaz níže.
Více informací o elektronickém podání
11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí příslušného katastrálního pracoviště (dále jen „přísl. KP“) Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj (dále jen „KÚ“) lze podat opravný prostředek (dále jen „OP“). OP se podává v pís.podobě. V poučení o OP je účastník poučen o právech a povinnostech, včetně požadavků, které jsou kladeny na toho, kdo OP podává. Současně je v něm uvedeno místo, lhůta a způsob, kde a jak lze OP podat. OP musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu (dále jen „SŘ“) a obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.Pro podání OP není stanoven žádný formulář. Proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu podle § 18 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), není přípustný žádný OP, přezkumné řízení ani obnova řízení. Lze proti němu podat žalobu podle páté části OSŘ. Proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje, podle § 18 odst. 1 KZ není přípustný žádný OP, přezkumné řízení, obnova řízení ani žaloba podle páté části OSŘ. Proti usnesení o zastavení řízení podle § 66 SŘ a proti usnesení o přerušení řízení podle § 64 SŘ se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Pardubicích (dále jen „ZKI“) prostř.KÚ, přísl.KP, které napadené usnesení vydalo. Odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek. Proti rozhodnutí o opravě chyby v katastrálním operátu podle § 36 odst. 4 KZ, proti rozhodnutí o námitkách podle § 45 odst. 3 KZ a proti rozhodnutí o přestupku či správním deliktu podle § 57 až 59 KZ lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k ZKI prostř.KÚ, přísl.KP, které napadené rozhodnutí vydalo. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolání k ZKI prostř.KÚ, přísl.KP, které napadené rozhodnutí vydalo.
12. Formuláře
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
14. Předpisy
 
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
14.2 Vydané právní předpisy
Pokyny ČÚZK číslo 1 - 45
Návody ČÚZK
Statuty a organizační řády úřadů
15. Úhrady za poskytování informací
 
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
-
16. Licenční smlouvy
 
16.1 Vzory licenčních smluv
-
16.2 Výhradní licence
-
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Příjem oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání

Na základě § 9 odst. 1 zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (zákon o ochraně oznamovatelů, určil/a ředitel/ka KÚ státního zaměstnance, příslušného k přijímání oznámení, prošetření podezření v nich obsažených a přijímání následných opatření (příslušná osoba). Současně byla zřízena schránka pro příjem oznámení v listinné podobě a adresa elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě.
Příslušná osoba Ing. Lenka Sýkorová, ředitelka kanceláře ředitele katastrálního úřadu
Schránka Chodba k pozemkové knize, přízemí budovy Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj.
Elektronická adresa oznameni.ku.propardukraj@cuzk.cz
Roční zpráva příslušné osoby Roční zprávy ke stažení

Ve smyslu § 9 odst. 2 písm. b) bod 3 zákona o ochraně oznamovatelů je vyloučeno přijímání oznámení osob, které pro služební úřad nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) tohoto zákona.

V případě, že se oznamovatel podezření na protiprávní jednání rozhodne nevyužít vnitřní oznamovací systém služebního úřadu, může využít externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Datum poslední aktualizace: 28.07.2023

Aktuality úřadu

23.05.2024
Upozorňujeme, že v rámci Nahlížení do KN pro geodety byla k možnosti stažení souborů ZPMZ nově doplněna rovněž možnost stažení souborů geometrických plánů. Jedná se o prosté kopie geometrických plánů (bez autentizačních prvků) poskytované výhradně odborně způsobilým osobám v režimu podkladů pro vyhotovení geometrického plánu nebo vytyčení hranice pozemků podle katastrální vyhlášky.

25.04.2024
Oznámení o zrušení kolkových známek – stát ukončil výrobu a prodej kolkových známek. Dosud nevyužité kolky lze k úhradě poplatku použít pouze do 31.12.2024. Informacni-letak-MF.pdf

23.02.2024
Aktuální přehled obnov operátu a revizí ve formátu PDF spolu s kontakty na příslušné pracovníky.

Aktuality resortu

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.