Informace zveřejňované povinně podle zákona
č. 106/1999 Sb.

Označení a uvozovací text Obsah položky
1. Název

Katastrální úřad pro Pardubický kraj

2. Důvod a způsob založení Základní informace o katastrálních úřadech
3. Organizační struktura Organizační struktura úřadu
Organizační struktura resortu
4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Info na hlavní stránce úřadů:
Katastrální úřad pro Pardubický kraj

Katastrální pracoviště Chrudim
Katastrální pracoviště Pardubice
Katastrální pracoviště Svitavy
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
viz 4.1
4.3 Úřední hodiny všech úřadoven pro osobní návštěvu
viz 4.1
4.4 Telefonní čísla
viz 4.1
4.5 Číslo faxu
viz 4.1
4.6 Adresa internetové stránky
viz 4.1
4.7 Adresa e-podatelny
viz 4.1
4.8 Další elektronické adresy
viz 4.1
5. Případné platby lze poukázat
11922561/0710 - ČNB Hradec Králové
6. IČ
00213721
7. DIČ
není plátcem DPH
8. Dokumenty
 
8.1 Seznam hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet
9. Žádost o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti, návrhy a další podání se zasílají na adresu příslušného katastrálního pracoviště. V písemné podobě je lze podávat v podatelně příslušného katastrálního pracoviště nebo ve společné podatelně Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj a Katastrálního pracoviště Pardubice v přízemí budovy Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Čechovo nábřeží 1791, 530 86 Pardubice. Opravné prostředky proti rozhodnutí příslušného katastrálního pracoviště se podávají způsobem uvedeným v rozhodnutí. Stížnosti se zasílají na adresu Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj nebo je lze učinit osobně v sídle úřadu ve druhém patře budovy Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Čechovo nábřeží 1791, 530 86 Pardubice. Podání lze taktéž učinit prostřednictvím datové schránky Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, případně prostřednictvím datové schránky příslušného katastrálního pracoviště. Elektronická podání ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, viz odkaz níže.
Více informací o elektronickém podání
11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí příslušného katastrálního pracoviště (dále jen „přísl. KP“) Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj (dále jen „KÚ“) lze podat opravný prostředek (dále jen „OP“). OP se podává v pís.podobě. V poučení o OP je účastník poučen o právech a povinnostech, včetně požadavků, které jsou kladeny na toho, kdo OP podává. Současně je v něm uvedeno místo, lhůta a způsob, kde a jak lze OP podat. OP musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu (dále jen „SŘ“) a obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.Pro podání OP není stanoven žádný formulář. Proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu podle § 18 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), není přípustný žádný OP, přezkumné řízení ani obnova řízení. Lze proti němu podat žalobu podle páté části OSŘ. Proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje, podle § 18 odst. 1 KZ není přípustný žádný OP, přezkumné řízení, obnova řízení ani žaloba podle páté části OSŘ. Proti usnesení o zastavení řízení podle § 66 SŘ a proti usnesení o přerušení řízení podle § 64 SŘ se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Pardubicích (dále jen „ZKI“) prostř.KÚ, přísl.KP, které napadené usnesení vydalo. Odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek. Proti rozhodnutí o opravě chyby v katastrálním operátu podle § 36 odst. 4 KZ, proti rozhodnutí o námitkách podle § 45 odst. 3 KZ a proti rozhodnutí o přestupku či správním deliktu podle § 57 až 59 KZ lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k ZKI prostř.KÚ, přísl.KP, které napadené rozhodnutí vydalo. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolání k ZKI prostř.KÚ, přísl.KP, které napadené rozhodnutí vydalo.
12. Formuláře
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
14. Předpisy
 
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
14.2 Vydané právní předpisy
Pokyny ČÚZK číslo 1 - 45
Návody ČÚZK
Statuty a organizační řády úřadů
15. Úhrady za poskytování informací
 
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
-
16. Licenční smlouvy
 
16.1 Vzory licenčních smluv
-
16.2 Výhradní licence
-
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Příjem oznámení státních zaměstnanců o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

V souladu s § 2 nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, určil ředitel/ředitelka KÚ státního zaměstnance, který přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření (prošetřovatel). Současně byla zřízena schránka pro příjem oznámení v listinné podobě a adresa elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě.
Prošetřovatel Ing. Bc. Jitka Rubešová, ředitelka kanceláře ředitele katastrálního úřadu
Schránka Chodba k pozemkové knize, přízemí budovy Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj.
Elektronická adresa oznameni.ku.propardukraj@cuzk.cz

Aktuality úřadu

16.03.2020
Omezení úředních hodin.

13.03.2020
Z důvodů omezení šíření onemocnění COVID-19 jsou až do odvolání zakázány osobní návštěvy klientů i soukromé návštěvy na pracovištích zaměstnanců katastrálního úřadu, zeměměřického úřadu a zeměměřického a katastrálního inspektorátu.
Ředitel KÚ Ing. Karel Švarc

16.09.2019
Aktuální přehled obnov operátu a revizí ve formátu PDF spolu s kontakty na příslušné pracovníky.

Aktuality resortu

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.