Přehled právních předpisů souvisejících se zeměměřictvím a katastrem nemovitostí

Norma Číslo
Občanský zákoník, v platném znění č. 89/2012 Sb.
Správní řád, ve znění pozdějších předpisů č. 500/2004 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů č. 183/2006 Sb.
Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů č. 403/1990 Sb
Zákon o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů č. 87/1991 Sb.
Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů č. 92/1991 Sb.
Zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů č. 172/1991 Sb
Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů č. 229/1991 Sb.
Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů č. 139/2002 Sb.
Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů č. 182/2006 Sb.
Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů č. 503/2012 Sb.
Zákon o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů č. 114/1992 Sb.
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů č. 334/1992 Sb.
Zákon o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů č. 338/1992 Sb.
Zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů č. 634/2004 Sb.
Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.
Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů č. 151/1997 Sb.
Zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů č. 26/2000 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů č. 128/2000 Sb.
Zákon o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů č. 129/2000 Sb.
Zákon o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů č. 131/2000 Sb.
Zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů č. 157/2000 Sb.
Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů č. 219/2000 Sb.
Zákon o změnách některých zákonů souvisejících s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů č. 220/2000 Sb.
Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů č. 254/2001 Sb.
Zákon o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů č. 111/2009 Sb.
Vyhláška o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky č. 23/2007 Sb.
Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů č. 441/2013 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění pozdějších předpisů č. 326/2000 Sb.
Vyhláška o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů č. 503/2006 Sb.
Nařízení vlády o centrální adrese č. 168/2000 Sb.

Právní předpisy v oboru zeměměřictví a katastru

Aktuality

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.

10.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vedoucí oddělení řízení projektů, informatiky a koncepcí.

04.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce ISKN.

27.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.