Obnova katastrálního operátu a povinnosti vlastníků nemovitostí podle zákona o dani z nemovitostí

Leták obnova katastrálního operátu a povinnosti vlastníků nemovitostí podle zákona o dani z nemovitostí  (PDF) 

 

Povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí

Důsledkem obnovy katastrálního operátu může být jak změna výměry parcel, tak změna poplatníka daně z pozemku. Poplatníkem je v zásadě vlastník pozemku; výjimku představují pronajaté pozemky, jestliže jsou evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, kdy je poplatníkem daně nájemce. Po skončení obnovy katastrálního operátu již pozemky nejsou evidovány zjednodušeným způsobem (§ 40 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v platném znění), proto se poplatníkem stává vlastník.  

Změna výměry parcely i změna poplatníka daně z nemovitostí jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně z nemovitostí. Vlastník nemovitostí je tedy povinen za nemovitosti dotčené provedenou obnovou katastrálního operátu, při které u nich došlo ke změnám těchto rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, v němž tyto změny nastaly.

Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, je povinen tak učinit do 31. ledna příslušného roku. Pokud tak v zákonem stanoveném termínu neučiní, vznikne mu podle ustanovení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, povinnost zaplatit pokutu (závislou na výši vyměřované daně a počtu dní prodlení, vždy však ve výši minimálně 500 Kč). Není-li daň včas zaplacena, je poplatník povinen uhradit také úrok z prodlení podle § 252 téhož zákona.

Kdy dochází při obnově katastrálního operátu ke změně výměry?

Výsledkem obnovy katastrálního operátu, která je prováděna na základě § 40 a násl. katastrálního zákona, je i nová digitální katastrální mapa, kterou je nahrazena dosavadní katastrální mapa na plastové fólii. Obnova katastrálního operátu se provádí třemi způsoby - novým mapováním, na podkladě výsledků pozemkových úprav a přepracováním.

V souvislosti s tvorbou digitální katastrální mapy dochází v některých případech ke změně výměry parcel. Při novém mapování, kdy je průběh hranic pozemků v terénu nově zjišťován a souřadnice lomových bodů hranic parcel na základě měření nově určovány, dochází ke změně výměry u většiny parcel. Obdobně je tomu i při obnově katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav.

Při přepracování původní katastrální mapy do digitální podoby, což je dnes nejčastěji realizovaný způsob obnovy, dochází ke změně výměry evidované v katastru jen tehdy, je-li překročena stanovená mezní odchylka. K tomu dochází přibližně u 10 % parcel.

 

Jak se poplatník daně o obnově katastrálního operátu dozví?

Informaci, že byla zahájena obnova katastrálního operátu novým mapováním nebo přepracováním, má povinnost zveřejnit jak katastrální úřad, tak obec, kde obnova katastrálního operátu probíhá. V případě obnovy operátu na základě výsledků pozemkových úprav je zdrojem informace zejména úvodní jednání, na které jsou zváni všichni účastníci řízení.

Po skončení prací na obnově katastrálního operátu dochází k vyhlášení jeho platnosti. Podle § 58 odst. 2 katastrální vyhlášky (č.357/2013 Sb.), zašle  katastrální úřad sdělení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu obci, na jejímž území byl katastrální operát obnoven. Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu katastrální úřad a obec zveřejní podle § 46 odst. 4 katastrálního zákona na  úřední desce.

 Mapa uspořádání pozemků po pozemkových úpravách

Pokud platnost obnoveného katastrálního operátu vznikne dnem určeným podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu s uvedením dne jeho platnosti ihned, jakmile se o platnosti dozví.

Vyhlášení platnosti obnoveného operátu novým mapováním i přepracováním předchází vyložení obnoveného operátu k veřejnému nahlédnutí. Vlastníci nemovitostí nebo jiní oprávnění mají možnost se s výsledkem obnovy seznámit a případně vyslovit své námitky. Obnovený operát, tj. novou katastrální mapu a popisné údaje o nemovitostech a evidovaných právech, vyloží katastrální úřad k veřejnému nahlédnutí na dobu nejméně 10 pracovních dnů zpravidla v obci, ve které se katastrální operát obnovuje. Obec způsobem v místě obvyklým oznámí termín, místo a dobu vyložení obnoveného katastrálního operátu nejméně 30 dnů před jeho vyložením. Vlastníkům a jiným oprávněným, kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zašle katastrální úřad oznámení o těchto skutečnostech nejméně 30 dnů před vyložením obnoveného operátu.
 


 

Po skončení námitkového řízení (námitky nebyly podány, nebo o nich bylo pravomocně rozhodnuto) katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného operátu.

O případných změnách ve výměrách parcel evidovaných v katastru, popř. o odstranění zjednodušené evidence, se tak vlastník dozví z operátu vyloženého k veřejnému nahlédnutí. Pokud této možnosti nevyužije, může se s výsledkem obnovy operátu seznámit ve webové aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ ), a to po vyhlášení platnosti. Pořídit si může i výpis z katastru nemovitostí, a to prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT nebo přímo na kterémkoliv katastrálním pracovišti. 

 


Ortofoto s obrazem katastrální mapy po obnově katastrálního operátu

 

Aktuality

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.

10.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vedoucí oddělení řízení projektů, informatiky a koncepcí.

04.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce ISKN.

27.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.