Obnova katastrálního operátu a povinnosti vlastníků nemovitostí podle zákona o dani z nemovitostí

Leták obnova katastrálního operátu a povinnosti vlastníků nemovitostí podle zákona o dani z nemovitostí  (PDF) 

 

Povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí

Důsledkem obnovy katastrálního operátu může být jak změna výměry parcel, tak změna poplatníka daně z pozemku. Poplatníkem je v zásadě vlastník pozemku; výjimku představují pronajaté pozemky, jestliže jsou evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, kdy je poplatníkem daně nájemce. Po skončení obnovy katastrálního operátu již pozemky nejsou evidovány zjednodušeným způsobem (§ 40 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v platném znění), proto se poplatníkem stává vlastník.  

Změna výměry parcely i změna poplatníka daně z nemovitostí jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně z nemovitostí. Vlastník nemovitostí je tedy povinen za nemovitosti dotčené provedenou obnovou katastrálního operátu, při které u nich došlo ke změnám těchto rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, v němž tyto změny nastaly.

Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, je povinen tak učinit do 31. ledna příslušného roku. Pokud tak v zákonem stanoveném termínu neučiní, vznikne mu podle ustanovení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, povinnost zaplatit pokutu (závislou na výši vyměřované daně a počtu dní prodlení, vždy však ve výši minimálně 500 Kč). Není-li daň včas zaplacena, je poplatník povinen uhradit také úrok z prodlení podle § 252 téhož zákona.

Kdy dochází při obnově katastrálního operátu ke změně výměry?

Výsledkem obnovy katastrálního operátu, která je prováděna na základě § 40 a násl. katastrálního zákona, je i nová digitální katastrální mapa, kterou je nahrazena dosavadní katastrální mapa na plastové fólii. Obnova katastrálního operátu se provádí třemi způsoby - novým mapováním, na podkladě výsledků pozemkových úprav a přepracováním.

V souvislosti s tvorbou digitální katastrální mapy dochází v některých případech ke změně výměry parcel. Při novém mapování, kdy je průběh hranic pozemků v terénu nově zjišťován a souřadnice lomových bodů hranic parcel na základě měření nově určovány, dochází ke změně výměry u většiny parcel. Obdobně je tomu i při obnově katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav.

Při přepracování původní katastrální mapy do digitální podoby, což je dnes nejčastěji realizovaný způsob obnovy, dochází ke změně výměry evidované v katastru jen tehdy, je-li překročena stanovená mezní odchylka. K tomu dochází přibližně u 10 % parcel.

 

Jak se poplatník daně o obnově katastrálního operátu dozví?

Informaci, že byla zahájena obnova katastrálního operátu novým mapováním nebo přepracováním, má povinnost zveřejnit jak katastrální úřad, tak obec, kde obnova katastrálního operátu probíhá. V případě obnovy operátu na základě výsledků pozemkových úprav je zdrojem informace zejména úvodní jednání, na které jsou zváni všichni účastníci řízení.

Po skončení prací na obnově katastrálního operátu dochází k vyhlášení jeho platnosti. Podle § 58 odst. 2 katastrální vyhlášky (č.357/2013 Sb.), zašle  katastrální úřad sdělení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu obci, na jejímž území byl katastrální operát obnoven. Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu katastrální úřad a obec zveřejní podle § 46 odst. 4 katastrálního zákona na  úřední desce.

 Mapa uspořádání pozemků po pozemkových úpravách

Pokud platnost obnoveného katastrálního operátu vznikne dnem určeným podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu s uvedením dne jeho platnosti ihned, jakmile se o platnosti dozví.

Vyhlášení platnosti obnoveného operátu novým mapováním i přepracováním předchází vyložení obnoveného operátu k veřejnému nahlédnutí. Vlastníci nemovitostí nebo jiní oprávnění mají možnost se s výsledkem obnovy seznámit a případně vyslovit své námitky. Obnovený operát, tj. novou katastrální mapu a popisné údaje o nemovitostech a evidovaných právech, vyloží katastrální úřad k veřejnému nahlédnutí na dobu nejméně 10 pracovních dnů zpravidla v obci, ve které se katastrální operát obnovuje. Obec způsobem v místě obvyklým oznámí termín, místo a dobu vyložení obnoveného katastrálního operátu nejméně 30 dnů před jeho vyložením. Vlastníkům a jiným oprávněným, kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zašle katastrální úřad oznámení o těchto skutečnostech nejméně 30 dnů před vyložením obnoveného operátu.
 


 

Po skončení námitkového řízení (námitky nebyly podány, nebo o nich bylo pravomocně rozhodnuto) katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného operátu.

O případných změnách ve výměrách parcel evidovaných v katastru, popř. o odstranění zjednodušené evidence, se tak vlastník dozví z operátu vyloženého k veřejnému nahlédnutí. Pokud této možnosti nevyužije, může se s výsledkem obnovy operátu seznámit ve webové aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ ), a to po vyhlášení platnosti. Pořídit si může i výpis z katastru nemovitostí, a to prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT nebo přímo na kterémkoliv katastrálním pracovišti. 

 


Ortofoto s obrazem katastrální mapy po obnově katastrálního operátu

 

Aktuality

22.01.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele katastrálního pracoviště Břeclav.

21.01.2020
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

16.01.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2020) je k dispozici ke stažení.

31.12.2019
Upozorňujeme, že podle zákona  č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, dochází s účinností od 1. 1. 2020 ke změně výše některých správních poplatků, zejména poplatku za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí z původních 1000 Kč na 2000 Kč.

30.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.

30.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika KN - správa a vedení.