Stručná charakteristika zákonů, které upravují katastr nemovitostí

ZÁKON Č. 256/2013 SB., O KATASTRU NEMOVITOSTÍ (KATASTRÁLNÍ ZÁKON), v platném znění

Zákon stanoví, že katastr nemovitostí je veřejný seznam. Vymezuje, že předmětem evidence katastru jsou pozemky v podobě parcel, budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby, budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby, jednotky vymezené podle občanského zákoníku, jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, právo stavby, nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis. Nově je také upraveno, že se v katastru evidují cenové údaje a údaje pro daňové účely.

Zákon zcela nově upravuje okruh věcných práv, práv ujednaných jako věcná a odvozených od vlastnického práva zapisovaných do katastru a v souvislosti s tím i postup při zápisech týkajících se těchto práv a jiných údajů do katastru formou vkladu, záznamu nebo poznámky. Dále stanoví, která práva se zapisují k nemovitostem evidovaným v katastru, a jakými údaji katastru musejí být označeny nemovitosti v listinách pro zápis těchto práv. Důraz je také kladen na pořadí zápisu práv do katastru a je stanoveno, že právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu. Zákon upravuje právo vlastníka nebo jiného oprávněného podat písemný návrh na opravu chyby v katastrálním operátu.

Podrobně stanovuje proces obnovy katastrálního operátu. Vymezuje, že obnova katastrálního operátu se provádí novým mapováním, přepracováním souboru geodetických informací nebo na podkladě výsledů pozemkových úprav. Stanovuje povinnosti vlastníků a jiných oprávněných osob, obcí a orgánů veřejné moci, které souvisejí se správou a vedením katastru a jejichž neplnění zakládá ve stanovených případech věcnou podstatu porušení pořádku na úseku katastru. Výše pokut za porušení tohoto pořádku dosahuje u fyzických osob až 50 000 Kč, u právnických nebo podnikajících fyzických osob 100 000 Kč. Zákon dále stanovuje geometrický základ zeměměřických činností, kterým jsou body polohového bodového pole určené v závazném souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). Stanoví, že geometrické plány jsou neoddělitelnou součástí listin, podle nichž se provádí zápis do katastru, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy. Definuje závaznost údajů katastru pro právní úkony týkající se nemovitostí, kterými jsou parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název a geometrické určení katastrálního území.

Katastrální zákon garantuje veřejnost katastru. Každý má právo do katastru nahlížet, pořizovat si z něj pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty a získávat z něj údaje ze sbírky listin. Získávat údaje z katastru formou nahlížení nelze z přehledu vlastnictví z území České republiky, ze sbírky listin a o dosažených cenách nemovitostí. Každý má též právo na dálkový přístup k údajům katastru za podmínek stanovených prováděcí vyhláškou (vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, v platném znění)., Katastrální úřad na požádání vyhotoví z katastrálního operátu výpis, opis nebo kopii, jakož i identifikaci parcel. Údaje ze sbírky listin katastru či pozemkové knihy lze poskytnout pouze osobám, které prokáží svoji totožnost.

Vzhledem ke značným změnám ve způsobu evidence je dále stanoveno, že údaje v katastru se vedou podle právních předpisů účinných před nabytím účinnosti zákona č. 256/2013 Sb., a to do doby, než jednotlivé evidované údaje budou dotčeny změnou. Katastrální úřady jsou však oprávněny uvést zápisy v katastru do souladu s tímto zákonem i dříve z moci úřední. Zemědělské a lesní pozemky ve vlastnictví osob, jejichž hranice v terénu neexistují, protože byly sloučeny do velkých půdních celků, se evidují do doby jejich zobrazení v katastrální mapě zjednodušeným způsobem s využitím bývalého pozemkového katastru, pozemkových knih a navazujících operátů přídělového a scelovacího řízení. Údaje zjednodušené evidence se považují za součást katastrálního operátu.

ZÁKON Č. 359/1992 SB., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH, v platném znění

Zákon upravuje strukturu zeměměřických a katastrálních orgánů a jejich formu dvoustupňového řízení. Zřizuje se Český úřad zeměměřický a katastrální jako ústřední správní úřad zeměměřictví a katastru nemovitostí se sídlem v Praze, v jehož čele je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda. Dále se zřizují zeměměřické a katastrální inspektoráty a katastrální úřady jako jiné správní úřady pro zeměměřictví a katastr a Zeměměřický úřad jako jiný správní úřad zeměměřictví s celostátní působností se sídlem v Praze. V jejich čele jsou ředitelé, které jmenuje, odvolává a přímo řídí předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Podrobně je vymezena věcná a místní působnost jednotlivých orgánů zeměměřictví a katastru a jejich sídla. Např. zeměměřické a katastrální inspektoráty zejména kontrolují výkon státní správy katastru nemovitostí, dohlížejí na zeměměřické činnosti prováděné právnickými a fyzickými osobami, jejichž výsledky jsou využívány pro katastr, a rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím katastrálních úřadů (s výjimkou opravného prostředku proti zamítnutí vkladu práva katastrálním úřadem, pokud mu sám nevyhoví). Katastrální úřady vykonávají zejména správu katastru nemovitostí (rozhodují o zápisu vlastnických a jiných věcných práv do katastru, o opravě chyby v katastrálním operátu, o námitkách podaných proti obnovenému katastrálnímu operátu, o porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí) a schvalují změny hranic katastrálních území a změny pomístního názvosloví.
 

Prováděcí předpisy:

  • Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění
  • Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, v platném znění
  • Vyhláška č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu
     
Právní předpisy v oboru zeměměřictví a katastru

Aktuality

28.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda VZ a smluv.

27.02.2024
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2024".

20.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Liberec a Katastrálního pracoviště Semily

16.02.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2024) je k dispozici ke stažení.

12.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky  Katastrálního pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Katastrálního pracoviště NáchodKatastrálního pracoviště Vsetín a Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.

05.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Boskovice.