Revize katastru

Katastr nemovitostí je podle katastrálního zákona zdrojem informací, které slouží vedle ochrany práv k nemovitostem i k celé řadě dalších účelů. Z těchto důvodů je nezbytné, aby údaje katastru co nejvíce odpovídaly skutečnému stavu v terénu. Do současné doby byla ale aktualizace údajů katastru závislá pouze na ohlašovací povinnosti vlastníků, která je dána katastrálním zákonem. Historie ale ukázala, že spolehnout se pouze na tuto ohlašovací povinnost nedostačuje, často i proto, že o ni vlastníci vůbec nevědí. Katastrální úřady proto přistoupily k provádění revize katastru, což bylo možné i s ohledem na dokončení digitalizace katastrálních map  na většině území České republiky.

Revizi katastrálního operátu provádí katastrální úřad v souladu s ustanovením § 35 katastrálního zákona. Cílem revize je dosažení co největšího souladu skutečného stavu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí. Činnosti katastrálního úřadu při revizi jsou upraveny v § 43 katastrální vyhlášky. Vyhlášení revize oznamuje katastrální úřad obci, na jejímž území bude prováděna, dva měsíce předem. Předmětem revize katastru jsou zejména hranice pozemků, obvody budov a vodních děl, druhy a způsoby využití pozemků a typy a způsob využití staveb. Zjištěné nesoulady v rámci revize jsou nejprve projednávány s příslušnými orgány veřejné moci a následně s vlastníkem. V případě, že k odstranění nesouladu v katastru nemovitostí není nutné doložit žádnou listinu, nebo se potřebnou listinu podaří získat od příslušného orgánu veřejné moci nebo od vlastníka, katastrální úřad nesoulad odstraní. V opačném případě Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejní u příslušných nemovitostí informaci o neodstraněných nesouladech na svých internetových stránkách v aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí Ikona otevírání odkazu v novém okně. Vlastník, se kterým se nepodaří projednat zjištěné změny, se písemně vyrozumí o změnách, které byly na základě revize provedeny, případně se písemně vyzve k předložení listin umožňujících zjištěné změny v katastru provést, a to včetně stanovení lhůty pro jejich předložení.

V rámci revize katastru není katastrálním úřadem prováděno nové zaměřování hranic. V případě, že je k odstranění nesouladu zjištěného při revizi nutný výsledek zeměměřické činnosti, je k jeho předložení vyzván vlastník. Činnost, při které katastrální úřad zaměřuje vlastnické hranice je součástí obnovy operátu novým mapováním, nikoli revize katastru. Informace o novém mapování můžete získat v sekci Obnova operátu.

Provádění revizí nemá vliv na povinnosti vlastníků ohlašovat katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí stanovené v § 37 odst. 1 písm. d) katastrálního zákona. Změny nevyřešené v rámci revize nebo nové změny je i nadále vlastník povinen ohlašovat.

Další informace týkající se revizí katastru je možné zjistit například z informačního letáku (ikona PDF PDF) nebo na kterémkoli katastrálním pracovišti. Aktuální přehled dokončených a plánovaných revizí můžete zjistit ve webové aplikaci Přehled mapování a revize. Grafické znázornění těchto údajů si můžete prohlédnout ve webové aplikaci Archiv-WEB.

Datum poslední aktualizace: 13.08.2020

Aktuality

21.05.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Krnov a Katastrálního pracoviště Bruntál.
 

21.05.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.

15.05.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2024) je k dispozici ke stažení.
 

14.05.2024
Český úřad zeměměřický a katastrální obdržel v kategorii Atlasy, soubory a edice map ocenění MAPA ROKU 2023 za Základní topografické mapy České republiky.

02.05.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

25.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.