Stanoviska k aplikaci vyhlášky č. 357/2013 Sb.

V zájmu sjednocení a předvídatelnosti postupů zeměměřických a katastrálních orgánů zveřejňuje Český úřad zeměměřický a katastrální některá stanoviska, která zaujal v obecné rovině k aplikaci ustanovení katastrální vyhlášky. Jedná se zpravidla o anonymizované odpovědi na došlé dotazy k aplikaci právních předpisů nebo o přípisy vzniklé při metodické činnosti. Český úřad zeměměřický a katastrální není kompetentní k podávání výkladů obecně závazných právních předpisů, stanovisko tak nemá pro nikoho závazný charakter. Význam a rozsah uplatnění stanoviska pro konkrétní řešený případ je přitom třeba posuzovat vždy vzhledem k individuálním okolnostem.

Pro vyhledání stanoviska zadejte do vyhledávacího pole označení ustanovení ve tvaru „§ X odst. Y“ (např. § 81 odst. 3) nebo „X.Y“ (např. 16.19) v případě bodu přílohy. Pro vyhledání pomocí čísla jednacího zadejte text ve tvaru „ČÚZK-X/Y-Z“ (např. ČÚZK-05299/2014-22). K vyhledání stanoviska lze rovněž použít část textu z jeho názvu (např. GNSS).
Název stanoviska Číslo jednací Datum stanoviska
Vyznačení vedlejší budovy ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-017348/2024 12.03.2024
Dotaz k § 35 odst. 5 katastrální vyhlášky ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-013014/2024 20.02.2024
Výpočet BPEJ při zpřesnění hranice pozemku ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-52992/2023 02.01.2024
Žádost o aplikační výklad k problematice opravy geometrického a polohového určení ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-52872/2023 19.12.2023
Žádost o potvrzení geometrického plánu a plná moc ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-51679/2023 11.12.2023
Dotaz k podpisům na souhlasném prohlášení ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-47242/2023 24.10.2023
Vyznačení obvodu budovy ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-35169/2023 17.08.2023
Přesnost geometrického a polohového určení pozemku ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-23376/2023 30.06.2023
Vytyčení navazujících kontrolních bodů ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-09111/2023 04.05.2023
Zápis stavby hráze do KN ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-06044/2023 03.04.2023
Aplikace bodu 16.18 přílohy katastrální vyhlášky po novele ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-02356/2023 06.02.2023
Zápis jednotek do katastru nemovitostí ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-02489/2023 01.02.2023
Žádost o stanovisko k Metodické pomůcce Vzory geometrických plánů ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-01360/2023 20.01.2023
§ 81 odst. 3 katastrální vyhlášky a jeho vztah ke katastrálnímu zákonu ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-01290/2023 17.01.2023
Dotazy ke katastrální vyhlášce ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-00316/2023 10.01.2023
Zaměřování průsečíků ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-36072/2022 17.10.2022
Přiřazení souřadnic polohy ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-18814/2022 05.08.2022
Vyhotovování geometrických plánů pro vyznačení rozsahu věcného břemene ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-18791/2022 01.08.2022
Žádost o stanovisko k zákresu změny obvodu vedlejší stavby ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-17621/2022 21.07.2022
Doklady potřebné pro změnu druhu pozemku ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-17633/2022 15.07.2022
Oznamování zřízení měřické značky ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-16898/2022 12.07.2022
Označení geometrických plánů kdy je podkladem jedno ZPMZ ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK- 09904/2022 28.06.2022
Žádost o stanovisko k neřešeným pozemkům v rámci KoPÚ ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-08457/2022 08.06.2022
Dotaz k § 35 katastrální vyhlášky při dělení pozemku ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-08726/2022 30.05.2022
Žádost o vyjádření stanoviska k ZPH v rámci KoPÚ – dotazy k elaborátu ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-05270/2022 02.05.2022
Vyznačování budovy vedlejší ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-05744/2022 08.04.2022
K dotazu na potřebný odstup 2. observace GNSS ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-06104/2022 07.04.2022
Dotaz k aplikaci § 81 odst. 5 katastrální vyhlášky ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-02606/2022 07.04.2022
Žádost o vydání stanoviska k § 81 odst. 3 katastrální vyhlášky - příklady ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-05245/2022 05.04.2022
Výstavba nových jednotek formou přístavby ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-03956/2022 16.03.2022
Dotaz ke stanovisku a na GP navazující na ZPH ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-03419/2022 14.03.2022
Aplikace § 35 odst. 5 katastrální vyhlášky při vyznačení obvodu budovy ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-03454/2022 07.03.2022
Odpověď na dotazy k ověřování výsledků zeměměřických činností ve výstavbě ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-04180/2022 07.03.2022
Žádost o vydání stanoviska k vyznačení budovy stojící na více pozemcích ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-03176/2022 21.02.2022
Žádost o stanovisko k bodu 17.19 přílohy katastrální vyhlášky ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-01696/2022 09.02.2022
Dotaz k určení kódu kvality bodu ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-24212/2021 04.01.2022
Žádost o stanovisko k ZPH v rámci KPÚ ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-22422/2021 15.12.2021
Žádost o vydání stanoviska k formě zasílání geometrického plánu ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-22866/2021 30.11.2021
Možnost využití záměny zástavního práva při směně pozemků ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-21046/2021 03.11.2021
Stanovisko k § 81 odst. 3 – jeden vlastník ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-19453/2021 19.10.2021
Plné moci k zastupování vlastníků při projednání vytyčené hranice pozemků ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-18864/2021 04.10.2021
Stavba balkónů nad cizím pozemkem ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-13353/2021 25.06.2021
Zrušení parcely opravou chyby v katastru ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-12509/2021 21.06.2021
Zápis dočasné stavby ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-09958/2021 21.06.2021
Zápis věcného břemene ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-12311/2021 16.06.2021
Výklad pojmu budova ve smyslu katastrálního zákona ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-10071/2021 10.06.2021
Vyčlenění bazénu u rodinného domu jako způsob využití sportoviště a rekreační plocha ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-10298/2021 31.05.2021
Žádost o stanovisko, kdy platí povinnost zjišťovat hranice na obvodu pozemkové úpravy ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-07496/2021 25.05.2021
Řešení přestavku menšího než 0.5 m2 ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-06365/2021 12.05.2021
Informace o existenci aplikačního stanoviska k použití značky 1.05 v geometrickém plánu ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-06306/2021 28.04.2021
Doložení souhlasu s dělením pozemku ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-05181/2021 09.04.2021
Směna částí pozemků, z nichž jeden je zatížen zástavním právem ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-05078/2021 09.04.2021
Evidence budovy postavené na jiné stavbě - vodním díle ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-02930/2021 17.03.2021
Žádost o stanovisko ke kódu kvality nového bodu ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-17007/2020 18.12.2020
Dotaz k aplikaci § 81 odst. 3 KatV a následnému zpracování výkazu v GP ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-16133/2020 27.11.2020
Žádost o názor na využití měřených dat DSPS pro vymezení rozsahu věcného břemenezpracování geometrického plánu pro ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-13268/2020 07.10.2020
Problematika zpřesnění bodů a nutnost doložení vytyčovací dokumentace ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-12052/2020 03.09.2020
Sdělení k ustanovením katastrální vyhlášky-§ 81 ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-08907/2020 01.07.2020
Vytyčování hranic pozemků-obecné postupy ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-08343/2020 17.06.2020
Vyhotovení dokumentace o vytyčení hranice pozemků ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-07792/2020 04.06.2020
Stabilizace vlastnické hranice na státní hranici ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-07125/2020 18.05.2020
Postup při provádění zeměměřických činností v souvislosti se současnými krizovými opatřeními ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-04831/2020 24.03.2020
Vyjádření k dotazu na doručení kopie dokumentace o vytyčení hranice pozemku ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-02035/2020 05.02.2020
Práce se souřadnicemi polohy ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-01740/2020 29.01.2020
Využití bodů z neprovedených geometrických plánů ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-18078/2019 12.12.2019
Souřadnice polohy - vytyčení vlastnické hranice ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-06314/2019 10.04.2019
Vyrovnání na číselně určenou výměru ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-02862/2019 15.02.2019
Vyznačování oměrných měr v geometrickém plánu na vymezení rozsahu věcného břemene ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-11857/2018-22 30.11.2018
Žádost o vyjádření stanoviska k podrobnému měření ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-09735/2018-22 27.09.2018
Vyznačování tzv. vedlejších staveb ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-06578/2018-22 26.06.2018
Označování parcel parcelními čísly ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-05108/2018-22 01.06.2018
Vytyčení hranice chráněného území ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-04700/2018-22 10.05.2018
Stanovisko k prokazatelnému vyrozumění vlastníka podle § 81 odst. 3 katastrální vyhlášky ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-03587/2018-22 07.05.2018
Vyhotovení geometrického plánu na vyznačení rozsahu věcného břemene stavby, ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-01699/2018-22 26.02.2018
Uvádění souřadnic obrazu u zpřesněných bodů v geometrickém plánu ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-00728/2018-22 06.02.2018
Sjednocující stanovisko k aplikaci ustanovení § 81 odst. 3 katastrální vyhlášky ve zvláštních případech ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-12764/2017-22 30.01.2018
Aplikace § 81 odst. 3 katastrální vyhlášky v souvislosti s opravou geometrického a polohového určení nemovitosti ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-00527/2018-22 22.01.2018
Stanovisko k prokazatelnému vyrozumění vlastníka a lhůtě pro doručení písemného nesouhlasu podle § 81 odst. 3 katastrální vyhlášky ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-13628/2017-22 02.01.2018
Vyjádření ke stížnosti na postup geodetů ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-12684/2017-22 22.11.2017
Vyjádření k aplikaci § 81 odst. 3 katastrální vyhlášky ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-10145/2017-22 12.09.2017
Problematika vloženého bodu na neoznačené vlastnické hranici ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-07304/2017-22 30.06.2017
Označování a přidělení kódu kvality u nových bodů ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-06792/2017-22 26.06.2017
Využití jednoho záznamu podrobného měření změn pro zaměření více změn ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-06253/2017-22 25.05.2017
Stanoviska k některým ustanovením novely katastrální vyhlášky ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-05313/2017-22 24.05.2017
Stanovisko k aplikaci novely katastrální vyhlášky ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-04825/2017-22 15.05.2017
Stanovisko k prokazatelnému vyrozumění vlastníka ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-04727/2017-22 09.05.2017
Stanovisko k výkonu zeměměřických činností a ověřování jejich výsledků v souvislosti se zjišťováním hranic pozemků ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-05355/2017-22 09.05.2017
Aplikace novely katastrální vyhlášky v praxi ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-04718/2017-22 05.05.2017
Seznam souřadnic daných bodů ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-04928/2017-22 03.05.2017
Stanovisko k dokumentaci o vytyčení hranice pozemků a napojení nové hranice ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-05621/2017-22 03.05.2017
Dokládání vytyčovacích prvků v protokolu o výpočtech ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-04568/2017-22 02.05.2017
Prezentace z odborného semináře k novele KatV v oblasti tvorby GP ve formátu ZIP formát souboru ZIP ČÚZK-04923/2017-22 25.04.2017
Vzor vyrozumění vlastníka o označení bodu na hranici pozemku ve formátu ZIP formát souboru ZIP ČÚZK-04923/2017-22 25.04.2017
Stanoviska k požadavkům na vyhotovování geometrických plánů ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-01923/2017-22 24.02.2017
Vyjádření k postupu katastrálních úřadů při potvrzování geometrických plánů ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-17662/2016-22 14.12.2016
Použití mapové značky pořadové číslo 2.20 v geometrickém plánu ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-12716/2016-22 17.08.2016
Správní poplatek za podání žádosti o potvrzení geometrického plánu ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-11578/2016-22 27.07.2016
Přesnost geometrického a polohového určení v katastru nemovitostí ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-11329/2016-22 21.07.2016
Použití mapové značky pořadové číslo 1.05 v geometrickém plánu ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-10737/2016-22 15.07.2016
Nesoulad rozměrů staveb v katastru nemovitostí ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-09919/2016-22 15.06.2016
Problematika zpřesněného geometrického a polohového určení pozemku na základě původního výsledku zeměměřické činnosti ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-09480/2016-22 10.06.2016
Problematika stejnopisu a konverze geometrického plánu ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-09759/2016-22 10.06.2016
Problematika odvolání daru a přistoupení ke smlouvě ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-08888/2016-22 10.06.2016
Předkládání návrhu změn v systému S-SK v rámci mapy KM-D ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-08596/2016-22 01.06.2016
Geometrický plán na majetkoprávní vypořádání pro budoucí liniové stavby ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-07801/2016-22 13.05.2016
Vyjádření k doplnění dokumentace o vytyčení hranice pozemků ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-06173/2016-22 20.04.2016
Změna vnitřní kresby na hranici parcely v rámci tvorby geometrického plánu ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-06047/2016-22 19.04.2016
Vytyčení bodu na dočasně označené vlastnické hranici ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-06115/2016-22 07.04.2016
Sloučení části pozemku oprávněného ze služebnosti s pozemkem, v jehož prospěch předmětná služebnost nesvědčí ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-03946/2016-22 01.04.2016
Zaměření navazujících kontrolních bodů ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-03821/2016-22 09.03.2016
Podrobnosti dokumentace k určení rozsahu věcného břemene ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-00715/2016-22 28.01.2016
Vyznačování mapové značky č. 1.09 v náčrtu ZPMZ ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-16467/2015-22 05.01.2016
Dotaz k využití výsledků dřívějších měření a k obsahu protokolu o výpočtech ZPMZ ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-17698/2015-22 30.11.2015
Navazující kontrolní body v případě liniových staveb ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-14851/2015-22 04.11.2015
Dotaz k podmínkám využití druhu pozemku ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-14316/2015-22 29.09.2015
Oprava chybného geometrického a polohového určení ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-14181/2015-22 16.09.2015
Zrušení bodu na přímé hranici pozemku ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-10290/2015-22 01.09.2015
Geometrický plán pro dělení pozemků jednoho vlastníka ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-12431/2015-22 25.08.2015
Uplatnění § 81 odst. 5 katastrální vyhlášky při vymezení rozsahu věcného břemene odvozením od osy inženýrské sítě ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-08441/2015-22 13.07.2015
Označování lomových bodů ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-09613/2015-22 08.07.2015
Označování hranice obce při změně hranice v souvislosti s pozemkovými úpravami ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-06065/2015-22 01.07.2015
Sjednocení postupu KP ve věci čísla geometrického plánu ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-10121/2015-22 19.06.2015
Označování bodu napojení změny ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-06846/2015-22 15.06.2015
Dokumentace ověření bodů geometrického základu ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-18175/2014-22 20.01.2015
Postup při převzetí záznamu podrobného měření změn bez geometrického plánu ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-13984/2014-22 18.09.2014
Obsah ZPMZ ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-10314/2014-22 07.08.2014
Stanovisko k § 84 odst. 3 katastrální vyhlášky ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-11555/2014-22 05.08.2014
Stanovisko k označování hranic pozemků ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-08850/2014-22 05.08.2014
Hranice stanovená regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-10034/2014-15 03.07.2014
Vyhotovení geometrického plánu pro církevní restituce ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-07414/2014-22 21.05.2014
Stanovisko k § 81 odst. 3 katastrální vyhlášky ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-07353/2014-22 25.04.2014
Rozsah přezkumu při potvrzení geometrického plánu ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-06527/2014-22 09.04.2014
Oměrné míry v zápisníku ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-05299/2014-22 03.04.2014
Posouzení budovy ve smyslu kat. zákona ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-04208/2014-22 24.03.2014
Geometrický plán bez dílů ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-03793/2014-22 10.03.2014
Odpovědi na dotazy k používání technologie GNSS ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-00488/2014-22 08.01.2014
Označování lomových bodů hranice pozemků při vytyčení ve formátu PDF formát soouboru PDF ČÚZK-24237/2013-22 06.12.2013
Stanoviska k aplikaci vyhlášky č. 26/2007 Sb.

formát souboru PDF  Jak číst RSS kanály (soubor ve formátu PDF)

ČÚZK - Stanoviska k aplikaci vyhlášky č. 357/2013 Sb. RSS 2.0 Stanoviska k aplikaci vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Aktuality

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.
 

10.06.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.

29.05.2024
Leták s praktickými informacemi, jak správně a jednoduše požádat o vklad katastru nemovitostí elektronicky, najdete zde.

21.05.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Krnov a Katastrálního pracoviště Bruntál.