Slovo předsedy

Orgány státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí řízené Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním zajišťují státní správu katastru nemovitostí a zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu, například správu geodetických základů, základní báze geografických dat, tvorbu ortofota či základních map ČR.predseda.jpg

Hlavní činností katastrálních úřadů je provádění zápisů vlastnického a dalších věcných práv k nemovitostem do katastru nemovitostí. V počtech podání k zápisu se projevuje vývoj realitního a hypotečního trhu. Po roce 2000 počet zápisů práv meziročně rostl o 10 a více % až do roku 2009, kdy došlo k poklesu a následné stagnaci vlivem krize realitního a hypotečního trhu v České republice. V letech 2010-2020 se trh stabilizoval, ale v dalších letech jej ovlivnila horší hospodářská situace v České republice způsobená pandemií coronaviru a válkou v Ukrajině. S ohledem na právní úpravu není možné od 1. ledna 2014 povolit vklad práva dříve než po uplynutí dvacetidenní ochranné lhůty. Katastrální úřady proto vyřizují vklady práv k nemovitostem za 3 až 4 týdny po podání návrhu, ostatní zápisy do katastru nemovitostí jsou prováděny zpravidla do týdne. V posledních 15 letech provádějí katastrální úřady ročně 1,3 až 1,7 mil. zápisů.

Veřejná správa i realitní trh potřebují pro své řádné fungování aktuální informace o nemovitostech a právech k nim. ČÚZK tyto informace poskytuje převážně elektronickou cestou, službami dálkového přístupu a nahlížení do katastru nemovitostí. Nahlížení je bezplatné a poskytuje vybrané informace o nemovitostech a   průběhu řízeních o zápisech. Dálkový přístup poskytuje veřejné správě bezplatně a ostatním uživatelům za poplatek úplné informace o stavu zápisů v katastru nemovitostí. Jde o výsledek dlouhodobých koncepčních kroků v elektronizaci, které snižují náklady a umožňují uspokojovat stále rostoucí zájem o katastrální informace.

Katastr nemovitostí je již plně digitalizovaný a v elektronické formě jsou dostupné všechny údaje. Digitalizace katastrálních map byla dokončena v roce 2017, vyšší geometrické přesnosti a obsahové aktuálnosti katastrálních map bude postupně dosahováno novým katastrálním mapováním a pozemkovými úpravami. Elektronicky jsou dnes dostupné i kopie listin, na podkladě kterých byly zápisy provedeny, elektronická je též komunikace s vyhotoviteli geometrických plánů. Všechna podání k vyznačení změn v katastru nemovitostí je možné dnes podávat elektronicky a téměř polovina podání je také katastrálním úřadům prostřednictvím datových schránek doručována.

Státní správa zeměměřictví a katastru nemovitostí zajišťuje vedle katastru nemovitostí také důležité zeměměřické produkty a služby. Zajišťujeme provoz a modernizaci České sítě permanentních stanic GNSS, ale staráme se i o klasické polohové, výškové a tíhové body na území státu. Průběžně aktualizujeme Základní bázi geografických dat, ortofotografické zobrazení území státu či přesný výškový model území, vytváříme z těchto podkladů i základní mapy České republiky. Tyto produkty a služby poskytujeme prostřednictvím Geoportálu, a to jako otevřená data. Uživatelé našich webových služeb si již nemusí pořizovat kopie dat, ale mohou si do svých aplikací připojit aktuální data v potřebném rozsahu a využívat je pro naplňování svých úkolů a informačních potřeb.

Věřím, že internetové stránky státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky Vám poskytnout širokou škálu užitečných a zajímavých informací.

Datum poslední aktualizace: 12.01.2024

Aktuality

21.05.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Krnov a Katastrálního pracoviště Bruntál.
 

21.05.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.

15.05.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2024) je k dispozici ke stažení.
 

14.05.2024
Český úřad zeměměřický a katastrální obdržel v kategorii Atlasy, soubory a edice map ocenění MAPA ROKU 2023 za Základní topografické mapy České republiky.

02.05.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

25.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.