Informace o elektronickém podání

Používání elektronického podpisu a poskytování souvisejících služeb upravuje zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
 
V souladu s § 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění, zveřejňuje Český úřad zeměměřický a katastrální následující informace:
 
Dokumenty v elektronické podobě lze doručit na adresu elektronické podatelny, do příslušné datové schránky nebo na přenosném technickém nosiči dat. Jiné možnosti elektronické komunikace nejsou připuštěny.

Seznam elektronických adres podatelen a ID datových schránek

Vzhledem k povinnosti kontroly zneplatněných certifikátů může dojít k odbavení zprávy až následující den.

Technické parametry přijímaných datových zpráv

Povolené formáty datových zpráv:
 • Portable Document Format (PDF) verze 1.7 a vyšší,
 • Rich Text Format (RTF),
 • prostý text (TXT) v kódové stránce Microsoft Windows 1250 nebo UTF-8,
 • Microsoft Office (DOC, XLS),
 • Office Open XML (DOCX, XLSX),
 • Open Document Format (ODT, ODS),
 • grafické formáty JPG/JPEG a PNG, pouze jako možná příloha k TXT.
   
  V případě listin určených k zápisu práv do katastru je přípustný pouze formát Portable Document Format (PDF) nebo Portable Document Format for the Longterm Archiving (PDF/A), s tím, že uznávaný elektronický podpis je vložen do dokumentu a k elektronickému podpisu je připojen certifikát, na kterém je tento podpis založen. To obdobně platí i pro dokumenty opatřené uznávanou elektronickou pečetí nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.
Pro eliminaci možných problémů doporučujeme nepoužívat v názvu souboru diakritická znaménka. Každý jednotlivý dokument se předává jako právě jeden soubor; není tedy možné rozdělit jeden dokument do více souborů ani slučovat více dokumentů do jednoho souboru.

Velikost předávaných dokumentů je omezena a nesmí přesáhnout 300 kB na 1 stránku; např. dokument o 20 stránkách může tedy mít maximálně 6 MB. Tyto parametry neplatí pro dokumenty, které vznikly provedením autorizované konverze podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Maximální velikost přijímaných datových zpráv je 20 MB. Přiložené dokumenty do celkové velikosti 20 MB na jedno podání je možno zasílat pomocí elektronické pošty nebo datovou schránkou; pokud bude velikost dokumentu větší, je třeba předat jej na technickém nosiči dat (je možné ho zaslat poštou).
 
Pokud nemá zasílaný dokument povahu kopie, musí originálně vzniknout v elektronické podobě, a této podobě být i podepsán, nemůže tedy být získán jako grafický obraz (a to jak softwarově - pomocí grafického editoru - nebo prostřednictvím naskenování listinné podoby dokumentu). Výjimkou jsou dokumenty, které vznikly provedením autorizované konverze z listinné podoby do podoby elektronické podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

V dokumentech zasílaných ve formátech, které umožňují vložení maker a scriptů, nesmí být tyto vlastnosti/funkce užity.

Podání v podobě datové zprávy doručené na adresu elektronické podatelny musí být obsahem přílohy k e‑mailové zprávě, nemůže se jednat o vlastní text zprávy. Příloha/dokument musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem.

Nepřipouští se:

 • Datová zpráva je obsahem vlastního e-mailu a tento e-mail je jako celek podepsán uznávaným elektronickým podpisem.
  Vysvětlení: formát e-mailové zprávy nepatří mezi povolené formáty, neboť neumožňuje dlouhodobé uchovávání datových zpráv.
 • Datová zpráva je obsahem přílohy e-mailu, uznávaným elektronickým podpisem je podepsán pouze e-mail, nikoliv již příloha.
  Vysvětlení: formát e-mailové zprávy, skrze kterou je k dokumentu připojen elektronický podpis, nepatří mezi povolené formáty, neboť neumožňuje dlouhodobé uchovávání datových zpráv.
 • Datová zpráva je obsahem přílohy e-mailu, příloha byla originálně vytvořena v listinné podobě a opatřena odpovídajícími náležitostmi, poté byla naskenována a opatřena zaručeným elektronickým podpisem.
  Vysvětlení: v takovém případě je nezbytné provést autorizovanou konverzi datové zprávy.

Podání zaslané do datové schránky

Podání zaslané do datové schránky nemusí být elektronicky podepsáno, neboť se na něj vztahuje fikce podpisu podle § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. To však platí pouze pro situace, kdy je prostřednictvím datové schránky činěn úkon vůči orgánu veřejné moci, typicky tedy pro procesní úkony (např. podání návrhu na vklad, zpětvzetí návrhu na vklad). Písemnosti, které jsou spolu s procesním úkonem doručované, musí být plnohodnotnými písemnostmi v elektronické podobě tak, jak právní předpisy pro každou konkrétní písemnost vyžadují (zejména vkladové listiny).

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých úřad přijímá dokumenty v elektronické podobě

Technickým nosičem pro případy doručování elektronického podání poštou nebo osobně je CD-ROM, DVD-ROM, USB flash disk. Jako technický nosič dat není možné využít veřejné online úložiště nebo cloudové služby a zaslat pouze odkaz pro stažení.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn škodlivý obsah nebo kód

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý obsah, makra nebo scripty, není zpracovávána.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu

V případě, že je úřadu dodán dokument, který je neúplný nebo poškozený tak, že jeho obsah nelze identifikovat a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, považuje se dokument za nedoručený. Pokud obsah dodaného dokumentu nelze identifikovat, avšak lze určit jeho odesilatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí pracovník podatelny odesilatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění s přihlédnutím ke konkrétní povaze vady. Nepodaří-li se úřadu ve spolupráci s odesilatelem vadu dokumentu odstranit, dokument nezpracovává.
 
POZOR!  Pro podání návrhu na vklad v elektronické podobě vyplývají z právních předpisů další speciální náležitosti. Před podáním návrhu na vklad se ujistěte, že jsou splněny; v případě zamítnutí návrhu na vklad nebo zastavení vkladového řízení nelze vrátit správní poplatek
 

Aktuality

21.05.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Krnov a Katastrálního pracoviště Bruntál.
 

21.05.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.

15.05.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2024) je k dispozici ke stažení.
 

14.05.2024
Český úřad zeměměřický a katastrální obdržel v kategorii Atlasy, soubory a edice map ocenění MAPA ROKU 2023 za Základní topografické mapy České republiky.

02.05.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

25.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.