Informace o elektronickém podání

Používání elektronického podpisu a poskytování souvisejících služeb upravuje zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, který současně upravuje kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za jejich porušení.

V souladu s § 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění, zveřejňuje Český úřad zeměměřický a katastrální tyto informace:

Elektronické adresy podatelen zde.

Vzhledem k povinnosti kontroly zneplatněných certifikátů může dojít k odbavení zprávy až následující den.
Doručená pošta se vyzvedává minimálně dvakrát v průběhu pracovního dne.

Technické parametry přijímaných datových zpráv
Povolený formát datových zpráv je formát PDF (verze 1.4 a vyšší), RTF, TXT, DOC, XLS, DOCX, XLSX.

Pro eliminaci možných problémů s doručováním souborů ve formátu PDF doporučujeme v názvu souboru nepoužívat diakritická znaménka. Každý jednotlivý dokument se předává jako právě jeden soubor; není tedy možné rozdělit jeden dokument do více souborů ani slučovat více dokumentů do jednoho souboru.

Velikost předávaných dokumentů je omezena a nesmí přesáhnout 150 kB na 1 stránku; např. dokument o 20 stránkách může tedy mít maximálně 3 MB. Tyto parametry neplatí pro dokumenty, které vznikly provedením autorizované konverze podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Přípustná velikost přijímaných zpráv je do 5 MB. Přiložené soubory do celkové velikosti 5 MB na jedno podání je možno předávat pomocí elektronické pošty na podatelnu příslušného úřadu; pokud bude velikost dokumentu větší, je třeba předat jej na technickém nosiči dat (možno zaslat i poštou).

Dokument (nemá-li mít povahu kopie) musí být vytvořen převodem z vstupních textových dokumentů (např. z MS Word), nesmí být získán jako grafický obraz (a to jak softwarově - pomocí grafického editoru nebo prostřednictvím naskenování listinné podoby dokumentu). Výjimkou jsou dokumenty, které vznikly provedením autorizované konverze podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů – tyto dokumenty jsou vždy skenem listinné podoby dokumentu. Dokumenty, které vznikly provedením autorizované konverze, musí být ve formátu PDF verze 1.7 a vyšší.

Dokumenty ve formátu MS Word (.doc) a MS Excel (.xls) musí být ve verzi MS Office 2000–2007 a nesmí v nich být užito funkcí maker.

Formáty JPG a GIF mohou být použity jako přílohy k textovým dokumentům. Jsou akceptovány všechny standardizované parametry těchto formátů (počet barev, komprese).

Pro podání v podobě datové zprávy doručené na adresu elektronické podatelny platí, že musí být obsahem přílohy k emailu, přičemž tato příloha musí být originálně vytvořena v elektronické podobě (nesmí se jednat o naskenovanou listinu) a dále musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem.

Nepřipouští se:

  • Datová zpráva je obsahem vlastního e-mailu, tento e-mail je jako celek podepsán uznávaným elektronickým podpisem (formát e-mailové zprávy neumožňuje dlouhodobé uchovávání datových zpráv).
  • Datová zpráva je obsahem přílohy e-mailu, uznávaným elektronickým podpisem je podepsán pouze e-mail, nikoliv již příloha (elektronický podpis na „obálce“ datové zprávy – a tj. na vlastní e-mailové zprávě – nelze vztahovat na vložený dokument).
  • Datová zpráva je obsahem přílohy e-mailu, příloha byla originálně vytvořena v listinné podobě a opatřena jí odpovídajícími náležitostmi, poté naskenována a opatřena zaručeným elektronickým podpisem (v takovém případě je nezbytné provést autorizovanou konverzi datové zprávy).
Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých úřad přijímá dokumenty v elektronické podobě
Technickým nosičem pro případy doručování elektronického podání poštou nebo osobně je CD-ROM, DVD-ROM, USB flash disk.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn škodlivý kód
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu
V případě, že je úřadu dodán dokument, který je neúplný nebo poškozený tak, že jeho obsah nelze identifikovat a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, považuje se dokument za nedoručený. Pokud obsah dodaného dokumentu nelze identifikovat, avšak lze určit jeho odesilatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí pracovník podatelny odesilatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění s přihlédnutím ke konkrétní povaze vady. Nepodaří-li se úřadu ve spolupráci s odesilatelem vadu dokumentu odstranit, dokument nezpracovává.

Další možnosti elektronické komunikace
Podání je možno učinit také v elektronické podobě na adresu elektronické podatelny bez elektronického podpisu nebo faxem, a to za podmínky, že podání je do 5 dnů doplněno ústním podáním do protokolu nebo písemným podáním v listinné podobě nebo písemným podáním v elektronické podobě podepsaným uznávaným elektronickým podpisem nebo označeným elektronickou značkou.
 

Aktuality

19.11.2018
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

09.11.2018
Dne 9. 11. 2018 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 256/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí ve znění pozdějších předpisů. Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. ledna 2019 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2020. Diferenční znění (pracovní pomůcka) ke stažení.

06.11.2018
Dne 31. října 2018 se konala v budově zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze konference „Historický vývoj zeměměřických činností ve veřejném zájmu a státních orgánů v civilní sféře (1918-2018)“. Prezentace a komentáře k prezentacím a publikace vydaná při této příležitosti jsou k dispozici ke stažení.

06.11.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Metodik bezpečnosti.

05.11.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Specialista GIS.

15.10.2018
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2018) je k dispozici ke stažení.