Poskytování údajů z KN

Zásady ochrany osobních údajů

Rozsah a podmínky poskytování údajů z katastru nemovitostí se řídí vyhláškou č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, v platném znění. Mimo obvyklých forem vydávání informací, výpisů, opisů a kopií, dostupných přímo na katastrálních pracovištích, poskytuje ČÚZK některé výstupy rovněž prostřednictvím veřejné sítě Internet. Jsou to bezplatná aplikace Nahlížení do KN Odkaz se otevře v novém okně (omezený rozsah informací, zdarma), placená aplikace Dálkový přístup k datům KN nebo aplikace Webové služby Dálkového přístupu.

Mimo výše zmíněného zajišťují resortní organizace řadu dalších datových služeb. Jde například o poskytování dat KN v elektronické podobě (tyto výstupy z databází katastru nemovitostí lze získat pouze za legislativně stanovených podmínek). Daty v elektronické podobě se rozumí data KN ve stanovených výměnných formátech, obsahující údaje souboru popisných informací (SPI), digitální katastrální mapy (DKM) a rastrová data skenovaných katastrálních map. Tato data poskytují v rámci své působnosti jednotlivá katastrální pracoviště. Výstupy, přesahující rámec jednoho katastrálního pracoviště, zajišťuje ČÚZK, odbor správy dat.

Zvláštní službu představuje poskytování přehledu vlastnických a jiných práv k nemovitostem, evidovaných pro fyzické nebo právnické osoby v rozsahu celé ČR. Pro žadatele, kteří mají ze zákona nárok na bezplatné poskytnutí těchto informací, zajišťuje tuto službu ČÚZK, odbor správy dat. Pro ostatní zájemce poskytují tuto službu za úplatu všechna katastrální pracoviště v úředních hodinách.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation „GDPR“) má dopady na poskytované služby a data Katastru nemovitostí.
formát souboru PDF Seznam úprav v souvislosti s ochranou osobních údajů (soubor ve formátu PDF)

Služba sledování změn v katastru nemovitostí
Sazebník správních poplatků a úplat
formát souboru PDF Jak číst RSS kanály ČÚZK (soubor ve formátu PDF)

Podrobnější informace o poskytování údajů z katastru nemovitostí.

Další informace o výše zmíněných službách lze nalézt na stránkách dostupných následujícími odkazy:

Aplikace a webové služby:

Datum poslední aktualizace: 11.07.2023