Poskytování údajů z katastru - podrobnější informace

Postup při poskytování údajů z katastru nemovitostí je popsán ve vyhlášce č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, v platném znění. Veřejnost katastru je zabezpečena nahlížením do katastru a poskytováním údajů z katastru ve formě výpisů, opisů, kopií, hromadných výstupů aj. Lhůty pro poskytování údajů katastru se řídí § 22 vyhlášky č. 358/2013 Sb. - údaje se poskytují ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti o poskytnutí údajů. Ve zvlášť rozsáhlých případech se lhůta prodlužuje o dalších 30 dnů.

Nahlížení do katastru

Každý má právo v prostorách a v době k tomu určené a za přítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu nahlížet do katastru a pořizovat si z něho pro svou potřebu opisy, výpisy,  náčrty "z volné ruky" nebo fotografické snímky bezkontaktním způsobem vlastním zařízením (tam kde fotografování není vyloučeno). Nahlížet nelze do sbírky listin a na přehled vlastnictví konkrétního vlastníka. Za nahlížení do katastru se nepovažuje obsáhlé nebo dlouhodobé vypisování údajů katastru, zejména pokud by se tak dělo za výdělečným účelem.

Výpisy, opisy nebo kopie ve formě veřejných listin

Veřejné listiny se poskytují za správní poplatky (Sazebník úplat a správních poplatků), zpravidla na počkání nebo na základě písemné žádosti. Písemná žádost obsahuje:

 • jméno (název), adresu bydliště (sídlo) žadatele, název obce a katastrálního území, ve kterém se nemovitost nachází,
 • parcelní číslo nemovitosti, popisné číslo domu nebo evidenční číslo stavby,
 • označení části obce, pokud jsou domy číslovány ve více číselných řadách podle místních částí,
 • popř. rodné číslo nebo IČ, je-li žadatelem vlastník nemovitosti,
 • a další bližší údaje, pokud jsou mu známy (např. číslo listu vlastnictví, jména spoluvlastníků).

Kopie v listinné podobě,  výstupy vzniklé převedením písemností v listinné nebo elektronické podobě nebo ověřené duplikáty písemností v elektronické podobě ze sbírky listin

Údaje ze sbírky listin je možné získat ve formě prosté nebo ověřené kopie, a to pouze tehdy, pokud žadatel prokáže svou totožnost.

Prokázání totožnosti při osobním podání

V případech, kdy je žádost o poskytnutí přehledu vlastnictví nebo údajů ze sbírky listin podána osobně na katastrálním úřadě, bude proto katastrální úřad po žadateli požadovat, aby předložil doklad totožnosti.

Prokázání totožnosti při jiném než osobním podání

V případech, kdy žádost není podána osobně nebo prostřednictvím datové schránky, bude katastrální úřad totožnost žadatele považovat za zjištěnou, pokud žádost bude opatřena:

 • úředně ověřeným podpisem žadatele, jde-li o fyzickou osobu,
 • opatřena uznávaným elektronickým podpisem žadatele založeným na kvalifikovaném certifikátu obsahujícím údaj, který umožňuje jednoznačnou identifikaci podepisující osoby, je-li žadatelem fyzická osoba,
 • úředně ověřeným podpisem fyzické osoby, která jedná za žadatele, jde-li o právnickou osobu; to neplatí v případě, kdy je výsledek úkonu zasílán na adresu jejího sídla uvedenou v obchodním rejstříku nebo v seznamu vedeném Notářskou komorou či Českou advokátní komorou (v takovém případě stačí podpis neověřený),
 • otiskem úředního razítka a  podpisem oprávněné úřední osoby, jde-li o orgán veřejné moci nebo organizační složku státu.

Výpisy, opisy nebo kopie, které nemají povahu veřejných listin

Z katastru lze poskytovat i další údaje, zejména ve formě

 • reprografických kopií z částí katastrálního operátu, které nejsou vedeny v elektronické podobě,
 • tiskových výpisů z Informačního systému katastru nemovitostí. V této formě se poskytuje mj. přehled vlastnictví pro konkrétního vlastníka, který lze získat pouze tehdy, prokáže-li žadatel svou totožnost. (prokázání totožnosti viz. odst. Kopie ze sbírky listin).

Některé zvláštnosti při poskytování údajů

Katastrální úřady poskytují údaje také z pozemkových knih. Tyto dokumenty nejsou součástí katastru a nejsou veřejně přístupné. Není možné do nich nahlížet a pořizovat si z nich opisy, výpisy a kopie. Na žádost z nich katastrální úřad vyhotoví výpis, opis nebo kopii za správní poplatek (Sazebník úplat a správních poplatků).

Z operátů dřívějších pozemkových evidencí se poskytují výpisy, opisy a kopie pouze v případech, pokud to dovoluje jejich technický stav.

Údaje zjednodušené evidence parcel se považují za součást katastrálního operátu. Jedná se o evidenci zemědělských a lesních pozemků, která se  vede pouze v souboru popisných informací katastru s využitím jejich geometrického a polohového určení a popisných informací obsažených v operátech bývalého pozemkového katastru a v navazujících operátech přídělového a scelovacího řízení.

Úplný výčet výpisů, opisů a kopií poskytovaných katastrálními úřady najdete v Sazebníku úplat a správních poplatků.

Návrat na hlavní stránku Poskytování údajů z KN.

Datum poslední aktualizace: 16.09.2021

Aktuality

21.05.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Krnov a Katastrálního pracoviště Bruntál.
 

21.05.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.

15.05.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2024) je k dispozici ke stažení.
 

14.05.2024
Český úřad zeměměřický a katastrální obdržel v kategorii Atlasy, soubory a edice map ocenění MAPA ROKU 2023 za Základní topografické mapy České republiky.

02.05.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

25.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.