Účtování výstupů z katastru nemovitostí poskytovaných dálkovým přístupem a webovými službami dálkového přístupu

(podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 358/2013 Sb., v platném znění)

Položka Specifikace Měrná jednotka (MJ) Úplata za MJ
4001 Výpis z katastru nemovitostí *) formát A4 50 Kč
4002 Informace o parcelách *) formát A4 50 Kč
4003 Informace o stavbách *) formát A4 50 Kč
4004 Informace o bytech a nebytových prostorech (jednotkách) *) formát A4 50 Kč
4005 Informace o právech stavby formát A4 50 Kč
4006 Informace o průběhu řízení *) formát A4 50 Kč
4007 Evidence práv pro osobu formát A4 50 Kč
4008 Přehled vlastnictví formát A4 50 Kč
4009 Kopie katastrální mapy *) formát A4 50 Kč
4010 Seznam parcel katastru nemovitostí formát A4 50 Kč
4011 Seznam parcel evidovaných zjednodušeným způsobem formát A4 50 Kč
4012 Seznam budov s čísly popisnými a evidenčními formát A4 50 Kč
4013 Seznam vodních děl formát A4 50 Kč
4018 Seznam bodů bodového pole formát A4 50 Kč
4019 Geodetické údaje o bodech PPBP formát A4 50 Kč
4020 Ověřený výstup nebo duplikát listiny ze sbírky listin katastru formát A4 10 Kč
4021 Údaje o dosažených cenách nemovitostí podle nemovitostí formát A4 50 Kč
4022 Údaje o dosažených cenách nemovitostí podle řízení formát A4 50 Kč

Poznámka:

 • Výstupy označené *) je možné získat jak prostřednictvím DP, tak i WSDP
 
 • Úplata je stanovena za každý i započatý formát A4 výstupní sestavy ve formátu PDF nebo jemu obsahově odpovídající část výstupní sestavy ve formátu HTML.
 • Maximální výše úplaty podle položky 4001 činí 1000 Kč.
 • Maximální výše úplaty podle položky 4020 činí 300 Kč.
 • Orientační mapa parcel a zobrazení katastrální mapy se dálkovým přístupem poskytuje bezúplatně.
 • Je-li zároveň s výstupem ve formátu PDF nebo HTML požadován tentýž výstup ve formátu XML podle přílohy č. 5 a umožňuje-li informační systém katastru nemovitostí vytvořit tyto výstupy současně, úplata se jeho přidáním nezvyšuje.
 • PDF se rozumí formát Portable Document Format.
 • HTML se rozumí formát HyperText Markup Language.
 • PPBP se rozumí Podrobné polohové bodové pole.
 

Dálkový přístup k údajům katastru (webové služby)
s výstupy ve formátu XML (§ 11 a § 12)

(podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 358/2013 Sb., v platném znění)

Položka Specifikace Měrná jednotka (MJ) Úplata za MJ
5001 Výpis z katastru nemovitostí list vlastnictví 100 Kč
5002 Informace o parcelách parcela 10 Kč
5003 Informace o stavbách stavba 10 Kč
5004 Informace o bytech a nebytových prostorech (jednotkách) jednotka 10 Kč
5005 Informace o právech stavby právo stavby 10 Kč
5006 Informace o průběhu řízení výstup 50 Kč
5007 Evidence práv pro osobu výstup 50 Kč
5008 Přehled vlastnictví výstup 50 Kč
5009 Seznam souřadnic definičních bodů bod 1 Kč
5010 Údaje o dosažených cenách nemovitostí podle nemovitostí výstup 50 Kč
5011 Údaje o dosažených cenách nemovitostí podle řízení výstup 50 Kč
5012 Údaje o dosažených cenách nemovitostí podle katastrálního území za jeden kalendářní měsíc výstup 5 Kč

Poznámka:

 • XML se rozumí formát Extensible Markup Language.
 • Výstupem podle položek 5006 až 5008 a 5011 se rozumí údaje z informačního systému týkající se jedné osoby nebo jednoho řízení. Výstupem podle položky 5010 se rozumí údaje z informačního systému týkající se nemovitostí stejného typu v maximálním rozsahu 200 nemovitostí. Výstupem podle položky 5012 se rozumí údaje z informačního systému týkající se nemovitostí evidovaných v jednom katastrálním území za jeden kalendářní měsíc.
 • Přehledem vlastnictví se rozumí tiskový výstup vytvořený pro zadanou osobu v rámci územní jednotky, jehož obsahem je výčet katastrálních území s uvedením čísel listů vlastnictví, na kterých má zadaná osoba zapsáno vlastnické nebo jiné věcné právo, případně, že k zadané osobě v katastru žádné takové právo evidováno není.
 • Jednotkou se rozumí jednotka vymezená podle občanského zákoníku nebo jednotka vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb.
 • Orientační mapa parcel a zobrazení katastrální mapy se dálkovým přístupem poskytuje bezúplatně.
 • Webová služba, jejímž obsahem jsou údaje o osobách evidovaných v katastru, se poskytuje pouze jako doplněk k údajům katastru v elektronické podobě poskytnutým podle § 15 odst. 2.
 • Současně s položkami 5001 až 5012 jsou poskytovány podpůrné vyhledávací funkce pro webové služby dálkového přístupu k údajům katastru.
 • Je-li zároveň s výstupem ve formátu PDF nebo HTML požadován tentýž výstup ve formátu XML podle přílohy č. 5 a umožňuje-li informační systém katastru nemovitostí vytvořit tyto výstupy současně, úplata se jeho přidáním nezvyšuje.

Důležité upozornění:

Úplata je stanovena za každý i započatý formát A4 výstupní sestavy ve formátu PDF nebo jemu obsahově odpovídající část výstupní sestavy ve formátu HTML Celková částka, která bude účtována za konkrétně požadovaný výstup, je uvedena u sestavy po jejím vytvoření a zapsání do seznamu sestav uživatele. Zaúčtování je však provedeno teprve v okamžiku, kdy uživatel potvrdí souhlas se zaúčtováním, který je podmínkou otevření sestavy. Výstupní sestava je zaúčtována bez rozdílu, zda je pouze prohlížena na obrazovce, stažena na lokální disk uživatele nebo též vytištěna. Zaúčtování je provedeno pouze při prvním otevření sestavy.

Při zobrazování map je účtováno zobrazení každého vybraného prostoru výřezu katastrální mapy, kterému předchází dialogové okno souhlasu se zaúčtováním. Zobrazení přehledových map účtováno není.Datum poslední aktualizace: 04.02.2019