k.ú.: 686425 - Lochkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 87 1336176
zahrada skleník-pařeniš. 1 5
zahrada 244 155049
ovoc. sad 4 25705
travní p. 19 90866
lesní poz 18 468603
vodní pl. nádrž přírodní 1 1036
vodní pl. nádrž umělá 2 1778
vodní pl. tok přirozený 6 4046
vodní pl. zamokřená pl. 1 2838
zast. pl. zbořeniště 2 1955
zast. pl. 308 67329
ostat.pl. dálnice 21 89635
ostat.pl. jiná plocha 215 76757
ostat.pl. manipulační pl. 7 13090
ostat.pl. neplodná půda 15 13628
ostat.pl. ostat.komunikace 132 170946
ostat.pl. silnice 21 39625
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 16573
ostat.pl. zeleň 43 140587
Celkem KN 1148 2716227
Par. DKM 1148 2716227
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 212
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obchod 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 305
byt.z. ateliér 8
byt.z. byt 86
byt.z. garáž 2
obč.z. byt 15
obč.z. garáž 1
Celkem JED 112
LV 427
spoluvlastník 751

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 08.09.2009 1:1000 08.09.2009 *) komplexní pozemková úprava
DKM 1:1000 16.10.2008 část
THM-G 1:1000 01.01.1985 29.09.2009
S-SK GS 1:2880 1840 31.12.1984


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 19.06.2024 12:44

Aktuality

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.