Document Management System ČÚZK v návaznosti na zavedení elektronické konverze dokumentů a datové schránky

ESS – základní informace z IS Benefit

Projekt „Document management System ČÚZK v návaznosti na zavedení elektronické konverze dokumentů a datové schránky“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Základní charakteristiky projektu

Prioritní osa: CZ.1.06 Integrovaný operační program
Operační program: 6.1a Modernizace veřejné správy – Cíl Konveregence
Oblast podpory: 6.1.1.1a Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Výzva: 07 Výzva pro oblast podpory 1a a 1b – Modernizace veřejné správy 
Číslo projektu v BENEFIT 7: CZ.1.06/1.1.00/07.06381
Číslo akce EDS/SMVS: 146V011000109
Termín realizace akce: 1. 10. 2010 – 31. 12. 2014
Předmět projektu: Hlavním cílem projektu je zavedení jednotného systému práce s dokumenty v elektronické podobě, včetně archivace digitálních dokumentů v rámci resortu ČÚZK a poskytování této funkce ostatním informačním systémům. DMS rozšíří funkcionalitu stávajících projektů ISKN a RUIAN o možnost přístupu k digitálnímu obrazu dokumentu a práce s ním a zavede agendu, která se bude zabývat interními dokumenty organizace. Pro všechny typy spravovaných dokumentů zajistí DMS jejich bezpečné uložení a archivaci, případně též skartaci. Součástí systému bude digitalizace vstupních dokumentů s použitím údajů ze vstupních papírových předloh. Mezi hlavní přínosy patří i významné zrychlení vyřizování řízení v rámci katastru nemovitostí, zefektivnění práce s dokumenty, snížení rizika korupčního jednání a možnost přerozdělení pracovní zátěže s vyřizováním řízení mezi jednotlivá katastrální pracoviště.

Právní akt

„Dopis ředitele odboru strukturálních fondů a podmínky k dopisu“
(č.j.: MV-14427-12/OSF-2010 ze dne 28. 6. 2010)

Veřejné zakázky v rámci projektu

1. Zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce na výběr implementátora DMS ČÚZK

Termín zahájení zadávacího řízení: 12. 01. 2011
Číslo jednací: ČÚZK 313/2011-24
Vybraný dodavatel: ITBR, s.r.o.
Podpis smlouvy: 15. 02. 2011
Podrobnější popis: Předmětem plnění VZ je vypracování a předání zadávací dokumentace k VZ na výběr implementátora DMS.

2. Výběr implementátora DMS ČÚZK

Termín zahájení zadávacího řízení: 14. 02. 2011
Číslo jednací: ČÚZK-00618/2014-24
Vybraný dodavatel: CCA Group a.s.
Podpis smlouvy: 13. 01. 2014
Podrobnější popis: Předmětem plnění VZ je implementace Document Management Systému ČUZK v rozsahu provedení analýzy, dodávky HW pro produkční a záložní pracoviště, dodávky licencí potřebného SW, konfigurace a implementace DMS do prostředí resortu pro všechna resortní pracoviště, testování, vytvoření dokumentace a provedení školení.

3. Skenovací pracoviště

Termín zahájení zadávacího řízení: 14. 02. 2011
Číslo jednací: ČÚZK-16630/2013-24
Vybraný dodavatel: Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.
Podpis smlouvy: 22. 08. 2013
Podrobnější popis: Předmětem plnění VZ je dodávka skenovacích pracovišť pro všechna resortní pracoviště v rozsahu 167 skenerů A4, 129 skenerů A3, 15 skenerů A0, jednoho velkoformátového stolního skeneru a akcelerátorů síťového provozu pro 12 lokalit a centrum, zapojení všech zařízení, dodávka skenovacího SW, dodávka dokumentace a provedení školení. Zakázka byla realizována do 10. 12. 2013.

4. Služby administrátora EU fondů a projektový dohled k projektu DMS ČÚZK

Termín zahájení zadávacího řízení: 14. 02. 2011
Číslo jednací: ČÚZK-1812/2011-24
Vybraný dodavatel: Eurovision, a.s.
Podpis smlouvy: 29. 03. 2011
Podrobnější popis: Předmětem plnění VZ je poskytování služeb administrátora projektu EU fondů a projektový dohled nad realizací projektu DMS ČÚZK.

5. Publicita projektu

Termín zahájení zadávacího řízení: 27. 3. 2012
Číslo jednací: ČÚZK-05469/2012-24
Vybraný dodavatel: Česká produkční, s.r.o.
Podpis smlouvy: 12. 6. 2012
Podrobnější popis: Předmětem této Smlouvy je zajištění publicity projektu DMS ČÚZK, včetně např. zajištění propagace projektu formou prezentace a účasti na konferencích, tvorby informačních videoklipů, pořízení drobných propagačních předmětů, banneru, informačních tabule a pamětní desky apod.

Aktuality

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.

10.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vedoucí oddělení řízení projektů, informatiky a koncepcí.

04.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce ISKN.

27.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.