Permanentní stanice

Permanentní stanicí se podle § 1 odst. 3 písm. d) vyhl. č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozumí: „soubor technických zařízení, který provádí souvislý záznam dat ze signálů globálních navigačních družicových systémů a umožňuje poskytovat tato data nebo případné další služby a výstupy, které z těchto dat vycházejí, jednotlivým uživatelům“. Na území České republiky se nachází celá řada permanentních stanic, které jsou provozovány různými subjekty. Data z těchto stanic mohou být využita i pro zeměměřické činnosti pro účely katastru nemovitostí. Kvalita služeb a výstupů a především určení souřadnic v systému ETRS89 jednotlivých permanentních stanic je různá, z toho důvodu je potřebné při jejich využití při výkonu zeměměřických činností pro potřeby katastru nemovitostí postupovat v souladu s ustanovením bodu 9.10 písm. c) přílohy k vyhl. č. 31/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stanice GNSS v ČR

Přehled s některými permanentními stanicemi na území ČR – stav k 10. 9. 2009

 

Kampaň CZECH

Z důvodu možnosti vzniku nehomogenit v souřadnicích ETRS89, které vznikají, pokud nejsou souřadnice permanentních stanic určeny jednotným postupem, ČÚZK pověřil VÚGTK, v. v. i., vypracováním „Metodiky pro ověření polohy a monitoring kvality dat a polohy permanentních stanic GNSS sloužících k určování polohy technologií GNSS v závazných referenčních souřadnicových systémech“. Výstupy z ověření podle této metodiky jsou:
  1. homogenní soubor souřadnic jednotlivých permanentních stanic v systému ETRS89,
  2. časové řady souřadnic jednotlivých permanentních stanic.
V případě využití služeb a výstupů z permanentní stanice, jejíž souřadnice v ETRS89 jsou určeny a sledovány podle metodiky, je zaručeno, že připojení do systému ETRS89 je v souladu (je dostatečně homogenní) s realizací systému ETRS89 na území státu a výsledek zeměměřických činností není zatížen chybou z nesprávného určení souřadnic permanentní stanice ani chybou z nestability jejích souřadnic z důvodu pohybu stanice nebo chybou z přechodného výkyvu fyzikálních vlivů, které na GNSS působí.
VÚGTK, v.v.i. realizuje projekt „Kampaň CZECH“, v rámci kterého je podle uvedené metodiky prováděn monitoring vybraných permanentních stanic GNSS a zpracovávána a vyhodnocována jimi poskytovaná data. Tento projekt je založen na dobrovolnosti a je otevřený pro všechny provozovatele permanentních stanic GNSS.

Zapojení do projektu

K účasti na projektu je možné se přihlásit prostřednictvím přihlášky, která je k dispozici na stránkách resortních formulářů. Přihlášku je třeba zaslat ČÚZK.
Monitoring stanic je komplexní a probíhá na dvou úrovních. Základní úroveň zahrnuje jednotné určení souřadnic permanentní stanice v systému ETRS89 a vytváření jejich časové řady denní spolehlivosti a je pro účastníky Kampaně CZECH povinná. Nadstavbová úroveň zahrnuje celou řadu dalších činností a výstupů (např. sledování kvality dat, výpočet zpřesněných souřadnic pro určité období, generování časových řad s mm přesností). Tato úroveň není pro účastníky Kampaně CZECH povinná a její rozsah je možné dohodnout pro každou permanentní stanici.

Datum poslední aktualizace: 25.05.2020

Aktuality

09.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada -  Agenda VZ a smluv.

08.04.2024
Zveřejněny statistické údaje  za 1. čtvrtletí roku 2024 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

22.03.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou a Katastrálního pracoviště Velké Meziříči.

13.03.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2024) je k dispozici ke stažení.

07.03.2024
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2023.

27.02.2024
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2024".