Zásady pro využití programů etrf00-jtsk_v1012,
etrf00-jtsk_v1203 a etrf00-jtsk_v1801 pro transformaci výsledků měřických činností pro potřeby
katastru nemovitostí ČR

Program etrf00-jtsk_v1012

Program byl vyvinut VÚGTK, v. v. i. a je možné ho použít pouze k transformaci z/do systému ETRS89 v rámci ETRF2000. Jeho důsledným používáním se předejde vzniku nehomogenit výsledků zeměměřických činností, které při transformaci mezi souřadnicovými systémy vznikají v důsledku volby různých konfigurací identických bodů.

Program využívá souřadnicového systému s pracovním označením S-JTSK/05, pro který platí, že mezi ním a souřadnicovým systémem ETRS89 v rámci ETRS2000 existuje matematický vztah. Pro přechod mezi S-JTSK/05 a S-JTSK byly VÚGTK, v. v. i., za výrazné podpory Zeměměřického úřadu, definovány převodní (transformační) tabulky. Transformace mezi ETRS89 v rámci ETRF2000 a S-JTSK je pak dána matematickým vztahem (vzorcem) mezi ETRS89 v rámci ETRF2000 a S-JTSK/05 a „dotransformací“ z S-JTSK/05 do S-JTSK pomocí interpolace v převodních tabulkách.

Jedná se tedy o transformaci pomocí zpřesněné globální transformace. Zpřesnění bylo dosaženo na základě hodnot určených na přibližně 45 tis. trigonometrických a zhušťovacích bodech z nového zpracování dat získaných Zeměměřickým úřadem a katastrálními úřady v rámci sítě DOPNUL, trigonometrických bodů výběrové údržby a zhušťovacích bodů z projektu Zhuštění bodového pole (1996–2006) a z projektů Zhuštění bodů se souřadnicemi ETRS89 na území ČR (2008) a Zhuštění bodů se souřadnicemi ETRS89 v oblasti hl. m. Prahy (2009).

Vzhledem ke skutečnosti, že hodnoty pro interpolaci jsou tabelovány v pravidelné síti 2,0 x 2,0 km, je s dostatečnou spolehlivostí dosaženo efektu transformace pomocí lokálně určených transformačních parametrů včetně hladkého průběhu jejich změn (návaznosti mezi různými lokalitami).

Přesnost transformace je dána charakteristikou: mxy = 0,025 m (mp = 0,035 m) vyjma TL 0602, 0806, 0915, 1625, 1917, 1918, 2416, 2421, 2518, 2709, 2714, 2811, 3601, 3721, 3725, 4219, 4509 a 8025, ve kterých mají odchylky po transformaci velmi nehomogenní průběh a charakteristika přesnosti mxy nabývá hodnot v rozmezí: 0,025 až 0,057 m (mp 0,035 až 0,080 m). Program je tedy možné využít pro transformaci podrobných bodů na celém území ČR, pro práce, pro které je požadována přesnost odpovídající PPBP, není možné ve výše uvedených TL program použít bez toho, aniž by byla provedena vhodná kontrolní měření a z jejich výsledků bylo dovozeno, s jakou celkovou přesností bylo dosaženo výsledku zeměměřické činnosti. V těchto TL se doporučuje pro transformaci využít postup s volbou identických bodů a výpočtem místních transformačních parametrů pomocí jiného pro tento účel schváleného transformačního programu.

Program je možné použít pouze za předpokladu dodržení podmínek:

  1. Nejsou jím zpracovávána data získaná měřením GNSS před 2. 1. 2011 nebo po 31. 12. 2012.
  2. Měření bylo s požadovanou přesností spolehlivě připojeno do souřadnicového systému ETRS89 v rámci ETRF2000.
  3. Při výpočtech bylo postupováno v souladu s tímto návodem a nebyly provedeny žádné uživatelské zásahy do datových sad (souborů), se kterými program pracuje.

Připojení do ETRS89 v rámci ETRF2000 musí být provedeno v souladu s ustanoveními bodu 9.10 přílohy k  vyhlášce č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pro práce, pro které je požadována přesnost podrobných bodů, je postačující, aby souřadnice připojovacích bodů v systému ETRS89 v rámci ETRF2000 byly získány z jejich souřadnic v systému S-JTSK transformací pomocí tohoto programu.

Program etrf00-jtsk_v1203

Program je v podstatě zpřesněnou novější verzí programu etrf00-jtsk_v1012. Zpřesnění bylo dosaženo zahrnutím výsledků dalších potřebných měření provedených v r. 2011. Při zachování stejného matematického postupu bylo dosaženo nových hodnot převodních tabulek, především v 18 TL, v nichž bylo využití programu etrf00-jtsk_v1012 omezeno na určování podrobných bodů. Oba programy se tak liší pouze v hodnotách uvedených v souboru převodních tabulek a pro přechod na zpřesněnou novější verzi je postačující provést jednoduchou záměnu těchto souborů.
Přesnost transformace je dána charakteristikou: mxy = 0,025 m (mp = 0,035 m). Program je možné použít pouze za předpokladu dodržení podmínek:

  1. Nejsou jím zpracovávána data získaná měřením GNSS před 1. 7. 2012 nebo po 30. 6. 2018.
  2. Měření bylo s požadovanou přesností spolehlivě připojeno do souřadnicového systému ETRS89 v rámci ETRF2000.
  3. Při výpočtech bylo postupováno v souladu s tímto návodem a nebyly provedeny žádné uživatelské zásahy do datových sad (souborů), se kterými program pracuje.
  4. Nově určované body se nenacházejí v území vymezeném v S-JTSK souřadnicemi:  Y = 516 až 519 km a X = 1145 až 1150 km.

Připojení do ETRS89 v rámci ETRF2000 musí být provedeno v souladu s ustanoveními bodu 9.10 přílohy k vyhlášce č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pro práce, pro které je požadována přesnost podrobných bodů, je postačující, aby souřadnice připojovacích bodů v systému ETRS89 v rámci ETRF2000 byly získány z jejich souřadnic v systému S-JTSK transformací pomocí tohoto programu.

Ve verzi 1202 převodních tabulek, které program etrf00-jtsk_v1203 používá, byla zjištěna chyba v hodnotách v jejich uzlu Y = 518 km; X = 1148 km. Hodnota chyby v uvedeném uzlu činí 0,5 m. Nesprávné hodnoty v uzlu 518;1148 km ve verzi 1202 tabulek se projevují pouze v jeho nejbližším okolí. To umožnilo zvolit řešení, které působení nesprávných hodnot v uzlu 518;1148 km spolehlivě eliminuje a nevyvolalo akutní potřebu nové verze převodních tabulek a tím ani změn ve schválených transformačních programech. S účinností od 1.7.2014 je tedy použití verze 1202 pro určování bodů PPBP a podrobných bodů vyloučeno v území JV od Bystřice pod Hostýnem vymezeném souřadnicemi:  Y = 516 až 519 km a X = 1145 až 1150 km. (Na zbývajícím území republiky je možné verzi 1202 i nadále využívat bez jakýchkoli dalších opatření.)
Při práci ve vyloučeném území je nutné transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK řešit pomocí určení místních transformačních parametrů, nebo zpřesněnou globální transformaci provést využitím Síťové transformační služby na Geoportálu ČÚZK, aplikace Transformace souřadnic.

Program etrf00-jtsk_v1801

Program je novější verzí programu etrf00-jtsk_v1203 (a také etrf00-jtsk_v1012). Upřesnění bylo dosaženo zahrnutím výsledků dalších měření provedených na TB v letech 2008 až 2017 a mírnou úpravou matematického postupu pro výpočet hodnot převodních tabulek. Program se tak liší pouze v hodnotách uvedených v souboru převodních tabulek a jejich rozsahem extrapolace vně území ČR.
Přesnost transformace je dána charakteristikou: mxy = 0,028 m (mp = 0,036 m). Program je možné použít pouze za předpokladu dodržení podmínek:

  1. Nejsou jím zpracovávána data získaná měřením GNSS před 1. 1. 2018.
  2. Měření bylo s požadovanou přesností spolehlivě připojeno do souřadnicového systému ETRS89 v rámci ETRF2000.
  3. Při výpočtech bylo postupováno v souladu s tímto návodem a nebyly provedeny žádné uživatelské zásahy do datových sad (souborů), se kterými program pracuje.

Připojení do ETRS89 v rámci ETRF2000 musí být provedeno v souladu s ustanoveními bodu 9.10 přílohy k vyhlášce č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pro práce, pro které je požadována přesnost podrobných bodů, je postačující, aby souřadnice připojovacích bodů v systému ETRS89 v rámci ETRF2000 byly získány z jejich souřadnic v systému S-JTSK transformací pomocí tohoto programu.

Nová realizace ETRS89 v ČR

Ke stažení

Název souboru Formát Možnost využití pro data
Metodika převodu PDF  
table_yx_3_v1005.dat DAT získaná měřením v období 2. 1. 2011 – 31. 12. 2012
table_yx_3_v1202.dat DAT získaná měřením v období 1. 7. 2012 - 30. 6. 2018
table_yx_3_v1710.dat DAT získaná měřením v období  od 1. 1. 2018
CR-2005_v1005.dat DAT  

Pozn.: Pokud je využitím těchto souborů a informací, které obsahují, vytvořen vlastní transformační program, musí být pro využití pro potřeby katastru nemovitostí schválen Úřadem (viz bod 9.11 přílohy k vyhlášce č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů).Datum poslední aktualizace: 01.06.2020

Aktuality

09.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada -  Agenda VZ a smluv.

08.04.2024
Zveřejněny statistické údaje  za 1. čtvrtletí roku 2024 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

22.03.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou a Katastrálního pracoviště Velké Meziříči.

13.03.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2024) je k dispozici ke stažení.

07.03.2024
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2023.

27.02.2024
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2024".