Informace podle článku 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“)

Pokud vystupujete jako účastník vkladového řízení nebo jiného postupu, který se eviduje v protokolech o řízení podle § 61 odst. 1 písm. b) katastrální vyhlášky (např. žádáte o opravu chyby nebo zápis poznámky), zpracováváme o Vás tyto osobní údaje:

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Jméno a příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, identifikátor datové schránky, případně také adresa pro doručování a kontaktní údaje, zejména eMail a telefonní číslo.

Účel zpracování

Vedení správních řízení nebo jiných zákonem stanovených postupů při správě katastru (dále jen „vedení řízení“).

Právní základ pro zpracování

Zpracování je nezbytné pro splnění našich právních povinností (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení) vyplývajících zejména z katastrálního zákona a správního řádu. Při vedení vkladových řízení jsou tyto údaje zpracovávány na základě § 14 odst. 1 písm. b), § 15 odst. 3 a § 16 odst. 1 katastrálního zákona. V případě vedení jiných řízení vychází jejich zpracování z § 37 odst. 2 správního řádu. Údaj o datové schránce a doručovací adrese, případně také eMailové adrese, pokud na ni má být podle žádosti účastníka řízení doručováno, je zpracováván na základě § 19 správního řádu.

Zdroj, ze kterého údaje pocházejí

Tyto údaje pocházejí z podání a listin, podle kterých jsou do katastru prováděny zápisy.

Plánovaná doba zpracování

V souladu s platným Spisovým řádem katastrálních úřadu jsou tyto údaje uchovány po dobu 7 let.

Příjemci údajů

Podle § 9 katastrálního zákona má každý právo nahlédnout do přehledu doručených návrhů nebo listin. 

Předání údajů do třetích zemí

Tyto údaje mohou být v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. g) GDPR předány do třetích zemí za stejných podmínek jako v předchozím odstavci.

Správce údajů

Správcem osobních údajů zapsaných v protokolech o řízení je Český úřad zeměměřický a katastrální (kontaktní údaje ČÚZK), zpracovateli těchto údajů jsou katastrální úřady.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro všechny úřady působící v resortu katastru a zeměměřictví byl jmenován společný pověřenec (kontaktní údaje pověřenec).

Poučení

Máte právo požádat o vydání potvrzení o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány včetně dalších souvisejících informací podle článku 15 nařízení.
 
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Datum poslední aktualizace: 20.06.2018