Základní informace o Službě sledování změn

Komu se služba poskytuje
Službu sledování změn údajů o nemovitostech poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální podle § 55 odst. 6 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění, osobám, které mají věcné právo k dotčeným nemovitostem nebo účastníkům řízení o takovém právu. Žádost o zřízení služby tak může podat osoba v katastru zapsaná jako:
 • vlastník,
 • zástavní nebo podzástavní věřitel,
 • oprávněný z věcného břemene,
 • oprávněný z předkupního práva ujednaného jako věcné právo, nebo
 • oprávněný z práva zpětné koupě, oprávněný z práva lepšího kupce, nájemce nebo pachtýř nebo účastník řízení o takovém právu.
Jak služba funguje
Služba bude uživatele automaticky informovat o tom, že došlo u sledované nemovitosti ke změně v katastru nemovitostí (stavba, která je součástí pozemku není samostatně sledovanou nemovitostí).
Změnou se rozumí:
 • vyznačení upozornění, že právní vztahy jsou dotčeny změnou (tj. zaplombování),
 • provedení vkladu,
 • provedení záznamu,
 • zápis poznámky.
Informace o změnách jsou zasílány dle žádosti uživatele jedním z distribučních kanálů (uživatel si vybere mezi datovou schránkou, e-mailem, SMS). SMS jsou zasílány pouze na mobilní telefon a pouze do zemí Evropské unie.

Jako další, nezávislou službu, je možné zřídit i odebírání událostí v XML formátu pomocí webové služby (web services). Tato varianta je vhodná pro osoby, které mají zapsáno věcné právo k velkému počtu nemovitostí - např. banky. Informace o řízeních, ve kterých je uživatel služby účastníkem lze odebírat pouze webovou službou.

Služba odesílá dva typy zpráv – provozní zprávy a vlastní zprávy služby sledování změn. Provozními zprávami jsou zprávy týkající se správy účtu (založení zákaznického účtu, výzva k úhradě služby, aktivace služby, změna hesla, změna kontaktů pro zasílání obou typů zpráv apod.) Zprávami služby sledování změn jsou zprávy informující o vlastní změně údajů na nemovitosti (v případě zvolení SMS jako distribučního kanálu jsou obsahem zprávy pouze spisová značka, pod kterou je věc vedena katastrálním úřadem a odkaz na internetovou aplikaci, ve které je uloženo úplné znění zprávy). Pro každý typ zpráv lze nastavit kontaktní údaje samostatně. Zprávy jsou odesílány nejpozději do 24 hodin po výskytu sledované události.

Zřízení služby
Fyzické osoby si mohou službu zřídit online bez nutnosti návštěvy katastrálního úřadu ověřením prostřednictvím Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci, právnické osoby pomocí ověření přístupu do datové schránky dané právnické osoby. V ostatních případech lze o zřízení služby zažádat osobně na kterémkoli katastrálním úřadu (žádosti o službu jsou vyřizovány na počkání). Služba se aktivuje zpravidla do 24 hodin po zaplacení úplaty. Žádost o zřízení lze zaslat také písemně na adresu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Vzor žádosti o zřízení Služby sledování změn je k dispozici na stránce formulářů.
Podmínkou zřízení služby je prokázání totožnosti. V případě, kdy je žádost podána
 • prostřednictvím internetové aplikace, se totožnost žadatele v případě fyzické osoby ověří prostřednictvím eIdentita.cz, v případě právnické osoby přes zadanou datovou schránku,
 • v listinné podobě osobně prostřednictvím katastrálního pracoviště, ověří totožnost katastrální pracoviště podle dokladu totožnosti,
 • v listinné podobě zasláním na adresu Úřadu, musí být žádost opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele.
Při zřízení služby je uživateli založen zákaznický účet, ve kterém jsou ukládány všechny zprávy, které uživateli byly zaslány na jím zvolený kontakt, a který je možno dále obsluhovat přes internetovou aplikaci dostupnou na adrese https://ozs.cuzk.cz bez nutnosti návštěvy katastrálního úřadu. Přihlašovací údaje k zákaznickému účtu jsou od 6.11.2020 vydávány pouze právnickým osobám nebo cizincům, kteří vlastní v ČR nemovitost anebo mají k nemovitosti zapsaný jiný právní vztah, fyzické osoby se přihlašují výhradně prostřednictvím identity občana. Pokud je žádost podána prostřednictvím internetové aplikace nebo je zaslána datovou schránkou, jsou přístupové údaje zaslány do datové schránky žadatele (týká se pouze právnických osob nebo cizinců). Je-li žádost podána v listinné podobě a jako kontakt pro zasílání provozních zpráv je v ní uveden e-mail nebo telefonní číslo pro SMS, jsou přístupové údaje žadateli zaslány na adresu místa trvalého pobytu (týká se pouze cizinců); při osobním podání prostřednictvím katastrálního úřadu jsou přístupové údaje předány žadateli osobně (týká se pouze právnických osob nebo cizinců).

Úplata za službuviz Sazebník úplat za Službu sledování změn.

Změny v nastavení služby
Změny kontaktních údajů, změna nebo obnova přístupového hesla, nastavení nebo změna fakturační adresy apod. lze provést přímo v internetové aplikaci služby bez nutnosti návštěvy katastrálního úřadu. Žádost o změnu lze podat také osobně na kterémkoli katastrálním úřadu nebo písemně na adresu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Vzor žádosti o změnu je totožný se vzorem žádosti o zřízení služby (Formuláře - Služba sledování změn).
I v tomto případě je podmínkou provedení změny prokázání totožnosti.

Podmínky užívání aplikace Služba sledování změn

Datum poslední aktualizace: 15.12.2021

Aktuality

09.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada -  Agenda VZ a smluv.

08.04.2024
Zveřejněny statistické údaje  za 1. čtvrtletí roku 2024 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

22.03.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou a Katastrálního pracoviště Velké Meziříči.

13.03.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2024) je k dispozici ke stažení.

07.03.2024
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2023.

27.02.2024
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2024".