Plénum Nemofora

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

Veřejná platforma (*zakládající členové)

Předsedkyně Nemofora                                             Ing. Veronika Nedvědová - ČLEN RADY
Účastník (organizace) Člen pléna
*Český úřad zeměměřický a katastrální Ing. Karel Štencel – předseda Veřejné platformy
místopředseda ČÚZK
ČLEN RADY
Český statistický úřad Ing. Zdeňka Udržalová
vedoucí oddělení statistických územních jednotek ČSÚ
*Ministerstvo financí Ing. Petr Polák
odd. oceňování majetku, MF odbor 16 - Cenová politika
*Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Vladimír Voldřich
odbor územního plánování
*Ministerstvo vnitra RNDr. Eva Kubátová
odb. rozvoje projektů a služeb eGovernment MV
ČLEN RADY
*Ministerstvo zemědělství  Ing. Martin Havlíček
ředitel odboru rozvoje a projektového řízení IT
*Svaz měst a obcí ČR Bc. Petr Gabriel
člen majetkové komise SMO
Ministerstvo životního prostředí  Mgr. Miroslav Havránek
ředitel CENIA
Asociace krajů ČR  Ing. Pavel Matějka
Krajský úřad Libereckého kraje
Ministerstv dopravy ČR Ing. Ondřej Šváb
vedoucí odd. kosmických technologií a aplikací

Profesní platforma (*zakládající členové)

Účastník (organizace) Člen pléna
*Česká asociace pro geoinformace Doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. – předseda Profesní platformy
místopředseda CAGI
ČLEN RADY
*Asociace realitních kanceláří ČR  JUDr. Miroslav Duda
pověřený zástupce (DUDA SVD, s.r.o.)
*Asociace certifikovaných odhadců, z.s. 
(dříve *Česká společnost certifikovaných odhadců majetku)
Mgr. David Smejkal
prezident ACERTO (A-Consult plus, s.r.o.)
 
*Masarykova univerzita Brno Prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
vedoucí Laboratoře geoinformatiky a kartografie, PřF MU
*Notářská komora ČR Mgr. Robert Procházka
pověřený zástupce
*Správci sítí východních Čech Ing. Petr Pavlík
pověřený zástupce (GasNet, s.r.o.)
Asociace podnikatelů v geomatice
(dříve Komora geodetů a kartografů)
Ing. Jiří Bradáč
pověřený zástupce (T-MAPY spol. s.r.o.)
Správci sítí středních Čech Ing. Zbyněk Businský
pověřený zástupce (ČEZ Distribuce, a.s. )
Západočeská univerzita v Plzni Doc. Ing. Václav Čada, CSc. 
Katedra geomatiky, Fakulta aplikovaných věd ZČU
ČLEN RADY
Svaz vlastníků půdy v ČR  Ing. Jaroslav Urban
člen předsednictva SVP ČR
Sdružení pro dopravní telematiku ČR Doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
pověřený zástupce (ČVUT - Fakulta dopravní)

Aktuality resort

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.

30.04.2020
Důležité upozornění!
S účinností od 4. května 2020 se úřední hodiny katastrálních pracovišť rozšiřují. Bližší informace o úředních hodinách konkrétního katastrálního pracoviště je možné získat na jeho internetových stránkách (stránky katastrálních úřadů).