Organizační struktura

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

Nemoforum bylo založeno zástupci zakládajících subjektů v říjnu 1999 jako účelové sdružení podle § 829-841 Občanského zákoníku podpisem Smlouvy o sdružení N E M O F O R U M. Nemoforum nemá právní subjektivitu a není způsobilé k právům a povinnostem. Účastníky Nemofora mohou být orgány veřejné správy, profesní svazy, komory či sdružení a vysoké školy, přičemž každý účastník jmenuje jednoho svého zástupce jako člena Pléna Nemofora. Členem sdružení se nemůže stát fyzická osoba či jednotlivá firma.

V únoru 2002 byl schválen Dodatek č. 5 ke Smlouvě o sdružení Nemoforum obsahující možnost navrhovat kandidáty na funkci předsedy Nemofora i z okruhu mimo účastnické instituce.

Plénum Nemofora je nejvyšším orgánem sdružení. Tvoří jej zástupci všech účastnických organizací a je rozděleno na dvě platformy:

  • Veřejná platforma - sdružuje organizace státní správy a místní samosprávy,
  • Profesní platforma - zahrnuje profesní asociace, svazy, komory, či sdružení a vysoké školy.
Plénum Nemofora má 21 členů (2016) a tvoří je 9 členů z institucí Veřejné platformy, 11 členů z organizací Profesní platformy a nezávislá předsedkyně. V době vzniku Nemofora mělo Plénum 13 členů. Plénum se schází k jednáním 2 až 3x ročně.

Výkonným orgánem je pětičlenná Rada Nemofora, která je volena ze zástupců Veřejné i Profesní platformy a je řízena předsedou Nemofora. Rada Nemofora se schází podle potřeby, přibližně 3 až 4x ročně.

Po založení Nemofora byly k hlavním tématickým okruhům ustaveny pracovní skupiny z odborníků delegovaných účastnickými organizacemi Nemofora.

Sekretariát Nemofora, zřízený při Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním, zajišťuje administrativní, organizační a propagační podporu činnosti sdružení.

Aktuality resort

09.11.2018
Dne 9. 11. 2018 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 256/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí ve znění pozdějších předpisů. Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. ledna 2019 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2020. Diferenční znění (pracovní pomůcka) ke stažení.

06.11.2018
Dne 31. října 2018 se konala v budově zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze konference „Historický vývoj zeměměřických činností ve veřejném zájmu a státních orgánů v civilní sféře (1918-2018)“. Prezentace a komentáře k prezentacím a publikace vydaná při této příležitosti jsou k dispozici ke stažení.

06.11.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Metodik bezpečnosti.