Organizační struktura

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

Nemoforum bylo založeno zástupci zakládajících subjektů v říjnu 1999 jako účelové sdružení podle § 829-841 Občanského zákoníku podpisem Smlouvy o sdružení N E M O F O R U M. Nemoforum nemá právní subjektivitu a není způsobilé k právům a povinnostem. Účastníky Nemofora mohou být orgány veřejné správy, profesní svazy, komory či sdružení a vysoké školy, přičemž každý účastník jmenuje jednoho svého zástupce jako člena Pléna Nemofora. Členem sdružení se nemůže stát fyzická osoba či jednotlivá firma.

V únoru 2002 byl schválen Dodatek č. 5 ke Smlouvě o sdružení Nemoforum obsahující možnost navrhovat kandidáty na funkci předsedy Nemofora i z okruhu mimo účastnické instituce.

Plénum Nemofora je nejvyšším orgánem sdružení. Tvoří jej zástupci všech účastnických organizací a je rozděleno na dvě platformy:

  • Veřejná platforma - sdružuje organizace státní správy a místní samosprávy,
  • Profesní platforma - zahrnuje profesní asociace, svazy, komory, či sdružení a vysoké školy.
Plénum Nemofora má 22 členů (2019) a tvoří je 10 členů z institucí Veřejné platformy, 11 členů z organizací Profesní platformy a nezávislá předsedkyně. V době vzniku Nemofora mělo Plénum 13 členů. Plénum se schází k jednáním obvykle dvakrát ročně.

Výkonným orgánem je pětičlenná Rada Nemofora, která je volena ze zástupců Veřejné i Profesní platformy a je řízena předsedou Nemofora. Rada Nemofora se schází podle potřeby, přibližně 3 až 4x ročně.

Po založení Nemofora byly k hlavním tématickým okruhům ustaveny pracovní skupiny z odborníků delegovaných účastnickými organizacemi Nemofora.

Sekretariát Nemofora, zřízený při Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním, zajišťuje administrativní, organizační a propagační podporu činnosti sdružení.

Datum poslední aktualizace: 13.11.2019

Aktuality resort

20.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Liberec a Katastrálního pracoviště Semily

16.02.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2024) je k dispozici ke stažení.

12.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky  Katastrálního pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Katastrálního pracoviště NáchodKatastrálního pracoviště Vsetín a Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.