Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

Aktuální stav vedení ÚÚP v RÚIAN

V RÚIAN jsou aktuálně zavedeny následující ÚÚP: 
  • Volební okrsky (editor: příslušný obecní úřad) zavedené již v roce 2014 podle zákona č. 222/2012 Sb., kterým se mění volební zákony.
  • Dobývací prostory (editor: Český báňský úřad) zavedené 1. 4. 2022 podle zákona č. 88/2021 Sb., kterým byl novelizován horní zákon. 
  • Chráněná ložisková území (editor: Ministerstvo životního prostředí) zavedené 30. 11. 2022 podle zákona č. 88/2021 Sb., kterým byl novelizován horní zákon.
  • Značky bodů základních bodových políochranná pásma značek bodů základních bodových polí (editor: Zeměměřický úřad) zavedené 30. 6. 2023 podle zákona č. 88/2023 Sb., kterým byl novelizován zeměměřický zákon. 

Dalšími legislativně schválenými ÚÚP jsou:
  • Bonitované půdně ekologické jednotky (editor: Státní pozemkový úřad) zavedené v rámci zákona č. 229/2019 Sb., kterým byl novelizován zákon o Státním pozemkovém úřadu (zápis prvků do RÚIAN nejpozději do 1. 6. 2024).
  • Prvky ochrany přírody a krajiny (editor: Agentura ochrany přírody a krajiny) zavedené v rámci zákona č. 364/2021 Sb., kterým byl novelizován zákon o ochraně přírody a krajiny (zápis prvků do RÚIAN nejpozději do 1. 3. 2025).

Zavedení dalších ÚÚP je momentálně navrženo v právních předpisech:
  • Chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry (editor: Ministerstvo životního prostředí) navrženy v rámci novely zákona č. 44/1988 Sb., zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). 
  • Senátní volební obvody (editor: ČÚZK podle podkladů Ministerstva vnitra) v rámci změn souvisejících se zákonem o správě voleb. 
  • Památkové ochrany (Památkové rezervace, památkové zóny a ochranná pásma, editor: Národní památkový ústav) navrženy v rámci novely zákona o státní památkové péči ve sněmovním tisku č. 345 a 595 
  • Lázeňské ochrany (přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodní minerální vody, ochranné pásmo I. stupně a vnitřní území lázeňského místa, editor: český inspektorát lázní a zřídel) navrženy v rámci novely zákona č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon 

Datum poslední aktualizace: 11.07.2023