Výměnný formát katastru

Žádost o výdej dat ve výměnném formátu na KÚ (KP) ve formátu RTF

Jednorázová žádost o výdej dat z katastru nemovitostí v elektronické podobě určená příslušnému katastrálnímu úřadu (katastrálnímu pracovišti).
Formát formát souboru RTF RTF Velikost 198 kB Aktualizace 15.04.2019 Formulář dostupný také ve formátu Žádost o výdej dat ve výměnném formátu na KÚ (KP) ve formátu PDF PDF

Žádost o výdej dat ve výměnném formátu na ČÚZK ve formátu PDF

Jednorázová žádost o výdej dat z katastru nemovitostí v elektronické podobě určená Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu.
 
Poskytování údajů KN v elektronické podobě za účelem získání akademického titulu
Pro účely zpracování bakalářské, diplomové nebo jiné práce zpracované za účelem získání akademického titulu se studentům poskytují pseudonymizované údaje KN v elektronické podobě na základě žádosti o výdej dat z KN v elektronické podobě (ve formátu PDF). Žadatelem musí být vysoká škola zastoupená vedoucím práce a studentem a žádost musí být podána z datové schránky školy.
Podáním žádosti se žadatel a student zavazují plnit podmínky a závazky výdeje, které jsou uvedeny na formuláři žádosti. V souladu se směrnicí GDPR na ochranu osobních údajů nesmí být poskytnuté zdrojové soubory součástí práce, lze je použít pouze jako podklad pro její vyhotovení. Po zpracování práce student a žadatel smaže poskytnutá data ze všech svých úložišť a médií.

Přílohy pro zadání seznamu více než 5 položek:
formát souboru CSV zadání seznamem parcel (pomocí ID) ve formátu CSV
formát souboru CSV zadání seznamem parcel (přirozenou identifikací k.ú., parcelní číslo) ve formátu CSV
formát souboru CSV zadání seznamem oprávněných subjektů ve formátu CSV 
formát souboru CSV  zadání seznamem katastrálních území ve formátu CSV 

Příloha pro zadání polygonu ohrady:
formát souboru VFK zadání polygonem ohrady ve formátu VFK 

(v případě použití příloh do PDF dokumentu samotné žádosti pomocí tlačítka "připoj přílohy")
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 166 kB Aktualizace 09.12.2022